ORDRE ARP/70/2003, de 13 de febrer, per la qual s'amplia l'àmbit territorial de la Denominació d'Origen Protegida Siurana, amb el caràcter transitori que estableix el Reglament CEE 2081/1992.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ARP/70/2003, de 13 de febrer, per la qual s'amplia l'àmbit territorial de la Denominació d'Origen Protegida Siurana, amb el caràcter transitori que estableix el Reglament CEE 2081/1992.

El Reglament de la Denominació d'Origen Protegida Siurana i el seu Consell Regulador va ser aprovat per l'Ordre de 19 de novembre de 1979 (BOE núm. 298, de 13.12.1979) i modificat per l'Ordre del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de 28 d'octubre de 1994 (DOGC núm. 1968, de 4.11.1994).

La Denominació d'Origen Protegida Siurana va ser inscrita al Registre comunitari de denominacions d'origen i d'indicacions geogràfiques protegides que estableix el Reglament (CEE) 1107/96, de 12 de juny, del Consell, relatiu a la protecció de les indicacions geogràfiques i les denominacions d'origen dels productes agrícoles i alimentaris.

De conformitat amb el que estableix l'article 5 del Reial decret 1643/1999, de 22 d'octubre, pel qual es regula el procediment per a la tramitació de les sol-licituds d'inscripció al Registre comunitari, i l'article 5.5 del Reglament (CEE) 2081/92, de 14 de juliol, del Consell, es podrà concedir una protecció transitòria a partir de la data de transmissió de la sol-licitud d'ampliació del plec de condicions a la Comissió Europea.

El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Siurana ha sol-licitat la modificació del seu Reglament i del plec de condicions, en el sentit d'ampliar l'àmbit territorial de la Denominació.

Aquesta ampliació és procedent atès que la varietat d'olives conreades als termes municipals pels quals sol-liciten l'ampliació territorial és principalment l'arbequina; que la zona geogràfica a ampliar manté des del punt de vista del vincle amb el medi (història, edafologia, orografia i climatologia) una unitat i un grau d'homogeneïtat similar al que presenta l'actual zona emparada per la Denominació d'Origen Protegida Siurana, i que els olis produïts en aquesta zona compleixen totes les característiques que estableix l'Ordre de 19 de novembre de 1979, que reglamenta la Denominació esmentada.

La modificació del plec de condicions de la Denominació d'Origen Protegida Siurana ha estat tramesa a la Comissió, d'acord amb el que preveu l'article 9 del Reglament (CEE) 2081/92.

A proposta de la Direcció General d'Indústries i Qualitat Agroalimentària, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

S'amplia l'àmbit territorial de la Denominació d'Origen...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA