ANUNCI de l'Ajuntament de Matadepera, sobre convocatòria de concurs oposició i publicació de bases (codi: 2003/03-S).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Ajuntaments
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCI

de l'Ajuntament de Matadepera, sobre convocatÚria de concurs oposiciÛ i publicaciÛ de bases (codi: 2003/03-S).

De conformitat amb allÚ que acord‡ la ComissiÛ de Govern en sessiÛ extraordin‡ria celebrada el dia 29 de gener de 2003, pel present s'anuncia convocatÚria de concurs oposiciÛ mitjanÁant promociÛ interna per cobrir en propietat una plaÁa de caporal de la Policia Local.

Simult‡niament resten exposades al p˙blic les bases que regulen aquest concurs oposiciÛ, als efectes d'examen i possibles reclamacions per part dels interessats, en la forma en quË correspongui.

BASES DE CONCURS OPOSICI” PER A LA PROVISI” MITJAN«ANT PROMOCI” INTERNA D'UNA PLA«A DE CAPORAL DE POLICIA LOCAL

Primera.- OBJECTE DE LA CONVOCAT“RIA

La provisiÛ per promociÛ interna, mitjanÁant el sistema de concurs oposiciÛ, d' una plaÁa de caporal de la Policia Local de Matadepera, mÈs les vacants que puguin produir-se fins a la data d'inici de les proves, enquadrades dins el grup d'administraciÛ especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, dotades amb un sou anual corresponent al grup D, amb pagues extraordin‡ries, triennis i altres emoluments establerts per la legislaciÛ vigent.

Segona.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS

Per prendre part en aquesta convocatÚria, els aspirants han de reunir els requisits seg¸ents:

a)†Tenir una antiguitat mÌnima de dos anys com a funcionari o funcion‡ria de carrera en la categoria d'agent del cos de la Policia Local de Matadepera

b)†Estar en alguna de les situacions administratives seg¸ents: servei actiu, serveis especials o servei en comunitats autÚnomes o serveis en altres administracions.

c)†No tenir mÈs de 55 anys d'edat

d)†Estar en possessiÛ del tÌtol de graduat o graduada en educaciÛ secund‡ria, graduat o graduada escolar, tËcnic o tËcnica corresponent a cicles formatius de grau mitj‡, tËcnic o tËcnica auxiliar corresponent a formaciÛ professional de primer grau o un altre equivalent o superior.

e)†No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment fÌsic o psÌquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions prÚpies de la categoria.

f)†No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions p˙bliques ni estar separat mitjanÁant expedient disciplinari del servei de cap administraciÛ p˙blica. Ser‡ aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitaciÛ, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjanÁant el corresponent document oficial.

g)†Estar en possessiÛ del certificat acreditatiu de tenir els coneixements especÌfics per poder conduir vehicles prioritaris.

h)†Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el reglament del cos de policia local.

i)†CompromÌs de portar armes, que es prendr‡ mitjanÁant declaraciÛ jurada.

Tercera.- SOL∑LICITUDS

3.1††Les sol∑licituds per prendre part en aquesta convocatÚria s'han de presentar al registre general de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals des del seg¸ent al de la seva publicaciÛ al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s'han d'adreÁar al president de la CorporaciÛ. TambÈ poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38.4††de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rËgim jurÌdic de les administracions p˙bliques i del procediment administratiu com˙.

2.2††Els aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la base segona.

2.3††Les sol∑licituds han d'anar acompanyades de la documentaciÛ acreditativa dels mËrits que s'al∑leguin per a la fase de concurs.

2.4††Els drets d'examen es fixen en la quantitat de 9,25 euros i han de ser satisfets prËviament pels aspirants, que han d'adjuntar el resguard acreditatiu del pagament a la sol∑licitud.

Quarta.- LLISTA D'ASPIRANTS

4.1††Abans del termini d'un mes, a comptar des de la data de finalitzaciÛ del termini de presentaciÛ de sol∑licituds, la presidËncia de la CorporaciÛ aprovar‡ mitjanÁant resoluciÛ la llista d'admesos i exclosos d'aquesta convocatÚria. La resoluciÛ esmentada Ès publicar‡ al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i indicar‡ el lloc on s'exposen les llistes.

4.2††Els aspirants disposaran d'un termini de deu dies per a esmenes o reclamacions.

4.3††Les al∑legacions presentades es resoldran en el termini m‡xim de quinze dies, transcorregut el qual sense que s'hagi dictat resoluciÛ, s'entendran desestimades.

Cinquena.- TRIBUNAL QUALIFICADOR

5.1††El tribunal qualificador es constituir‡ de la manera seg¸ent:

President: El de la corporaciÛ, o regidor delegat

Secretari: El de la corporaciÛ o funcionari delegat.

Vocals: El regidor de governaciÛ o regidor delegat

El cap del cos de la policia local.

Un tËcnic designat per la corporaciÛ.

Un representant de la DirecciÛ General de Seguretat Ciutadana.

Un representant de l'Escola de Policia de Catalunya.

En cas que el secretari no sigui membre del tribunal, actua amb veu perÚ sense vot.

El tribunal ha d'estar integrat, a mÈs, pels membres suplents respectius que han de ser designats conjuntament amb els titulars.

5.2††La designaciÛ del tribunal s'ha de fer p˙blica al tauler d'anuncis de l'ajuntament, com a mÌnim 15 dies abans de les proves.

5.3††El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistËncia de mÈs de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, a mÈs de la del president o presidenta i del secretari o secret‡ria o de les persones que els substitueixin.

5.4††El tribunal pot disposar la incorporaciÛ a les seves tasques de tËcnics i tËcniques especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu perÚ sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les q¸estions que se'ls sotmetin relatives a les matËries de la seva competËncia.

Sisena.-...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA