LLEI 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 3322, pàg. 1598, de 7.2.2001).

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 3322, pàg. 1598, de 7.2.2001).

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

D’acord amb la doctrina ja consolidada elaborada pel Tribunal Constitucional sobre les lleis de pressupostos i, en particular, sobre els continguts i els límits d’aquestes, per quarta vegada es presenta, juntament amb la Llei de pressupostos de la Generalitat per a aquest exercici, una llei de mesures fiscals i administratives que, en connexió amb el pressupost i complementant algunes de les disposicions d’aquest, esdevé l’instrument necessari per a implementar determinades previsions de la Llei pressupostària en diferents àmbits i sectors d’actuació de la Generalitat.

Concretament, aquesta Llei s’estructura en dos títols el primer, relatiu a les mesures fiscals i el segon, a les mesures administratives i aplega un total de vint-i-set articles, tretze disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, dues disposicions derogatòries i una disposició final.

Quant als continguts, el títol I, agrupat en tres capítols, inclou les mesures fiscals. En el primer, i en relació amb els impostos cedits a la Generalitat, l’article 1 de la Llei introdueix sengles modificacions respecte a la regulació vigent de les reduccions de la base imposable de l’impost sobre successions i donacions que conflueixen en un mateix objectiu, que és el de facilitar i incentivar la continuïtat de l’empresa familiar.

El segon capítol incorpora una modificació de l’article 33 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, consistent en l’actualització de les quotes fixes i la incorporació, dins la regulació de les quotes corresponents a les màquines tipus "C", d’una nova quota per a les màquines que tinguin tres jugadors o més.

Pel que fa al tercer capítol de mesures fiscals, en aquest cas en relació amb els tributs propis de la Generalitat, els articles 3 al 11 de la Llei, ambdós inclosos, recullen tota una sèrie de modificacions de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. Tot i que la seqüència dels articles segueix estrictament la dels títols de la Llei que resten modificats, conceptualment les esmentades modificacions es poden sintetitzar en dos grans àmbits: d’una banda, es procedeix a la creació de noves taxes i, de l’altra, es modifiquen diferents aspectes de la regulació d’una sèrie de taxes preexistents.

Són de nova creació les taxes següents:

la taxa per la verificació prèvia a l’admissió de valors a cotització exclusivament a la Borsa de Valors de Barcelona.

la taxa per la inscripció a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà, grau superior de formació professional específica, i dels ensenyaments d’arts plàstiques i de disseny.

la taxa per la inscripció a les proves d’accés al grau superior dels ensenyaments de música.

la taxa pels drets d’inscripció a les proves per a l’obtenció dels certificats internacionals de català.

la taxa pels serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds d’autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia.

la taxa per auditar el compliment del programa de garantia de qualitat en les unitats de radiodiagnòstic, medicina nuclear i radioteràpia.

la taxa per la concessió de llicències i autoritzacions de productes sanitaris.

la taxa per productes emparats.

la taxa pels serveis d’acreditació d’entitats ambientals de control.

D’altra banda, les taxes preexistents que són objecte de modificació corresponen a serveis prestats per diferents departaments de l’Administració; singularment, Sanitat i Seguretat Social, en l’àmbit dels centres, els serveis i els establiments sanitaris, Política Territorial i Obres Públiques, en l’àmbit dels transports o l’ocupació de terrenys de domini públic, Agricultura, Ramaderia i Pesca, en l’àmbit de la inscripció o l’ampliació de finques, indústries i empreses importadores en els registres corresponents, Indústria, Comerç i Turisme, en l’àmbit de vehicles i entitats col·laboradores, i Benestar Social, en l’àmbit del registre d’entitats, serveis i establiments socials i hotel d’entitats. Les modificacions introduïdes afecten en alguns casos aspectes puntuals vinculats al fet imposable, els subjectes passius o l’acreditació de les taxes respectives, i, en altres, la modificació de les quotes corresponents i la introducció de l’afectació dels ingressos obtinguts a finalitats concretes.

El títol II de la Llei inclou les mesures administratives. Sota aquesta denominació genèrica els cinc capítols en què es divideix l’esmentat títol inclouen mesures en matèria de personal (capítol I), de règim jurídic de les finances de la Generalitat (capítol II), de règim jurídic del patrimoni (capítol III), de sector públic (capítol IV) i, per últim, s’incorporen altres mesures en relació amb dos sectors específics (pesca i ports) de l’activitat administrativa (capítol V).

En concret, en matèria de personal, mitjançant l’addició d’una disposició transitòria al Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, s’amplia l’àmbit d’aplicació temporal del procés de funcionarització del personal laboral.

En relació amb el règim jurídic de les finances de la Generalitat, la Llei inclou quatre tipus de disposicions. En primer terme, la modificació de l’article 26.1 del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, a fi d’establir en quatre anys el termini de prescripció del dret al reconeixement o la liquidació de les obligacions i el pagament de les obligacions ja reconegudes o liquidades; en segon terme, la modificació de l’article 36 del mateix Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, a fi d’ajustar el règim de compromisos plurianuals de despesa; en tercer terme, la modificació dels articles 87, 88, 94 i 98 del mateix Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, en matèria de subvencions, a fi de determinar el règim jurídic dels ajuts en concepte d’indemnitzacions derivades de catàstrofes naturals i altres causes de força major, de precisar determinats requisits formals de les resolucions de concessió de subvencions i sobre la publicitat de les subvencions nominatives i de possibilitar la compensació de deutes també en l’àmbit de les subvencions; i en darrer terme, la Llei incorpora una disposició que prové de les últimes lleis de pressupostos i que, pel caràcter atemporal que té, s’entén que s’hi ha de traslladar. L’esmentada disposició permet substituir la fiscalització prèvia pel control financer permanent a càrrec de la Intervenció General en els hospitals i altres centres dependents de l’Institut Català de la Salut.

Pel que fa a les mesures en relació amb el règim jurídic del patrimoni de la Generalitat, la Llei inclou determinades modificacions de la Llei 11/1981, del 7 de desembre, del patrimoni de la Generalitat, que afecten el procediment de desafectació dels béns immobles de domini públic, l’adscripció de béns de domini públic, l’acceptació de les adquisicions d’immobles i de drets reals a títol de donació de particulars o a títol de cessió gratuïta d’administracions públiques a favor de la Generalitat, l’arrendament de béns immobles en construcció o en projecte i els immobles immergits en planejaments a desenvolupar, en un sistema de gestió pendent d’actuació o en un projecte d’urbanització pendent de redacció, tramitació o execució.

Respecte a les mesures referents al sector públic, la Llei inclou, en primer lloc, una modificació de l’article 35 de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’estatut de l’empresa pública catalana, que exigeix l’informe favorable del Departament d’Economia, Finances i Planificació amb caràcter previ a l’adopció pel Govern de la Generalitat de qualsevol acord relatiu a la participació en societats mercantils públiques, sigui individualment considerades sigui en el marc de corporacions, unions d’empreses i entitats similars.

La resta de mesures afecten entitats específiques: en primer terme, es crea el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, com a corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia; en segon lloc, es modifica puntualment el sistema de designació del director o la directora de l’entitat autònoma Institució de les Lletres Catalanes; en tercer lloc, es dissol l’Institut Català de Noves Professions, organisme autònom administratiu fins ara adscrit al Departament d’Ensenyament i, per últim, es modifica la Llei reguladora de l’Institut Català de Finances en tres aspectes: en relació amb l’àmbit patrimonial d’aquest, els possibles subjectes beneficiaris de les seves operacions, i la previsió de constituir un fons de cobertura de major risc per l’aplicació de recursos públics.

En el darrer capítol del títol II, sota la rúbrica genèrica d’altres mesures, s’inclouen sengles modificacions de la Llei 1/1986, del 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya, i de la Llei 5/1998, del 17 d’abril, de ports de Catalunya. En el primer cas, les modificacions afecten el règim sancionador; en el segon, el règim de tarifes.

Per a acabar, mitjançant disposició addicional la Llei inclou una autorització per a l’alienació directa dels habitatges dels parcs de maquinària de la Direcció General de Carreteres; una disposició transitòria de la Llei es refereix al règim d’aplicació del nou termini de prescripció del reconeixement i el pagament de les obligacions de la Generalitat, i les disposicions derogatòries deroguen expressament la Llei 7/1986, del 23 de març, d’ordenació dels ensenyaments no reglats en el règim comú i de creació de l’Institut Català de Noves Professions, i l’article 6 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, referent a la integració del personal laboral fix de l’Institut Català de la Salut. A l’últim, la disposició final estableix l’entrada en vigor d’aquesta Llei de mesures fiscals i administratives.

TÍTOL I

Mesures fiscals

Capítol I

Impostos directes

Secció única

Impost sobre successions i donacions

Article 1

Reduccions de la base imposable

1. Es modifica l’article 30.1.b de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que passa a tenir la redacció següent:

"b) En les adquisicions per persones amb disminució física, psíquica o sensorial, s’aplica una reducció de 35.000.000 de pessetes, juntament amb la que pogués correspondre en funció del grau de parentiu amb el causant. A aquest efecte, es consideren persones amb disminució que dóna dret a la reducció les que tenen consideració legal de persona amb una minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%, d’acord amb el barem a què es refereix l’article 148 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret legislatiu 1/1994, del 20 de juny".

2. Es modifiquen els apartats primer i setè de l’article 30.1.d de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que passen a tenir la redacció següent:

"Primer. El valor net dels elements patrimonials afectes a una empresa individual o a una activitat professional del causant. També s’aplica la reducció respecte als béns del causant utilitzats en el desenvolupament de l’activitat empresarial o professional del cònjuge sobrevivent, quan aquest sigui l’adjudicatari dels béns".

"Setè. El gaudi definitiu de la reducció establerta per l’apartat primer d’aquesta lletra d resta condicionat al manteniment de l’exercici de la mateixa activitat i de la titularitat i afectació a aquesta dels mateixos béns i drets, o els seus subrogats amb un valor equivalent, en el patrimoni de l’adquirent durant els cinc anys següents a la data de meritació de l’impost, llevat del cas que aquest morís dins aquest termini. També el gaudi definitiu de la reducció establerta pels apartats segon i tercer d’aquesta lletra d resta condicionat al manteniment de l’adquisició en el patrimoni de l’adquirent en el termini assenyalat anteriorment, amb la mateixa excepció".

Capítol II

Tributació sobre el joc

Secció única

Quotes fixes

Article 2

Quotes fixes de les màquines recreatives i d’atzar

Es modifica l’article 33.2 i 3 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que passen a tenir la redacció següent:

2. Quotes fixes: en els supòsits d’explotació de màquines o aparells automàtics aptes per al joc, la quota aplicable s’ha de determinar en funció de la classificació de les màquines establerta pel Reglament de Màquines Recreatives i d’Atzar, aprovat pel Decret 28/1997, del 21 de gener, del Consell Executiu de la Generalitat. D’acord amb aquesta classificació, són aplicables les quotes següents:

a) Les màquines tipus "B" o recreatives amb premi: una quota anual de 568.200 pessetes. Si es tracta de màquines o aparells automàtics tipus "B" en què poden intervenir dos jugadors o més de manera simultània i sempre que el joc de cadascú sigui independent del d’altres jugadors, són aplicables les quotes següents:

Màquines o aparells de dos jugadors: l’import que resulti de multiplicar per dos la quota fixada per la lletra a.

Màquines o aparells de tres jugadors o més: 1.157.600 pessetes, més el resultat de multiplicar per 2.280 el producte del nombre de jugadors pel preu màxim autoritzat per a la partida.

b) Per a les màquines tipus "C" o d’atzar, s’estableix una quota anual de 833.600 pessetes. Si es tracta de màquines o aparells automàtics tipus "C" en què poden intervenir dos jugadors o més de manera simultània i sempre que el joc de cadascú sigui independent del d’altres jugadors, són aplicables les quotes següents:

Màquines o aparells de dos jugadors: l’import que resulti de multiplicar per dos la quota fixada per la lletra b.

Màquines o aparells de tres jugadors o més: 1.667.200 pessetes, més el resultat de multiplicar per 250.000 pessetes el nombre màxim de jugadors autoritzats.

3. En el cas de modificació del preu màxim de 25 pessetes autoritzat per a la partida de màquines de tipus "B" o recreatives amb premi, la quota tributària de 568.200 pessetes a què es refereix l’apartat 2.a d’aquest article, s’ha d’incrementar de 10.700 pessetes per cada 5 pessetes en què el nou preu màxim autoritzat excedeixi les 25.

Capítol III

Tributs propis

Secció única

Taxes

Article 3

Modificació del títol IV de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

S’afegeix un nou capítol IV al títol IV de la Llei 15/1997, amb la redacció següent:

"Capítol IV

"Taxa per la verificació prèvia a l’admissió de valors a cotització exclusivament a la Borsa de Valors de Barcelona

"Article 83 sexties. Fet imposable

"Constitueix el fet imposable de la taxa la verificació prèvia del fulletó d’admissió de valors a negociació exclusivament a la Borsa de Valors de Barcelona.

"Article 83 septies. Subjecte passiu

"Són subjectes passius de la taxa les societats que sol·liciten la verificació del fulletó d’admissió a negociació de llurs valors a la Borsa de Valors de Barcelona.

"Article 83 octies. Acreditació

"La taxa s’acredita en el moment que el Departament d’Economia, Finances i Planificació fa la verificació prèvia del fulletó d’admissió dels valors a negociació.

"Article 83 novies. Quota

"La quota de la taxa es determina aplicant a la base imposable el barem següent:

Tipus de gravamen 1. Fulletó d’admissió a negociació a la Borsa de Valors de Barcelona d’accions i valors amb un termini final d’amortització o venciment superior a divuit mesos 0,03 per 1.000 2. Fulletó d’admissió a negociació a la Borsa de Valors de Barcelona de valors amb un termini final d’amortització o venciment inferior o igual a divuit mesos 0,01 per 1.000 "La base imposable és el valor nominal de les emissions a què es refereix el fulletó informatiu corresponent. No obstant això, en cas de modificació de valors en circulació per increment de llur valor nominal, la base imposable és l’import de l’increment del valor nominal de les emissions, com a conseqüència de la modificació, en la data de la verificació corresponent.

En el cas de fulletons d’ofertes públiques de venda de valors, la base imposable és el valor efectiu de l’oferta corresponent."

Article 4

Modificació del títol V de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

1. S’afegeix un nou capítol VI al títol V de la Llei 15/1997, amb el text següent:

"Capítol VI

"Taxa per la inscripció a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà i a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica i dels ensenyaments d’arts plàstiques i de disseny

"Article 107 bis. Fet imposable

"Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà i a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica i dels ensenyaments d’arts plàstiques i de disseny.

"Article 107 ter. Subjecte passiu

"Són subjectes passius de la taxa les persones que s’inscriuen a les proves.

"Article 107 quater. Acreditació

"La taxa s’acredita mitjançant la prestació del servei i s’exigeix en el moment de la inscripció.

"Article 107 quinquies. Quota

"L’import de la quota és:

"1. Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional específica: 2.450 pessetes.

"2. Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny: 2.450 pessetes.

"3. Prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica: 3.950 pessetes.

"4. Prova d’accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny: 3.950 pessetes.

"Article 107 sexties. Exempcions i bonificacions

"1. A les persones membres de famílies nombroses, els són aplicables les exempcions i les bonificacions establertes a la legislació vigent relativa a la protecció d’aquestes famílies.

"2. Són exempts de pagar la taxa exigida, amb la justificació documental prèvia de llur situació, els subjectes passius que estiguin en situació d’incapacitat permanent total o absoluta.

"3. Són exempts de pagar la taxa exigida, amb la justificació documental prèvia de llur situació, els subjectes passius la renda anual total de la unitat familiar a la qual pertanyin, dividida pel nombre de membres que la integren, sigui inferior al 75 per 100 del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de pagues extraordinàries.

"4. Són exempts de pagar la taxa exigida, amb la justificació documental prèvia de llur situació, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat."

2. S’afegeix un nou capítol VII al títol V de la Llei 15/1997, amb el text següent:

"Capítol VII

"Taxa per la inscripció a les proves d’accés al grau superior dels ensenyaments de música

"Article 107 septies. Fet imposable

"Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a la prova d’accés al grau superior dels ensenyaments de música.

"Article 107 octies. Subjecte passiu

"Són subjectes passius de la taxa les persones que s’inscriuen a les proves.

"Article 107 novies. Acreditació

"La taxa s’acredita mitjançant la prestació del servei i s’exigeix en el moment de la inscripció.

"Article 107 decies. Quota

"L’import de la quota és:

" Prova d’accés al grau superior dels ensenyaments de música: 10.000 pessetes."

"Article 107 undecies. Exempcions i bonificacions

"A les persones membres de famílies nombroses, els són aplicables les exempcions i les bonificacions establertes per la legislació vigent relativa a la protecció d’aquestes famílies."

Article 5

Modificació del títol VI de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

S’afegeix un nou capítol X al títol VI de la Llei 15/1997, amb el text següent:

"Capítol X

"Taxa pels drets d’inscripció en les proves per a l’obtenció dels certificats internacionals de català

"Article 137 decies. Fet imposable

"Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les proves per a l’obtenció dels certificats internacionals de català, convocades pel Departament de Cultura.

"Article 137 undecies. Subjecte passiu

"Són subjectes passius de la taxa les persones que s’inscriuen a les proves.

"Article 137 duodecies. Acreditació

"La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei i s’exigeix en el moment de la inscripció.

"Article 137 terdecies. Quota

"La quota de la taxa és:

"1. Proves de nivell bàsic o de nivell llindar: 2.040 pessetes.

"2. Proves de nivell avançat: 3.570 pessetes."

Article 6

Modificació del títol VII de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

1. Es modifica l’encapçalament del capítol V, que passa a redactar-se de la manera següent:

"Capítol V

"Taxa pels serveis de tramitació d’autoritzacions administratives i d’inspecció de centres, serveis i establiments sanitaris "

2. Es modifica l’encapçalament del capítol VI i l’article 168, que passen a redactar-se de la manera següent:

"Capítol VI

"Taxa pels serveis administratius de tramitació de l’acreditació de centres, serveis i establiments sanitaris

"Article 168. Fet imposable

"Constitueix el fet imposable de la taxa el servei de tramitació fet pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de l’acreditació de centres, serveis i establiments sanitaris."

3. Es modifica l’article 179 del capítol VIII, que resta redactat de la manera següent:

"Article 179. Quota

"L’import de la quota és:

"1. Per inspecció-informe sobre condicions de locals, instal·lacions i utillatge per a l’autorització d’obertura o el trasllat de serveis farmacèutics

"1.1. Oficina de farmàcia: 7.170 pessetes.

"1.2. Farmaciola i dipòsit de medicaments: 5.000 pessetes.

"1.3. Servei de farmàcia hospitalària: 10.165 pessetes.

"1.4. Magatzem de distribució: 49.900 pessetes.

"2. Per la presa de possessió del farmacèutic o la farmacèutica titular, de qui regenta l’oficina de farmàcia o del copropietari o la copropietària: 4.430 pessetes.

"3. Per la presa de possessió del farmacèutic agregat o la farmacèutica agregada: 3.295 pessetes.

"4. Per la presa de possessió del director tècnic o la directora tècnica o del director tècnic o la directora tècnica suplents d’un magatzem de distribució: 15.100 pessetes.

"5. Per les inspeccions de seguiment o les reinspeccions: 49.900 pessetes.

"6. Per inspecció farmacèutica ordinària: 2.995 pessetes."

4. Es modifica el capítol XIII, articles 196 al 199, i el capítol XIV, articles 200 al 203 del títol VII de la Llei 15/1997, en el sentit següent:

On diu "Servei Català de la Salut" ha de dir "Departament de Sanitat i Seguretat Social"

5. S’afegeix un nou capítol XVIII al títol VII de la Llei 15/1997, amb el text següent:

"Capítol XVIII

"Taxa pels serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds d’autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia

"Article 215 bis. Fet imposable

"Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa el Departament de Sanitat i Seguretat Social dels serveis que es consignen en l’article 215 quinquies.

"Article 215 ter. Subjecte passiu

"Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades a les quals es presten els serveis.

"Article 215 quater. Acreditació

"La taxa s’acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament en el moment de fer-ne la sol·licitud les persones interessades.

"Article 215 quinquies. Quota

"1. Instal·lacions de noves oficines de farmàcia

"1.1. Tramitació i resolució de sol·licitud d’autorització per instal·lació de noves oficines de farmàcia: 32.000 pessetes.

"1.2. Amidament de distàncies entre el local proposat per a la instal·lació i la resta de les oficines de farmàcia instal·lades i els centres d’atenció primària: 103.000 pessetes.

"2. Trasllat

"2.1. Tramitació i resolució de sol·licituds d’autorització per a traslladar les oficines de farmàcia: 32.000 pessetes.

"2.2. Amidament de distàncies en el supòsit de controvèrsia entre medicions presentades per la designació d’un local en l’expedient de trasllat: 103.000 pessetes.

"3. Tramitació i resolució d’una sol·licitud d’autorització per a la modificació d’un local destinat a oficina de farmàcia: 6.000 pessetes.

"Article 215 sexties

"En cas de delegació als col·legis de farmacèutics de Catalunya de l’exercici de la competència d’autorització per a crear, construir, modificar, adaptar o suprimir les oficines de farmàcia, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 31/1991, del 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de Catalunya, i la resta de disposicions normatives que la facin efectiva, la taxa ha d’ésser exigida pels esmentats col·legis de farmacèutics i els n’ha d’ésser cedit el rendiment com a ingrés propi per a rescabalar el cost del servei.

"Juntament amb la cessió del rendiment, es deleguen en els col·legis de farmacèutics les competències de gestió i recaptació en via voluntària de la taxa."

6. S’afegeix un nou capítol XIX al títol VII de la Llei 15/1997, amb el text següent:

"Capítol XIX

"Taxa per l’auditoria del compliment del programa de garantia de qualitat en les unitats de radiodiagnòstic, medicina nuclear i radioteràpia

"Article 215 septies. Fet imposable

"Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que es consignen en l’article 215 decies

"Article 215 octies. Subjecte passiu

"Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars dels centres inclosos en el Pla d’auditoria dels programes de garantia de qualitat establert pel Departament de Sanitat i Seguretat Social als quals es fa l’auditoria.

"Article 215 novies. Acreditació

"La taxa s’acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, però el pagament pot ésser exigit en el moment que al subjecte passiu li és comunicada la inclusió del centre en el Pla d’auditoria dels programes de garantia de qualitat.

"Article 215 decies. Tarifes

"Auditoria periòdica, que consisteix en l’avaluació, la verificació, l’informe i el registre de la implantació efectiva del programa de garantia de qualitat elaborat pel centre, l’adequació d’aquesta als objectius fixats, i el compliment de les disposicions reglamentàries aplicables a les unitats de radiodiagnòstic, radioteràpia i medicina nuclear:

" unitats simples: les unitats en què el radiodiagnòstic no és la principal activitat del centre, sinó un mitjà de diagnòstic per a una altra activitat: 35.000 pessetes.

" unitats complexes: les unitats l’activitat principal de les quals és el diagnòstic per la imatge, la medicina nuclear o la radioteràpia: 150.000 pessetes."

7. S’afegeix un nou capítol XX al títol VII de la Llei 15/1997, amb el text següent:

"Capítol XX

"Taxa per la concessió de llicències i autoritzacions de productes sanitaris

"Article 215 undecies. Fet imposable

"Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que es consignen en l’article 215 quaterdecies.

"Article 215 duodecies. Subjecte passiu

"Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten els serveis.

"Article 215 terdecies. Acreditació

"La taxa s’acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, però se’n pot exigir el pagament a la bestreta a les persones interessades en el moment de fer-ne la sol·licitud.

"Article 215 quaterdecies. Quota

1. Llicència de fabricació de productes sanitaris a mida.

1.1 Llicència sanitària prèvia de funcionament de la instal·lació de fabricació de productes sanitaris a mida: 90.300 pessetes.

1.2. Modificació de la llicència per canvi de domicili o tipus d’activitat: 37.050 pessetes.

1.3. Modificació de la llicència per canvi del titular de l’establiment o del responsable tècnic: 15.100 pessetes.

1.4. Revalidació quinquennal: 67.350 pessetes.

2. Llicència de distribució de productes sanitaris.

"2.1. Llicència sanitària prèvia de funcionament de l’empresa distribuïdora de productes sanitaris: 70.100 pessetes.

"2.2. Modificació de la llicència per canvi de domicili o de tipus d’activitat: 37.050 pessetes.

"2.3. Modificació de la llicència per canvi del titular de l’establiment o del responsable tècnic: 15.100 pessetes.

"2.4. Revalidació quinquennal: 37.050 pessetes.

"3. Autorització de la publicitat de productes sanitaris dirigida al públic i inserida en mitjans de difusió pública: 40.400 pessetes."

Article 7

Modificació del títol VIII de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

1. Es modifica el capítol II del títol VIII de la Llei 15/1997, que resta redactat de la manera següent:

"Capítol II

"Taxa per la inscripció a les proves de capacitació per a l’exercici de la professió de transportista per carretera o per a l’activitat de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable

"Article 221. Fet imposable

"Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les convocatòries de les proves per a obtenir el certificat de capacitació per a l’exercici de la professió de transportista per carretera o per a l’activitat de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable.

"Article 222. Subjectes passius

"Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten la inscripció en les convocatòries de les proves per a obtenir el certificat de capacitació per a l’exercici de la professió de transportista per carretera o per a l’activitat de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable.

"Article 223. Acreditació

"La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei i s’exigeix en el moment de presentar la sol·licitud d’inscripció en la convocatòria.

"Article 224. Liquidació de la taxa

"La liquidació i l’ingrés de la taxa es fan mitjançant la carta de pagament que s’ha de lliurar a aquest efecte.

"Article 225. Quota

"L’import de la quota de la taxa és de:

a) 2.615 pessetes en les proves per a obtenir el certificat de capacitació per a l’exercici de la professió de transportista per carretera.

b) 3.570 pessetes en les proves per a obtenir el certificat per a l’activitat de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable."

2. Es modifica el capítol III del títol VIII de la Llei 15/1997, que resta redactat de la manera següent:

"Capítol III

"Taxa per l’expedició del títol de capacitació per a l’exercici de la professió de transportista per carretera o per a l’activitat de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable

"Article 226. Fet imposable

"Constitueix el fet imposable de la taxa l’expedició del títol de capacitació per a l’exercici de la professió de transportista per carretera o per a l’activitat de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable.

"Article 227. Subjectes passius

"Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten el títol de capacitació per a l’exercici de la professió de transportista per carretera o per a l’activitat de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable.

"Article 228. Acreditació

"La taxa s’acredita en el moment de la sol·licitud, però l’ingrés de la taxa s’ha de fer abans de l’expedició del títol.

"Article 229. Quota

"La quota de la taxa per cada títol és de 2.615 pessetes."

3. Es modifica l’article 259.1 a de la Llei 15/1997, que resta redactat de la manera següent:

"a) Per l’ocupació de terrenys de domini públic: el valor del terreny ocupat tenint en compte el valor d’adquisició d’aquest per la Generalitat de Catalunya, i el valor dels terrenys contigus.

La taxa pot ésser revisada proporcionalment als augments que experimenti el valor de la base utilitzada per a fixar-la, per bé que aquestes revisions només es poden dur a terme en acabar els períodes que expressament es fixin en les condicions de l’autorització."

Article 8

Modificació del títol IX de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

1. Es modifiquen l’encapçalament i els articles 316 i 319 del capítol XIV del títol IX, que passen a redactar-se de la manera següent:

"Capítol XIV

"Taxa per la inscripció i l’ampliació en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

"Article 316. Fet imposable

"Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció o l’ampliació de finques, indústries i empreses importadores en els registres establerts per la normativa vigent.

"Article 319. Quota

"La quota de la taxa per inscripció és de 15.000 pessetes i per a l’ampliació de finques i empreses elaboradores, de 8.000 pessetes."

2. S’afegeix un nou capítol XV al títol IX de la Llei 15/1997, amb el text següent:

"Capítol XV

"Taxa per productes emparats

"Article 319 bis. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa per productes emparats la prestació dels serveis de supervisió necessaris que acreditin el compliment del sistema de control establert en el Reglament (CEE) 2092/91 i dels serveis derivats de l’expedició dels certificats anuals corresponents.

"Article 319 ter. Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques en interès de les quals es presten els serveis a què fa referència l’article 319 bis.

"Article 319 quater. Acreditació

La taxa per producte emparat s’acredita en el moment de la prestació del servei i és exigible anualment. No obstant això, es pot fer efectiva trimestralment d’acord amb les condicions que es determinin per reglament.

Article 9

Modificació del títol XII de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

1. Es modifica l’article 333.3.1.1 del capítol I del títol XII de la Llei 15/1997, amb la redacció següent:

"3.1.1 Certificacions unitàries relatives a exempció de tacògraf i limitadors de velocitat, exempció d’antiencastament, exempció d’homologació, autorització de fitxa tècnica, catalogació com a vehicle històric i altres certificacions unitàries: 955 pessetes cada concepte."

2. Es modifica l’article 333.3.2.3 del capítol I del títol XII de la Llei 15/1997, que resta redactat així:

"3.2.3 Inspeccions per a l’autorització de reformes o comprovació d’elements auxiliars o conjunts de vehicles i per a l’exempció d’homologació de vehicles: 3.150 pessetes".

3. Es modifica l’article 333.5.2 del capítol I del títol XII de la Llei 15/1997, en la redacció que hi dóna la Llei 4/2000, del 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, amb el text següent:

"5.2 Registre d’actuacions d’entitats col·laboradores i d’inspecció i control, d’empreses i de professionals autoritzats: inscripció reglamentària de professionals, empreses i entitats col·laboradores i d’inspecció i control, i també pròrrogues, canvis de nom i canvis de nomenament de tècnics de laboratori autoritzats o habilitats i certificacions acreditatives de responsable tècnic de taller de reparació d’automòbils: 5.120 pessetes".

Article 10

Modificació del títol XIII de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

1. Es modifica l’article 339 de la Llei 15/1997, que resta redactat de la manera següent:

"Article 339. Fet imposable

"Constitueixen el fet imposable de la taxa els actes d’inscripció de l’obertura i la modificació de serveis i establiments de serveis socials en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, i també el lliurament de les certificacions corresponents i la reproducció de llistes."

2. Es modifica l’article 342 de la Llei 15/1997, en el sentit d’introduir un nou apartat 6 amb la redacció següent:

"6. Reproducció de llistes del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials: 5000 pessetes."

3. Es modifica l’article 361 de la Llei 15/1997, en el sentit d’introduir un nou apartat 1.1.2. amb la redacció que s’estableix a continuació, i els apartats 1.1.2 i 1.1.3 passen a ésser 1.1.3 i 1.1.4 respectivament:

"1.1.2 Petit d’ús individual un dia la setmana (6 metres quadrats): 2.000 pessetes mensuals"

Article 11

Modificació del títol XIV de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

S’afegeix un capítol VI al títol XIV de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, amb el text següent:

"Capítol VI

"Taxa pels serveis d’acreditació d’entitats ambientals de control

"Article 385. Fet imposable

"Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis administratius següents:

"a) Els relatius al procediment d’acreditació de les entitats ambientals de control i, si escau, de llurs centres addicionals i establiments complementaris. Resta inclosa en aquest concepte l’auditoria preceptiva de gestió de l’entitat ambiental de control.

"b) Els relatius al procediment de renovació de l’acreditació de les entitats ambientals de control i, si escau, de llurs centres addicionals i establiments complementaris.

"c) Els relatius al procediment de modificació de l’acreditació d’entitats ambientals de control i, si escau, de llurs centres addicionals i establiments complementaris.

"d) Els relatius al procediment d’acreditació d’establiments complementaris externs a l’entitat ambiental de control.

"Article 386. Subjecte passiu

"Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que demanen la prestació dels serveis especificats en l’article 385.

"Article 387. Pagament de la taxa

"El pagament de la taxa es fa mitjançant una quota base en el moment de la presentació de la sol·licitud corresponent a la primera fase de l’acreditació per a algun dels fets imposables de l’article 385 i una quota complementària en el moment que s’hagi fet l’estudi de la documentació presentada i emès l’informe previ corresponent a la segona fase de l’acreditació.

"Article 388. Quotes

"Per la prestació del servei dels fets imposables de l’article 385 les quotes que es fixen són les següents:

"1. Fet imposable de l’article 385.a: procediment d’acreditació de les entitats ambientals de control i, si escau, de llurs establiments complementaris.

"1.1 Quota base: 200.000 pessetes.

"1.2 Quota complementària

"1.2.1 Per a l’acreditació de l’entitat ambiental de control, que depèn del nombre de tipologies i dels nivells sol·licitats:

" Sol·licitud per a una sola tipologia:

Tipologia 1, activitats industrials.

Per al nivell 1: 2.150.000 pessetes.

Per al nivell 2: 1.100.000 pessetes.

Tipologies 2, 3, 4 i 7, activitats mineres, agrícoles i ramaderes, energètiques i de gestió de residus.

Per al nivell 1: 1.500.000 pessetes.

Per al nivell 2: 965.000 pessetes.

Tipologia 5, activitats comercials i serveis.

Per al nivell 1: 1.500.000 pessetes.

Per al nivell 2: 835.000 pessetes.

Tipologia 6, activitats recreatives, espectacles i oci.

Per al nivell 2: 835.000 pessetes.

"La quota complementària per l’acreditació de l’entitat ambiental de control s’ha de reduir d’un 45% sempre que se’n demostri l’acreditació prèvia i vigent per la norma de la sèrie EN 45000 corresponent.

" Sol·licitud per a més d’una tipologia

"En el cas de sol·licitar l’acreditació per a més d’una tipologia, a més de la quota base, la quota complementària es determina, d’una banda, amb l’import corresponent a la quota complementària de valor superior de les tipologies que se sol·liciten, i de l’altra, amb el 50 % dels imports corresponents a les quotes complementàries de la resta de les tipologies sol·licitades.

"1.2.2 Per l’acreditació de cada un dels centres addicionals: 262.160 pessetes.

"1.2.3 Quota per al reconeixement de cadascun dels laboratoris d’anàlisi que formen part de l’entitat ambiental de control.

Sense acreditació prèvia EN 45001 o equivalent: 1.050.000 pessetes.

Amb acreditació prèvia EN 45001 o equivalent: 100.000 pessetes.

"2. Fet imposable de l’article 385.b: procediment de renovació de l’acreditació de les entitats ambientals de control i, si escau, de llurs establiments complementaris.

"El procediment de pagament de la taxa, la quota base i les quotes complementàries són els mateixos que en el cas del fet imposable de l’article 385.a.

"3. Fet imposable de l’article 385.c: procediment de modificació de l’acreditació d’entitats ambientals de control i, si escau, de llurs establiments complementaris consistent en l’ampliació del nombre de tipologies o la modificació de l’acreditació per a passar del nivell 2 al nivell 1.

"La quota base i la quota complementària s’han d’abonar tal com fixa l’article 387, i són les mateixes que en el cas del fet imposable de l’article 385.a, excepte pel que fa a la modificació dels centres addicionals, que es fixa en 131.080 pessetes per a cada centre addicional, i pel que fa a la modificació del reconeixement dels laboratoris d’anàlisi o establiments complementaris que formen part de l’entitat ambiental de control que es fixa segons:

Sense acreditació prèvia EN 45001 o equivalent: 400.000 pessetes.

Amb acreditació prèvia EN 45001 o equivalent: 100.000 pessetes.

"4. Fet imposable de l’article 385.d: procediment d’acreditació d’establiments complementaris externs a l’entitat ambiental de control.

"4.1 Quota base: 200.000 pessetes.

"4.2 Quota complementària per al reconeixement i la renovació de l’acreditació de cadascun dels establiments complementaris s’aplica segons:

Sense acreditació prèvia EN 45001 o equivalent: 1.298.640 pessetes.

Amb acreditació prèvia EN 45001 o equivalent: 450.000 pessetes.

"En el cas de modificació de l’acreditació la quota complementària és:

Sense acreditació prèvia EN 45001 o equivalent: 643.240 pessetes.

Amb acreditació prèvia EN 45001 o equivalent: 350.000 pessetes."

TÍTOL II

Mesures administratives

Capítol I

Mesures en matèria de personal

Secció única

Modificació del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

Article 12

Funcionarització de personal laboral

S’afegeix una disposició transitòria dotzena al Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, amb el text següent:

"Dotzena

"1. En els termes establerts per la disposició transitòria desena d’aquesta Llei, el procés de funcionarització que s’hi regula també és aplicable al personal que en data 1 de gener de 2001 presti serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i, en el moment de la convocatòria, ocupi un lloc de treball classificat per a funcionaris o tingui una suspensió de contracte amb dret a reserva en un d’aquests llocs de treball.

"2. El personal que en virtut del procés de funcionarització sigui destinat, amb la superació prèvia de les proves selectives corresponents, al lloc de treball de personal funcionari en què s’hagi reconvertit el lloc que ocupava com a laboral, ha de percebre un complement personal transitori absorbible, per import equivalent a la diferència entre les retribucions del lloc de treball que ocupava com a personal laboral, inclosos els triennis, i les que li corresponen com a conseqüència de la classificació i la valoració del lloc de treball reconvertit."

Capítol II

Mesures en relació amb el règim jurídic de les finances de la Generalitat

Secció primera

Modificacions del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

Article 13

Modificació de l’apartat 1 de l’article 26 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol

Es modifica l’article 26.1 del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, que resta redactat de la manera següent:

"1. El dret al reconeixement o la liquidació de les obligacions i el pagament de les obligacions ja reconegudes o liquidades prescriu al cap de quatre anys del naixement de les obligacions o de llur reconeixement o liquidació, respectivament."

Article 14

Modificació de l’article 36 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol

Es modifica l’article 36.3, i s’introdueix un nou apartat 4, del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, de manera que l’actual apartat 4 passa a ésser el 5.

"3. El nombre d’exercicis als quals es poden aplicar les despeses esmentades a les lletres a, b, c i f de l’apartat 2, no ha d’ésser superior a quatre. Així mateix, la part de la despesa corresponent als exercicis futurs i l’ampliació, quan s’escaigui, del nombre d’anualitats ha d’ésser determinada pel Govern a proposta del conseller d’Economia, Finances i Planificació.

4. El procediment fixat en l’apartat 3 també és aplicable en els contractes d’obres que es portin a terme sota la modalitat d’abonament total del preu, establerta per la normativa bàsica sobre contractació administrativa, ja sigui amb abonament total del preu en una sola vegada o bé amb fraccionament del preu en diferents anualitats, que no poden ésser superiors a deu comptades a partir de la data prevista de finalització de les obres."

Article 15

Modificacions del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol

1. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 87 del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, establert mitjançant l’article 28 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, amb la redacció següent:

"4. En el supòsit d’ajuts que impliquin indemnitzacions derivades de catàstrofes naturals i altres causes de força major, el règim jurídic és el que determina la norma jurídica que les regula."

2. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 88 del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, establert mitjançant l’article 28 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, amb la redacció següent:

"4. En el supòsit fixat per l’article 87.4 s’aplica amb caràcter general el mateix règim jurídic econòmic i financer que a les subvencions, en tot allò que no sigui incompatible amb llur naturalesa."

3. Es modifiquen les regles quarta i setena de l’article 94 del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, establert mitjançant l’article 28 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que resten redactades de la manera següent:

"Quarta. Excepcionalment, si, d’acord amb l’informe del secretari o la secretària general del departament o l’òrgan assimilat en l’estructura de les entitats autònomes, s’acredita la impossibilitat de promoure la concurrència pública per les especificitats del subvencionat o de les activitats a desenvolupar, es poden concedir directament per resolució del conseller o la consellera corresponent o per acord del Govern, si l’import és superior a 50.000.000 de pessetes o el que es determini per llei de pressupostos, i a instància de part, subvencions innominades o genèriques. La resolució de concessió que s’ha de signar, ha de concretar l’objecte, el termini i la forma de justificació de l’aplicació del fons, la possibilitat de bestretes, les garanties, si escauen, i l’obligació de subministrar informació a efectes de control."

"Setena. Els ens concedents han de donar publicitat a les subvencions atorgades mitjançant l’exposició d’aquestes en el tauler d’anuncis designat a la convocatòria. Quan es tracta de subvencions d’un import superior a 1 milió de pessetes, s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tot indicant el beneficiari, la quantitat concedida, les finalitats de la subvenció i el crèdit pressupostari al qual s’han imputat. El que estableix aquest apartat no és aplicable a les subvencions nominatives."

4. Es modifica l’article 98.3 del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, establert mitjançant l’article 28 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que resta redactat de la manera següent:

"3. És un requisit necessari per a percebre subvencions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat el compliment pels beneficiaris de llurs obligacions tributàries davant la Generalitat. La tresoreria ha de comprovar, amb caràcter previ al pagament de les subvencions o les bestretes, aquest compliment, i en cas contrari, s’ha d’iniciar el procediment de compensació dels crèdits a percebre pel beneficiari fins a satisfer els deutes pendents, tant si són de naturalesa tributària com si no ho són."

Secció segona

Mesures de control financer permanent

Article 16

Control financer permanent

1. En els hospitals i altres centres sanitaris dependents de l’Institut Català de la Salut, la fiscalització prèvia de les despeses del capítol 2 del pressupost pot ésser substituïda pel control financer permanent a càrrec de la Intervenció General. La substitució s’ha de portar a terme de la manera que determini el Departament d’Economia, Finances i Planificació. A aquest efecte, s’autoritza el conseller o la consellera d’Economia, Finances i Planificació perquè, a proposta de l’interventor o la interventora general, desplegui aquest precepte, determini els centres a què s’ha d’aplicar i estableixi el procediment i la normativa reguladora necessaris.

2. També es pot establir el control financer permanent en les entitats sotmeses a control financer, d’acord amb l’article 71 del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Les entitats en les quals s’ha d’establir i les instruccions corresponents per a fer-lo efectiu s’han d’aprovar per resolució del conseller o la consellera d’Economia, Finances i Planificació a proposta de l’interventor o la interventora general.

Capítol III

Mesures en relació amb el règim jurídic del patrimoni de la Generalitat

Secció única

Normes patrimonials

Article 17

Modificació de la Llei 11/1981, del 7 de desembre, del Patrimoni de la Generalitat

1. S’afegeix un apartat 4 a l’article 7 de la Llei 11/1981, del 7 de desembre, amb la redacció següent:

"4. El Departament d’Economia, Finances i Planificació pot iniciar el procediment de desafectació dels béns immobles de domini públic que, amb la comprovació prèvia corresponent, no siguin utilitzats pels departaments que els tenen assignats."

2. S’afegeix un paràgraf final a l’article 10.1 de la Llei 11/1981, del 7 de desembre, amb la redacció següent:

"Únicament es poden adscriure béns de domini públic als organismes autònoms, les empreses públiques i les societats de capital públic amb participació majoritària de la Generalitat, en relació amb els béns que té assignats el mateix departament del qual depenen."

3. Es modifica l’article 12.1 de la Llei 11/1981, del 7 de desembre, que resta redactat de la manera següent:

"1. Les adquisicions d’immobles i de drets reals a títol de donació de particulars o a títol de cessió gratuïta d’administracions públiques a favor de la Generalitat de Catalunya s’han d’acceptar per acord del Govern, a proposta conjunta del departament interessat en l’acceptació de la donació o la cessió i del Departament d’Economia, Finances i Planificació. Un cop formalitzada en document públic l’acceptació, s’han de publicar els detalls de l’adquisició lucrativa en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que l’immoble o dret real tingui càrregues, el valor global d’aquestes no pot ultrapassar en cap cas el 50% del valor del bé o dret a adquirir. En el supòsit que el donant o cedent imposi condicionants, el valor global d’aquests no pot ultrapassar en cap cas el valor del bé o dret a adquirir. En ambdós casos el valor de les càrregues, condicionants i dels béns o drets a cedir són determinats mitjançant taxació pericial. No es consideren gravàmens a aquests efectes ni es computen les despeses derivades dels condicionants imposats pel donant o cedent sempre que impliquin una inversió en l’immoble per tal de destinar-lo a utilitat o serveis públics competència de la Generalitat de Catalunya. En el supòsit de reversió dels béns o drets cedits per altres administracions públiques, la Generalitat de Catalunya pot rescabalar-se de l’import de les actuacions que s’hi hagin dut a terme i que siguin conseqüència de les condicions imposades pel cedent."

4. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 14 de la Llei 11/1981, del 7 de desembre, amb la redacció següent:

"4. Tant en el supòsit de l’apartat 1 com en el de l’apartat 3 poden arrendar-se béns immobles en construcció o en projecte. L’eficàcia del contracte d’arrendament resta supeditada a la finalització total de la construcció."

5. S’afegeix un nou article 32 bis a la Llei 11/1981, del 7 de desembre, amb la redacció següent:

"Article 32 bis

"Qualsevol departament que té assignat un immoble que, totalment o parcialment, estigui immergit en un planejament a desenvolupar, en un sistema de gestió pendent d’actuació o en un projecte d’urbanització pendent de redacció, tramitació o execució, que no ha estat promogut pel mateix Departament que té assignat el bé, ha de posar-ho en coneixement del Departament d’Economia, Finances i Planificació, al qual correspon l’adopció de les mesures procedents en defensa dels drets i els interessos de la Generalitat de Catalunya."

Capítol IV

Mesures sobre el sector públic

Secció primera

Modificació de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’estatut de l’empresa pública catalana

Article 18

Modificació de l’article 35 de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’estatut de l’empresa pública catalana

S’afegeix un nou apartat 10 a l’article 35 de la Llei 4/1985, del 29 de març, amb la redacció següent:

"10. Abans de l’adopció de l’acord a què es refereixen els apartats 3, 4, 6, 7 i 9 d’aquest article, cal l’informe favorable del Departament d’Economia, Finances i Planificació.

Aquest requisit és exigible no tan sols respecte a les operacions esmentades que facin les entitats a les quals es refereix l’article 35.1, individualment considerades, sinó també quan actuïn en el marc de corporacions, unions d’empreses i entitats similars en què aquestes estiguin incloses, i en els supòsits en què siguin les esmentades corporacions, unions i entitats similars les que facin aquestes operacions."

Secció segona

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

Article 19

Creació i funcions del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

1. Es crea el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica com a corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i plena capacitat d’obrar per al compliment de les funcions derivades del règim aplicable a la producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris establert pel Reglament (CEE) 2092/91, del Consell, del 24 de juny de 1991.

2. El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica ajusta la seva activitat al dret privat amb caràcter general, llevat de l’actuació derivada de la inscripció en els registres establerts per la normativa vigent i de les funcions de supervisió i d’acreditació del compliment del sistema de control establert pel Reglament (CEE) 2092/91 i pel règim sancionador que es detalla en aquesta secció.

3. El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca pot delegar en el Consell l’exercici d’altres funcions públiques necessàries per al compliment de les seves finalitats i exerceix la tutela administrativa sobre aquest.

4. Els actes del Consell subjectes al dret administratiu són objecte de recurs, en el termini i amb els requisits que estableixen les normes del procediment administratiu.

5. Es faculta el Govern per a fer les adaptacions necessàries de la normativa vigent reguladora de la producció agrària ecològica a Catalunya.

Article 20

Taxes del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

1. Per la prestació dels serveis inherents al sistema de control a què fa referència l’article 18, d’acord amb el que estableix l’article 9 del Reglament (CEE) 2092/91, segons el qual els operadors que es vulguin acollir al règim de la producció agrària ecològica han de pagar llur contribució a les despeses de control, el Consell recapta les taxes que amb aquestes finalitats regula la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

2. Les taxes del Consell tenen caràcter finalista, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 3 de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, els ingressos derivats de les taxes resten afectats al finançament del cost dels serveis prestats pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Article 21

Règim sancionador

1. Tipificació

1.1 Té la consideració d’infracció administrativa l’incompliment de les normes relatives a la producció, l’elaboració, la transformació, la importació i la comercialització, i també qualsevol altra obligació establerta per als operadors pel Reglament (CEE) 2092/91.

1.2 Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

1.3 Són infraccions lleus les actuacions o les omissions de caràcter administratiu que no impliquen cap variació en el mètode de producció agrari ecològic establert pel Reglament (CEE) 2092/91, i les que no poden ésser qualificades com a greus o molt greus.

1.4 Són infraccions greus les derivades de la manca de control propi o de precaució exigible en l’activitat, les instal·lacions o els processos de producció o elaboració i transformació, i també les que comporten una reincidència en la comissió d’infraccions lleus durant un període d’un any.

1.5 Són infraccions molt greus les que impliquen prescindir totalment del mètode de producció agrari ecològic i de la indicació d’aquest en els productes agraris alimentaris i les que comporten una reincidència en la comissió d’infraccions greus durant un període d’un any.

2. Sancions

2.1 Les infraccions són sancionades amb les multes següents, les quals s’han d’incrementar fins al total del benefici obtingut per l’infractor, en el cas que n’hi hagi hagut:

a) Les infraccions lleus, amb multa de fins a 50.000 pessetes.

b) Les infraccions greus, amb multa de 50.001 a 1.000.000 pessetes i retirada de la indicació del mètode de producció agrari ecològic en tota la producció de l’operador infractor durant un període de tres mesos a un any.

c) Les infraccions molt greus, amb multa d’1.000.001 a 5.000.000 pessetes i retirada del dret d’utilització de la indicació per a tota la producció de l’operador infractor durant un període mínim d’un any i màxim de cinc.

En cas de reincidència en la comissió d’infraccions molt greus en el període de dos anys, l’infractor ha d’ésser donat de baixa d’ofici del registre corresponent.

2.2 Les sancions greus i molt greus poden anar acompanyades del decomís de la mercaderia o producte afectat per la infracció, en el qual cas les despeses que s’originen han d’ésser assumides per l’infractor.

2.3 Les sancions s’han de graduar d’acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, tenint en compte el volum de producció o de vendes afectat, l’efecte perjudicial que la infracció hagi produït sobre els preus o sobre els mateixos sectors implicats, el nombre de consumidors o usuaris afectats i, en general, els danys i els perjudicis produïts.

2.4 Els ingressos derivats de la imposició de les sancions resten afectats al finançament del cost dels serveis prestats pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

3. Competència

Són competents per a la imposició de les sancions els òrgans següents:

a) El president o la presidenta del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

b) La persona titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en cas d’imposició de sancions de quantia superior a les molt greus per raó del benefici més gran obtingut per l’infractor.

Secció tercera

Entitat autònoma Institució de les Lletres Catalanes

Article 22

Modificació de la Llei 20/1987, del 12 de novembre, de creació de l’entitat autònoma Institució de les Lletres Catalanes

Es modifica l’article 11.1 de la Llei 20/1987, que resta redactat de la manera següent:

"1. El director o la directora de la Institució és nomenat pel conseller o la consellera de Cultura, un cop escoltat el Consell assessor."

Secció quarta

Institut Català de Noves Professions

Article 23

Dissolució de l’Institut Català de Noves Professions

1. Es dissol l’Institut Català de Noves Professions, organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament d’Ensenyament, creat per la Llei 7/1986, del 23 de maig, d’ordenació dels ensenyaments no reglats en el règim educatiu comú i de creació de l’Institut Català de Noves Professions.

2. La personalitat jurídica de l’Institut Català de Noves Professions resta extingida des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i els mitjans personals i materials i els recursos de l’Institut són integrats dins l’estructura administrativa del Departament d’Ensenyament, el qual se subroga en totes les relacions jurídiques en què l’Institut sigui subjecte actiu o passiu.

A aquest efecte, el personal funcionari de l’Institut que ocupa llocs de treball reservats a funcionaris s’adscriu a altres unitats directives del Departament. Aquesta adscripció s’ha de fer de manera provisional per als llocs de comandament, singulars o de lliure designació proveïts de forma definitiva i suprimits com a conseqüència de la dissolució, i de manera definitiva per a la resta del personal funcionari afectat que ocupa llocs de treball base amb destinació definitiva.

Així mateix, el Departament d’Ensenyament se subroga en els drets i les obligacions derivades de la vinculació del personal contractat en règim laboral en els termes establerts per la normativa vigent.

Secció cinquena

Institut Català de Finances

Article 24

Modificació de la Llei 2/1985, del 14 de gener, de l’Institut Català de Finances

1. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 4 de la Llei 2/1985, amb la redacció següent:

"3. L’Institut Català de Finances, sense autorització administrativa prèvia, pot alienar directament els béns immobles o mobles que hagi adquirit en procediments judicials seguits en defensa de les prestacions que tingui atorgades a tercers i, fins i tot, els que s’adquireixin en pagament de deutes de què sigui creditor. Així mateix, pot adjudicar directament contractes d’explotació respecte als béns esmentats."

2. S’afegeix un nou apartat 8 a l’article 11 de la Llei 2/1985, amb la redacció següent:

"8. L’Institut Català de Finances, amb l’autorització del Govern, pot concedir i instrumentar operacions de finançament i garantia a favor d’altres subjectes i per a altres finalitats, en el marc dels convenis i els acords signats amb les administracions públiques."

3. Es modifica l’article 32 de la Llei 2/1985, que resta redactat de la manera següent:

"Article 32

1. Els recursos econòmics de l’Institut Català de Finances són constituïts per:

a) La dotació inicial assignada pel Parlament.

b) Les dotacions amb càrrec al pressupost de la Generalitat.

c) Els béns i els valors que integren el seu patrimoni.

d) Els productes i les rendes derivats del seu patrimoni.

e) Els excedents derivats de les operacions de l’Institut.

f) Les emissions de títols de renda fixa que se li autoritzin d’acord amb les disposicions que regulen aquesta matèria.

g) Les aportacions d’altres institucions financeres, públiques o privades, que s’estableixin d’acord amb les lleis o els convenis de finançament o de col·laboració amb l’Institut.

h) Els dipòsits que hi constitueixin altres institucions públiques.

i) Qualsevol altre recurs que arbitri el Consell Executiu, atenent les funcions pròpies de l’Institut, d’acord amb les bases de l’ordenació general del crèdit i la banca i l’ordenació de la política monetària de l’Estat.

2. L’Institut Català de Finances ha de destinar a càrrec dels excedents les dotacions necessàries per a afrontar la morositat produïda i prevista en l’exercici de les seves funcions, i a aquest efecte ha de constituir un fons per a la cobertura de major risc per aplicació de recursos públics."

Capítol V

Altres mesures

Secció primera

Modificació del títol 5 i addició d’una nova disposició final a la Llei 1/1986, del 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya

Article 25

Modificació del títol 5 de la Llei 1/1986, de 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya

Es modifica el títol 5 de la Llei 1/1986, que resta redactat de la manera següent:

"TÍTOL 5

"De les infraccions i les sancions

"Article 20. De les infraccions

"1. Són infraccions qualificades com a lleus les següents:

"a) En matèria de marisqueig, pesca marítima en aigües interiors i protecció dels recursos:

El marisqueig fora de l’àmbit territorial de la confraria a la qual es pertany.

L’exercici del marisqueig o pesca sense portar els arts o amb més arts dels permesos.

L’incompliment de l’horari o període d’extracció establert per la normativa vigent.

"b) En matèria de cultius marins:

La immersió d’organismes sense autorització.

"c) En matèria de pesca marítima recreativa:

L’exercici de la pesca marítima sense la llicència pertinent o amb més estris dels permesos.

Els concursos de pesca marítima recreativa sense disposar de l’autorització pertinent.

"d) En matèria d’activitats nàutiques i de busseig professional:

L’incompliment per les escoles esportives nàutiques, els centres d’immersió o les acadèmies nauticoesportives dels requisits establerts per la reglamentació vigent respecte a llurs instal·lacions, la titulació del personal i la comunicació de la identitat d’aquest, i també la no-exigència de la documentació que la dita reglamentació exigeix als usuaris.

"e) En matèria d’ordenació del sector pesquer:

La col·locació en els circuits comercials de productes del mar que incompleixen parcialment o erròniament les normes d’etiquetatge, presentació i publicitat.

"2. Són infraccions qualificades com a greus les següents:

a) "En matèria de marisqueig, pesca marítima en aigües interiors i protecció dels recursos:

El marisqueig sense la llicència o la documentació exigida per la normativa vigent o sense la inscripció en el cens corresponent.

L’extracció, la tinença i la comercialització de peix i marisc de talla antireglamentària o sense la depuració pertinent.

La pesca o el marisqueig en època de veda o zona de veda o prohibida.

L’extracció de mol·luscs i altres invertebrats marins vius de zones tancades o prohibides.

La simultaneïtat de la modalitat de marisqueig amb una altra modalitat de pesca quan no és permès.

L’incompliment del percentatge de tolerància d’espècies acompanyants o de les quotes establertes per reglament.

El no-retorn a mar, a les zones fixades pel pla d’explotació corresponent, del marisc de talla antireglamentària.

L’arrossegament de les gàbies per la popa amb el vaixell en marxa.

Qualsevol actuació que pugui malmetre els recursos, els fons o les senyalitzacions marines.

L’incompliment de l’obligació de dur visibles en la forma establerta per la legislació vigent els requisits d’identificació de l’embarcació, impedir-ne la visualització o manipular-los.

El canvi de modalitat pesquera o marisquera sense l’autorització preceptiva.

La utilització o la tinença d’arts antireglamentaris.

La utilització de dispositius que redueixen la selectivitat dels arts i els ormeigs de pesca o marisqueig, i també l’addició de qualsevol llast suplementari o la utilització d’artilugis que permetin la pesca sobre els fons rocosos.

La pesca, la tinença a bord, el transbordament, la descàrrega, el transport, l’emmagatzematge, l’exposició, la comercialització en llotges pesqueres i qualsevulla altra forma de venda en qualsevol lloc d’espècies no autoritzades per la normativa sectorial o la captura d’aquests recursos marins per embarcacions que no disposen de l’autorització preceptiva.

b) En matèria de cultius marins:

L’exercici de l’activitat aqüícola sense autorització o incomplint les condicions d’abocament de residus procedents d’aquesta activitat establertes per la normativa vigent.

El cultiu o la repoblació amb biotips racials no autòctons o no autoritzats o incomplint les condiciones establertes en l’autorització corresponent.

c) En matèria de pesca marítima recreativa:

La pràctica de la pesca marítima d’espècies no autoritzades o prohibides.

d) En matèria d’activitats nàutiques i de busseig professional:

L’exercici de l’activitat pels centres d’immersió, les escoles esportives nàutiques i les acadèmies nauticoesportives, sense l’autorització prèvia de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

La no-comunicació a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de variacions en les dades que figuren en el registre de centres d’immersió.

L’exercici de l’activitat pels centres d’immersió sense la cobertura d’assegurança que requereix la normativa vigent.

L’exercici de l’activitat pels centres d’immersió sense director tècnic o directora tècnica o sense director o directora de curs, o l’incompliment dels requeriments i les responsabilitats que els corresponen d’acord amb la normativa vigent.

L’incompliment pels centres d’immersió dels requeriments de supervisió de les immersions o de la presència de personal qualificat i equips.

e) En matèria d’ordenació del sector pesquer:

El transport de productes pesquers i marisquers sense la documentació pertinent exigida per la legislació vigent.

L’incompliment de la normativa vigent relativa a la potència dels motors o altres paràmetres establerts per a vaixells de pesca respecte a cada modalitat pesquera.

El canvi de base del vaixell pesquer sense l’obtenció prèvia de l’autorització administrativa corresponent.

L’entrada a port i la sortida de port fora de l’horari establert per a l’exercici de l’activitat pesquera i marisquera.

El desembarcament o la descàrrega dels productes de pesca fora dels llocs o els horaris establerts.

Les activitats de comercialització des del moment de la descàrrega de productes pesquers i marisquers en lloc o en forma no autoritzats legalment o amb incompliment dels requisits exigits.

La col·locació en els circuits comercials de productes del mar sense cap de les dades obligatòries exigides per la normativa d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes del mar en les diverses fases de comercialització, inclosos el transport i la distribució d’aquests fins al consumidor final.

f) L’obstaculització de les tasques d’inspecció al personal inspector, sempre que aquesta actuació impliqui que no es pot desenvolupar l’activitat inspectora.

3. Són infraccions qualificades com a molt greus les següents:

a) En matèria de pesca i marisqueig:

La utilització per a mariscar o pescar de substàncies explosives, tòxiques o càustiques o d’aparells de percussió pneumàtica.

La pesca a l’arrossegament o el marisqueig amb rastell de cadenes i gàbies en zones d’alguer.

La destrucció de les zones d’herbassars de fanerògames, llurs barbades o altres zones declarades de protecció pesquera degudament senyalitzades.

L’acció d’arrancar o destruir els senyals de delimitació dels espais de protecció pesquera.

La pesca amb arts d’arrossegament o d’encerclament en zones d’esculls artificials.

b) En matèria d’activitats nàutiques i de busseig professional:

L’impartiment de cursos de busseig a menors d’edat sense autorització.

"Article 20 bis. Subjectes responsables

1. Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta Llei les persones físiques o jurídiques que les cometen, per acció o omissió, encara que estiguin integrades en associacions temporals d’empreses, agrupacions o comunitats de béns sense personalitat.

2. Si la infracció és imputable a diverses persones i no és possible determinar el grau de participació de cada una, n’han de respondre solidàriament:

a) Els propietaris de vaixells, els armadors, els noliejadors, els capitans i els patrons o les persones que dirigeixen les activitats pesqueres, i també els mariscadors i els titulars d’establiments d’aqüicultura marina.

b) Els transportistes o qualsevol altra persona que participa en el transport de productes pesquers, en els supòsits d’infracció pertinents.

c) Els propietaris d’empreses que comercialitzen, transporten, emmagatzemen, exposen o transformen productes pesquers i el personal responsable d’aquestes empreses, en els casos d’infraccions que afecten aquestes activitats.

d) Els responsables directes de les activitats de les escoles esportives nàutiques, els centres d’immersió i les acadèmies nauticoesportives."

"Article 21. La funció inspectora

"La funció inspectora que exerceix el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en l’àmbit d’aquesta Llei és duta a terme pel personal inspector adscrit a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

"Article 21 bis. Les mesures provisionals

1. Els òrgans competents en matèria de pesca marítima i el personal inspector de pesca poden adoptar mesures provisionals si tenen coneixement de la comissió presumpta d’infraccions qualificades com a greus o molt greus, que han d’ésser ratificades per escrit per l’òrgan competent per a iniciar l’expedient sancionador en el termini màxim d’un mes.

2. Les mesures provisionals que es poden adoptar són les següents:

a) Decomís d’arts, estris o ormeigs.

b) Decomís del producte de la pesca o el marisqueig i de les produccions aqüícoles.

c) Suspensió provisional per un període de tres mesos de l’autorització atorgada per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims a les escoles esportives nàutiques, les acadèmies nauticoesportives i els centres d’immersió.

"Article 22. De les sancions

1. Les sancions corresponents a les infraccions establertes per aquesta Llei són les següents:

1.1 Infraccions lleus:

Apercebiment o multa de 10.000 a 100.000 pessetes.

1.2 Infraccions greus:

Multa de 100.001 a 2.000.000 pessetes.

1.3 Infraccions molt greus:

Multa de 2.000.001 a 10.000.000 pessetes.

2. En funció de les circumstàncies que concorren en cada cas es pot imposar, a més, una de les sancions accessòries següents o més d’una:

a) Suspensió de la llicència per un període màxim de tres mesos.

b) Decomís del producte de la pesca o el marisqueig i de les produccions aqüícoles.

c) Tancament de l’establiment de cultius marins fins a un termini màxim de cinc anys.

d) Retirada de la llicència o l’autorització corresponent fins a un termini màxim de cinc anys.

"Article 22 bis. De la gradació de les sancions

Els criteris per a graduar les sancions són els següents:

a) La reincidència en la comissió d’infraccions en el període de tres anys.

b) El preu en llotja o de mercat de les espècies capturades, cultivades, transportades o comercialitzades.

c) El valor patrimonial natural dels béns malmesos o destruïts.

d) El cost de la restauració del medi natural afectat i el retorn d’aquest al seu estat original.

"Article 23. Òrgans competents

Els òrgans competents per a imposar les sancions són els següents:

a) Els delegats territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en el cas d’infraccions lleus.

b) El director general o la directora general de Pesca i Afers Marítims, en el cas d’infraccions greus.

c) El conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en el cas d’infraccions molt greus.

"Article 23 bis. Destinació dels decomissos

La destinació dels decomissos és la següent:

a) Els productes de la mar procedents del decomís poden ésser retornats al mar, distribuïts entre entitats benèfiques, en cas que siguin aptes per al consum humà, transformats o destruïts.

b) Els arts, els estris o els ormeigs decomissats que són reglamentaris han d’ésser retornats a l’interessat un cop hagi fet efectiu l’import de la sanció imposada, si s’escau. Si l’expedient sancionador és sobresegut, en la resolució de l’òrgan competent se n’ha d’ordenar el retorn. Si es tracta d’arts, estris o ormeigs antireglamentaris o si l’interessat no se’n fa càrrec, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims n’ha de decidir la destinació, un cop esgotada la via administrativa i judicial."

Article 26

Addició d’una nova disposició final tercera a la Llei 1/1986, del 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya

S’afegeix una disposició final tercera a la Llei 1/1986, amb la redacció següent:

"Tercera. Actualització de sancions

"Es faculta el Govern per a actualitzar mitjançant decret, i d’acord amb l’índex de preus al consum (IPC), les sancions establertes per aquesta Llei."

Secció segona

Modificació de la Llei 5/1998, del 17 d’abril, de ports de Catalunya

Article 27

Modificació de l’annex 1 de la Llei 5/1998, del 17 d’abril, de ports de Catalunya

1. S’afegeix un punt 3 a l’apartat 4.1.4 de l’annex 1 de la Llei 5/1998, amb la redacció següent:

"3. Carretons: 2.830 PTA"

2. Es modifica l’apartat 4.1.6 de l’annex 1 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:

"4.1.6 Recàrrecs

"Els serveis de bàscula, grues mòbils i fixes, i carretons, prestats fora de la jornada laboral ordinària, es facturen amb un recàrrec del 25%, sempre que no siguin en dies festius o horaris nocturns, supòsit en el qual el recàrrec és del 50%."

3. Es modifica l’apartat 4.2.4, de l’annex 1 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:

"4.2.4. Quantia de la tarifa

1. La quantia d’aquesta tarifa a aplicar per metre quadrat i per dia natural o fracció és la que figura en la taula barem següent:

Mercaderies Sup. Descob. Sup. Cobert Zones de trànsit: Dies 1 al 3 — 4,8 Dies 4 al 10 3,2 8 Dies 11 al 17 4,8 16 Dies 18 en endavant 13 32 Zones d’emmagatzematge 3 6,4 Estris de pesca 3,5 7 Altres utilitzacions Temporada alta (de l’1.06 al 30.09): 40 Temporada baixa: 20 2. La definició i l’extensió de cadascuna d’aquestes zones en els diversos molls i parts de la zona de servei són les que es fixen en cada port."

4. Es modifica el subapartat 2 de l’apartat 4.3.5 de l’annex 1 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:

"2. Amb la sol·licitud prèvia i amb la justificació dels consums necessaris, per a consums elèctrics superiors a 30.000 quilovats per any i per a consums d’aigua superiors a 2.000 metres cúbics per any, s’aplica fins al 50% dels increments fixats sobre el preu de subministrament."

5. Es modifica l’apartat 4.4 de l’annex 1 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:

"4.4. Tarifa E-4.- Servei d’elevació, reparació i conservació

"4.4.1 Definició i aplicació

"Aquesta tarifa és exigible per la utilització de les instal·lacions destinades a l’elevació, la reparació i la conservació d’embarcacions.

"4.4.2 Subjectes obligats

"Són obligats a abonar aquesta tarifa els usuaris del servei.

"4.4.3 Base de la tarifa

"La base per a la liquidació d’aquesta tarifa és l’operació efectuada, el temps d’utilització de la instal·lació i l’eslora i la mànega de l’embarcació.

"4.4.4 Quantia de la tarifa

"La quantia de la tarifa a aplicar és la següent:

"a) Rampa d’avarada: 160 pessetes per dia d’utilització i per metres d’eslora, i no inclou ni el vehicle ni el remolc.

"b) Carros d’avarada:

"Hissada o avarada: 92 pessetes per metre lineal d’eslora per mànega.

"Estada a la zona de reparació: 46 pessetes per dia i per metre lineal d’eslora per mànega.

"c) Pòrtics elevadors:

"Hissada o avarada: 2.300 pessetes per metre d’eslora.

"Immobilització: 3.000 pessetes l’hora. La prestació d’aquest servei resta condicionada a la disponibilitat del servei.

"Estada a la zona de reparació: 345 pessetes per dia i per metre lineal d’eslora.

"En els serveis de pòrtics elevadors s’apliquen, en funció de l’eslora de les embarcacions, els coeficients següents:

"1. Embarcacions de menys de 14 metres d’eslora: 0,9.

"2. Embarcacions de més de 20 metres i fins a 22 metres: 1,1.

"3. Embarcacions de més de 22 metres: 1,2.

"d) Grues fixes:

"Pujada o baixada: 3.000 pessetes per operació.

"1. És aplicable en les operacions de menys de trenta minuts. Per a operacions de més de trenta minuts, la quantia és de 1.500 pessetes cada mitja hora o fracció d’excés.

"2. Estades: 32 pessetes per metre quadrat i dia. Les embarcacions pesqueres gaudeixen d’un dia de carència.

"3. Hivernatge. En zones d’avarada tancades es poden establir concerts per raons d’optimització en l’operativitat de la gestió portuària.

"4. Si, per qualsevol causa, Ports de la Generalitat no disposa de maquinistes de grues per a atendre les peticions de lloguer d’aquests equips, pot autoritzar-ne la utilització, i el maquinista és a càrrec del peticionari; en aquest cas, la tarifa és el 75% de la quantia que pertoca. Aquest maquinista i, subsidiàriament, l’empresa que el contracta són responsables de totes les lesions, els danys i les avaries ocasionats al personal o als béns de Ports de la Generalitat o a tercers, com a conseqüència de la manipulació de la grua, i han de demostrar davant Ports de la Generalitat llur aptitud per a aquesta comesa, si Ports de la Generalitat ho sol·licita.

"e) Altres serveis:

"Serveis diversos en zones de reparació tancades

"Recollida de deixalles: 230 pessetes per metre d’eslora i per setmana o fracció.

"Subministrament d’energia i aigua: 53 pessetes per metre d’eslora per dia.

"Lloguer de màquina de neteja a pressió: 4.040 pessetes l’hora.

"4.4.5 Reduccions o bonificacions

"1. En l’estada a la zona de reparació, a partir del quart dia hi ha una reducció d’un 50% de la quantia, i la prestació del servei resta condicionada a la disponibilitat de la zona.

"2. En la pujada o baixada de grues fixes, el sector pesquer té un descompte d’un 25% de la quantia.

"4.4.6 Exempcions

"No és previst cap tipus d’exempció en l’aplicació d’aquesta tarifa.

"4.4.7 Normes singulars d’aplicació

"1. Els serveis es presten amb la petició prèvia per escrit dels usuaris, amb l’acceptació explícita de les normes del servei.

"2. Aquests serveis són exclusivament aplicables als serveis prestats en dies feiners, dins la jornada ordinària establerta per Ports de la Generalitat.

"3. Els usuaris han d’assumir la responsabilitat de les operacions complementàries a les del mateix servei.

Disposicions addicionals

Primera

Autorització per l’alienació directa dels habitatges dels parcs de maquinària de la Direcció General de Carreteres

Amb l’expedient previ de desafectació i a proposta del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, s’autoritza el Departament d’Economia, Finances i Planificació perquè alieni directament els habitatges dels parcs de maquinària de la Direcció General de Carreteres a les persones que gaudeixen de la condició de beneficiari d’aquests. Els habitatges que no siguin alienats mitjançant el sistema anterior poden, a proposta del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ésser alienats pel Departament d’Economia, Finances i Planificació mitjançant concurs, d’acord amb els requisits i les condicions que a aquest efecte s’estableixin. De l’alienació dels habitatges, se n’ha de donar compte al Govern i els detalls de l’alienació s’han de publicar al DOGC.

D’acord amb l’article 44 del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, els ingressos derivats dels expedients d’alienació directa dels habitatges dels parcs de maquinària de la Direcció General de Carreteres generen crèdit en els capítols d’operacions de capital del pressupost del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per una quantia igual a l’excés ingressat sobre la prevista en el pressupost. Aquests ingressos resten afectats a l’explotació i la conservació de les carreteres del Departament.

Segona

Extensió de l’aplicació de la disposició addicional onzena del Decret legislatiu 1/1997 als exdiputats del Parlament

1. Als funcionaris de carrera que exerceixen o han exercit durant més de dos anys seguits o tres amb interrupcions el mandat de diputat del Parlament de Catalunya, de diputat al Congrés o de Senador, els és aplicable, en els mateixos termes, la garantia retributiva establerta per la disposició addicional onzena del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, es té en compte el fet d’haver estat diputat i diputada dins la carrera administrativa, d’acord amb la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat.

Tercera

Modificació de l’article 31.3.4.7 de la Llei 4/2000, del 26 de maig, relatiu a la tarifa G-4 (Pesca fresca)

Article 31.3.4.7

de la Llei 4/2000, del 26 de maig, relatiu a la tarifa G-4 (Pesca fresca).

S’afegeix a l’apartat 3.4.7 de l’annex 1 de la Llei 5/1998, del 17 d’abril, de ports de Catalunya, un nou apartat 4 redactat de la manera següent:

"3.4.7 Exempcions

4. Les embarcacions de suport en les instal·lacions dedicades a l’aqüicultura mentre duri la instal·lació inicial resten exemptes d’abonar les tarifes G-1, G-2 i G-3".

Quarta

Extensió de l’aplicació del capítol IV del títol VII de la Llei 15/1997 a determinades empreses càrnies

El que disposa al capítol IV del títol VII de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, en la redacció donada per l’article 9 de la Llei 4/2000, del 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, s’ha d’aplicar a les empreses càrnies que tenen la figura de l’auxiliar veterinari, regulada pel Decret 319/2000, del 27 de setembre, i resten sense efecte per a les esmentades empreses les liquidacions meritades o girades d’acord amb la taxa regulada pel capítol IV del títol VII de la Llei 15/1997, i no es poden girar per aquesta taxa noves liquidacions. Així mateix, el mateix règim jurídic s’ha d’aplicar a totes les empreses càrnies respecte a les liquidacions derivades de la taxa establerta pel capítol XV del títol VII de la Llei.

Cinquena

Criteris de distribució dels ingressos provinents de l’impost sobre grans establiments comercials

Els ingressos obtinguts per l’entrada en vigor de la normativa reguladora de l’impost sobre grans establiments comercials s’han de distribuir d’acord amb els criteris següents:

40% mercats municipals i urbanisme comercial.

25% plans de dinamització comercial.

25% foment del comerç associat i línies de finançament subsidiat per al comerç urbà.

10% plans d’actuació mediambientals en àrees afectades pels emplaçaments de grans establiments comercials.

Sisena

Autorització al Govern per a encarregar a Tabasa la gestió dels túnels d’Horta

El Govern pot encarregar a Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima (Tabasa) la gestió temporal del servei de construcció, conservació i explotació dels túnels d’Horta i dels seus accessos, d’acord amb el plec de clàusules particulars que a aquest efecte s’aprovi.

Setena

Modificació de l’article 8.5 de la Llei 23/1983, de política territorial

Es modifica l’article 8.5 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política territorial, que resta redactat de la manera següent:

Article 8.5

Es crea la Comissió de Coordinació de la Política Territorial, formada pels representants dels departaments de l’Administració de la Generalitat que determini el Govern, el qual, a més, n’ha de fixar les normes de funcionament.

Vuitena

Control financer permanent dels drets a favor de la hisenda de la Generalitat

En el àmbit de la Direcció General de Tributs, la fiscalització prèvia dels drets a favor de la hisenda de la Generalitat pot ésser substituïda pel control financer permanent a càrrec de la Intervenció General de la Generalitat. A aquest efecte s’autoritza el conseller o la consellera d’Economia, Finances i Planificació perquè, a proposta de l’interventor o interventora general, desplegui aquest precepte tot determinant-ne l’abast, els procediments i la normativa reguladora necessaris.

Novena

Atorgament de concessions administratives per a la gestió de campus universitaris

Sens perjudici del que estableix l’article 28.1 de la Llei 11/1981, del 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat, quan raons d’especial interès ho aconsellin, el Govern de la Generalitat de Catalunya pot atorgar directament les concessions administratives per a la gestió dels campus universitaris.

Desena

Modificació de l’article 35 de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’estatut de l’empresa pública catalana

S’afegeix un nou apartat 11 a l’article 35 de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’estatut de l’empresa pública catalana que resta redactat de la manera següent:

11. Abans de l’adopció de l’acord a què es refereixen els apartats 3, 4, 6, 7 i 9 d’aquest article, cal l’informe favorable del Departament d’Economia, Finances i Planificació.

Onzena

Modificació de l’article 31.3.1.4.6 de la Llei 4/2000, del 26 de maig, relatiu a la tarifa G-1 (Entrada i estada de vaixells)

Article 31.3.1.4.6

de la Llei 4/2000, del 26 de maig, relatiu a la tarifa G-1 (Entrada i estada de vaixells).

Es modifica l’apartat 3.1.4.6, de l’annex 1 de la Llei 5/1998, del 17 d’abril, de ports de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

3.1.4.6 Reducció per estada llarga.

Els vaixells o artefactes flotants inactius, dedicats al tràfic interior, o en construcció, reparació o procés de desballestament, que estan destinats a l’emmagatzematge de líquids o mercaderies de qualsevol mena o a construir vivers flotants, han de pagar mensualment, per endavant, quinze vegades l’import diari que, per aplicació, els correspongui.

Dotzena

Addició d'un article 319 quinquies del capítol XV del títol IX de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

S'addiciona un article 319 quinquies al capítol XV del títol IX de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, amb la redacció següent:

Capítol XV

Taxa per productes emparats

Article 319 quinquies

Quota

La quota de la taxa per producte emparat per als operadors productors inscrits i per a cada una de les diferents instal·lacions inscrites dels operadors elaboradors és la següent:

1.a) En el cas de l’obtenció de productes exclusivament ecològics, si el volum de facturació anual per la venda de producte no supera els 2.000.000 de pessetes: 10.000 pessetes.

1.b) En el cas de l’obtenció de productes ecològics i convencionals, dins la mateixa explotació o indústria, si el volum de facturació anual per la venda de producte ecològic no supera els 2.000.000 de pessetes: 15.000 pessetes.

2.a) En el cas de l’obtenció de productes exclusivament ecològics, si el volum de facturació anual per la venda de producte està comprès entre 2.000.001 i 5.000.000 de pessetes: 20.000 pessetes.

2.b) En el cas de l’obtenció de productes ecològics i convencionals, si el volum de facturació anual per la venda de producte ecològic està comprès entre 2.000.001 i 5.000.000 de pessetes: 40.000 pessetes.

3.a) En el cas de l’obtenció de productes exclusivament ecològics, si el volum de facturació anual per la venda de producte està comprès entre 5.000.001 i 10.000.000 de pessetes: 80.000 pessetes.

3.b) En el cas de l’obtenció de productes ecològics i convencionals, si el volum de facturació anual per la venda de producte ecològic està comprès entre 5.000.001 i 10.000.000 de pessetes: 120.000 pessetes.

4.a) En el cas de l’obtenció de productes exclusivament ecològics, si el volum de facturació anual per la venda de producte està comprès entre 10.000.001 i 20.000.000 de pessetes: 100.000 pessetes.

4.b) En el cas de l’obtenció de productes ecològics i convencionals, si el volum de facturació anual per la venda de producte ecològic està comprès entre 10.000.001 i 20.000.000 de pessetes: 140.000 pessetes.

5.a) En el cas de l’obtenció de productes exclusivament ecològics, si el volum de facturació anual per la venda de producte està comprès entre 20.000.001 i 40.000.000 de pessetes: 140.000 pessetes.

5.b) En el cas de l’obtenció de productes ecològics i convencionals, si el volum de facturació anual per la venda de producte ecològic està comprès entre 20.000.001 i 40.000.000 de pessetes: 180.000 pessetes.

6.a) En el cas de l’obtenció de productes exclusivament ecològics, si el volum de facturació anual per la venda de producte està comprès entre 40.000.001 i 80.000.000 de pessetes: 280.000 pessetes.

6.b) En el cas de l’obtenció de productes ecològics i convencionals, si el volum de facturació anual per la venda de producte ecològic està comprès entre 40.000.001 i 80.000.000 de pessetes: 320.000 pessetes.

7.a) En el cas de l’obtenció de productes exclusivament ecològics, si el volum de facturació anual per la venda de producte és superior a 80.000.000 de pessetes: 500.000 pessetes.

7.b) En el cas de l’obtenció de productes ecològics i convencionals, si el volum de facturació anual per la venda de producte ecològic és superior a 80.000.000 de pessetes: 550.000 pessetes.

Tretzena

Modificació de l’article 14 del capítol II del títol preliminar de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

Es modifica l’article 14 del capítol II del títol preliminar de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la inclusió d’un nou apartat 2, amb el qual l’article resta redactat de la manera següent:

Article 14

Gestió

1. La gestió, la liquidació i la recaptació de cada taxa corresponen al departament o a l’entitat autònoma o entitat gestora que ha de prestar el servei o fer l’activitat que han estat gravats, o que intervé en la cessió de la utilització privativa o en l’aprofitament especial del domini públic, sens perjudici de les funcions que en aquest àmbit es puguin atribuir a les oficines de gestió unificada. Les funcions inspectores corresponen al Departament d’Economia, Finances i Planificació, el qual les exerceix tant en relació amb el tribut com en relació amb els òrgans que tenen encomanat de gestionar-lo, sens perjudici que pugui establir-se, en la regulació de cada taxa, la col·laboració de l’òrgan titular de la taxa en la funció inspectora.

2. En el cas que les funcions o determinades funcions atribuïdes a les oficines de gestió unificada per a activitats empresarials (OGU) siguin encomanades a òrgans, entitats o corporacions de dret públic, en virtut de l’acord exprés d’encàrrec de gestió, la gestió, la liquidació i la recaptació de les taxes en període voluntari poden ésser fetes per l’òrgan, l’entitat o la corporació corresponent en nom i per compte del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, d’acord amb el procediment aplicable a les OGU.

3. El Govern ha de dictar les normes per a regular la coordinació d’aquestes funcions amb les dels departaments i de les entitats gestores.

Disposicions transitòries

Primera

Termini de prescripció

El que disposa l’article 13 d’aquesta Llei, que redacta de nou l’article 26.1 del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, entra en vigor el dia 1 de gener de l’any 2001.

No obstant això, el nou termini s’ha d’aplicar amb efectes retroactius respecte a la liquidació de les obligacions a favor de la Generalitat de Catalunya que en la data d’entrada en vigor no hagin guanyat fermesa.

Segona

Deduccions de l’IRPF per quantitats donades a la Fundació de l’Abadia de Montserrat

El subjecte passiu de l’impost sobre la renda de les persones físiques pot deduir-se un 5% de les quantitats donades l’any 2001 a la Fundació de l’Abadia de Montserrat per a reconstruir i reparar el monestir i el seu entorn. L’import màxim de la deducció es fixa en un 10% de la quota íntegra autonòmica.

Disposicions derogatòries

Primera

Derogació de la Llei 7/1986, del 23 de maig, d’ordenació dels ensenyaments no reglats en el règim educatiu comú i de creació de l’Institut Català de Noves Professions

Es deroga la Llei 7/1986, del 23 de maig, d’ordenació dels ensenyaments no reglats en el règim educatiu comú i de creació de l’Institut Català de Noves Professions.

Segona

Derogació de l’article 6 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro

Es deroga l’article 6 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’1 de gener de 2001.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 29 de desembre de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Artur Mas i Gavarró

Conseller d’Economia, Finances i Planificació

(00.363.121)