DECRET 327/2006, de 22 d'agost, de cessament i nomenament d'un membre del Consell d'Administració de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA).

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

327/2006, de 22 d'agost, de cessament i nomenament d'un membre del Consell d'Administració de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA).

Atès el que estableix l'article 7.1 de la Llei 2/1990, de 8 de gener, de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA);

Vist el Decret 268/2005, de 13 de desembre, de cessament i nomenament de representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el Consell d'Administració de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil;

Vist el Decret 232/2004, de 16 de març, pel qual es determinen els representants de l'Administració de la Generalitat en el Consell d'Administració de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil, pel qual es nomena representant de l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el que preveu la Llei 2/1990, de 8 de gener, esmentada, el director de la LGAI;

Atès que mitjançant el Decret 159/2006, de 16 de maig, es va nomenar el senyor Albert Roig i Juan director de la LGAI;

A proposta del conseller de Treball i Indústria, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

El senyor Albert Roig i Juan cessa com a membre del Consell d'Administració de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil, en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

Es nomena el senyor Joan Miquel Piqué Abadal membre del Consell d'Administració de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil, en representació de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA