DECRET 202/1998, de 30 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 202/1998, de 30 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges. El foment de l'estalvi d'aigua és un element essencial, tenint en compte la seva doble condició de bé de primera necessitat i de recurs escàs. En aquest sentit, l'ús racional i sostenible de l'aigua esdevé un objectiu clar a protegir. Amb aquesta finalitat, es considera convenient el foment de la instal·lació de mecanismes que contribueixin a reduir-ne el consum i, al mateix temps, redueixin també les aigües a depurar. En compliment d'aquests principis i objectius, s'assenyalen dos àmbits per a la introducció dels mecanismes previstos al paràgraf anterior: d'una banda, els edificis destinats a serveis públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya de qualsevol naturalesa i amb independència del règim de gestió del servei públic o de la titularitat, pública o privada, de l'edifici, sempre que es tracti d'obra nova o que hagi estat objecte d'una gran reparació amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquest decret, i de l'altra, els habitatges que hagin obtingut ajuts concedits o gestionats per la Generalitat de Catalunya, o bé que com a conseqüència d'obres de rehabilitació realitzades amb ajuts de la Generalitat o gestionats per aquesta hagin de procedir a instal·lar productes per al proveïment d'aigua. En conseqüència, d'acord amb el que s'ha exposat, a proposta dels consellers de Política Territorial i Obres Públiques i Medi Ambient, i d'acord amb el Govern, Decret: Article 1 És objecte d'aquest Decret l'establiment de mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en els edificis de nova construcció o que hagin estat objecte d'una gran rehabilitació destinats...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA