DECRET 93/2005, de 17 de maig, d'adopció de mesures excepcionals en relació amb la utilització dels recursos hídrics.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient i Habitatge
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 93/2005, de 17 de maig, d'adopció de mesures excepcionals en relació amb la utilització dels recursos hídrics.

La insuficiència de les pluges esdevingudes en tot el país ha determinat una important disminució dels cabals efluents als rius i, en els cursos regulats, la consegüent reducció de les reserves d'aigua, la qual cosa fa preveure, si es manté la situació actual, que es puguin produir problemes en la satisfacció adequada de les demandes d'aigua per a l'abastament de poblacions en moltes de les conques hidrogràfiques i sistemes de gestió de recursos arreu del territori.

Per tal d'assegurar al màxim els usos de l'aigua per a l'abastament de població i altres usos declarats prioritaris per la llei, en les comarques de Catalunya, resulta imprescindible adoptar amb immediatesa les mesures correctores que intensifiquin l'estalvi i un aprofitament encara més eficient de l'aigua emmagatzemada fins que els recursos superficials i subterranis i, especialment les reserves embassades, recuperin els nivells necessaris.

Per superar les situacions de necessitat provocades per sequeres severes, l'article 31.2.c) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, habilita el Govern per a l'adopció de les mesures que calguin en relació amb la utilització del domini públic hidràulic, encara que hagi estat objecte de concessió.

Per tal d'afrontar aquesta escassetat de recursos hídrics cal apel·lar a totes les administracions amb competències en la matèria i aconseguir un alt grau de col·laboració de la ciutadania. Per aquest motiu, i en aplicació del principi de solidaritat, el Govern de la Generalitat ha adoptat un seguit de mesures tendents a racionalitzar i economitzar l'ús de l'aigua des del seu origen fins a la seva utilització pel consumidor final amb la indispensable cooperació dels ens locals que són els responsables de prestar el servei d'abastament domiciliari d'aigua apta per al consum humà.

En compliment dels principis de la gestió pública de l'aigua que imposa l'explotació racional i conjunta de les aigües superficials i subterrànies, aquest Decret incorpora determinades mesures de gestió d'aqüífers d'obligat compliment.

En aquest sentit, aquest Decret estableix mesures d'aplicació directa per economitzar l'aigua emmagatzemada en els embassaments, com ara el règim de dotacions a derivar dels embassaments més greument afectats o la reutilització d'aigües depurades per al reg agrícola, entre altres, i habilita l'Administració hidràulica de Catalunya per adoptar mesures excepcionals en casos concrets, amb la intensificació de les facultats d'intervenció i control dels aprofitaments hidràulics i dels abocaments i amb l'establiment de les condicions perquè, a sol·licitud de les entitats locals o entitats d'abastament interessades, es puguin assolir unes dotacions mínimes d'aigua per a usos domèstics, destinant a aquest efecte aigües concedides per a altres usos.

D'altra banda, aquest Decret declara que no generen dret a indemnització, amb les excepcions que expressament s'hi preveuen, les mesures orientades a l'estalvi de l'aigua disponible i a l'optimització de la seva utilització atès que tenen per objecte canalitzar l'esforç comú per fer front a la situació de la sequera, i es produeix una modificació en els supòsits determinants de l'atorgament de les concessions que permet la seva revisió, d'acord amb l'article 65.1.a) del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües, revisió que no atorga al concessionari dret a ser indemnitzat.

Igualment per fer front a aquesta situació de persistent sequera, que en el decurs de l'any 2005 no solament no ha millorat, sinó que s'ha agreujat, es requereix la realització immediata de diverses actuacions destinades a garantir l'abastament a la població i, en la mesura del possible, pal·liar els gravíssims efectes de la manca de recursos hídrics.

Per tant, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, d'acord amb l'informe favorable del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte i àmbit territorial

1.1 Aquest Decret té per objecte establir, a l'empara de l'article 31.2.c) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, les normes i les mesures especials per a l'aprofitament dels recursos hidràulics escassos en l'àmbit de les conques dels rius que discorren íntegrament pel territori de Catalunya, definides per l'article 6 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i per garantir la prestació adequada dels serveis del cicle de l'aigua i en especial l'abastament domiciliari d'aigua apta per al consum humà en tot el territori de Catalunya.

1.2 El Govern promourà davant l'Administració General de l'Estat les iniciatives necessàries per tal que s'adoptin les mesures d'intervenció en l'ús dels recursos hidràulics que siguin de competència de l'Estat amb l'objecte d'assolir les finalitats d'aquest Decret.

Article 2

Definicions

Als efectes d'aquest Decret, s'entén per:

  1. Escenari d'excepcionalitat de nivell 1: situació en la qual, atesa l'excepcional escassetat de recursos hídrics, cal que s'adoptin les mesures d'estalvi en relació amb els usos i el medi previstes a aquest Decret per tal de garantir l'abastament a mig termini.

  2. Escenari d'excepcionalitat de nivell 2: situació en la qual, atesa la intensificació de l'estat d'excepcional escassetat de recursos hídrics, cal que s'adoptin les mesures restrictives en relació amb els usos i el medi previstes en aquest Decret per tal de garantir l'abastament a curt termini.

  3. Escenari d'emergència: situació en la qual, atesa l'excepcional manca de recursos hídrics, cal establir restriccions i limitacions extraordinàries no previstes en aquest Decret en els usos de l'aigua a fi i efecte de garantir-ne l'abastament.

  4. Indicador: variable establerta en l'annex 1 per tal de definir els escenaris d'estat hidrològic en funció de cada sistema o conca hidrogràfica.

  5. Llindar: valor de l'indicador a partir de l'assoliment del qual s'activa o desactiva cadascun dels escenaris d'actuació. Els llindars per cada conca s'estableixen en l'annex 4 d'aquest Decret. La comparació dels valors de l'indicador amb els llindars es realitzarà segons la periodicitat que s'especifiqui en aquest Decret.

  6. Conques/trams regulats/ades: conca hidrogràfica o tram fluvial amb presència d'embassaments que permeten l'alteració del règim hidrològic natural, i desvinculen parcialment la satisfacció de les demandes dels episodis de manca d'aportacions.

  7. Conques/trams no regulats/ades: conca hidrogràfica o tram fluvial sense presència d'embassaments, amb demandes en directa dependència de les aportacions en règim hidrològic natural.

Article 3

Caràcter no indemnitzable de les mesures adoptades

3.1 Les mesures que estableix aquest Decret i les que s'adoptin en la seva aplicació no donen dret a cap tipus d'indemnització, llevat de les excepcions que expressament s'hi preveuen.

3.2 Les decisions relatives a la modificació o substitució de cabals assignats a l'abastament de poblacions, que siguin adoptades per Aigües del Ter-Llobregat en exercici de les potestats de servei públic de competència de la Generalitat, donaran lloc únicament en els termes que ho autoritzi l'administració titular del servei domiciliari a la revisió de les tarifes corresponents.

Article 4

Règim concessional i sancions

Els drets concessionals afectats per les mesures que estableix aquest Decret i les que s'adoptin en la seva aplicació restaran modificats mentre aquest mantingui la seva vigència en la forma que s'hagi establert. L'incompliment de les mesures esmentades es considerarà infracció tipificada a l'article 116.c) del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües, la qual se sancionarà en el seu grau màxim d'acord amb els criteris de l'article 117 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, sens perjudici del que preveu l'article 12 d'aquest Decret.

Article 5

Declaració d'utilitat pública

L'aprovació de les mesures que s'adoptin en aplicació d'aquest Decret duu implícita la declaració d'utilitat pública de les obres a efectes d'ocupació temporal i d'expropiació forçosa, i la urgent necessitat de l'ocupació, d'acord amb el que preveuen l'article 31.2.c) del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i l'article 58 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Article 6

Contractació

Els expedients de contractació d'obres, subministraments i assistències que es realitzin en aplicació d'aquest Decret seran objecte de tramitació d'emergència als efectes que preveu l'article 72 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Article 7

Obres i actuacions urgents

Les obres i actuacions que consten en la relació de l'annex 2 d'aquest Decret es consideraran urgents i prioritàries i, per tant, es contractaran pel procediment establert a l'article anterior.

Article 8

Comunicacions entre els usuaris de l'aigua i l'Agència Catalana de l'Aigua

8.1 Durant la vigència d'aquest Decret, l'Agència Catalana de l'Aigua publicarà les dades sobre l'estat i l'evolució dels paràmetres més significatius sobre la situació hidrològica i les reserves de cada sistema.

8.2 Els titulars dels serveis d'abastament d'aigua apta per al consum humà en alta i de distribució domiciliària...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA