DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Els boscos i terrenys forestals que cobreixen més de la meitat de la superfície de Catalunya constitueixen una riquesa nacional d'extraordinària importància pel que fa a la flora i la fauna, a la producció de primeres matèries, a la producció dels ecosistemes i a la contribució al lleure. la incidència de les masses arbrades sobre el clima, la hidrologia, la protecció del sòl, la contaminació atmosfèrica i el paisatge fa que la seva conservació sigui fonamental;

Els incendis forestals, que cada any afecten els boscos de les nostres contrades, atempten directament contra aquesta riquesa insubstituïble;

Des dels anys seixanta s'estan produint una sèrie de canvis estructurals i territorials amb incidència directa en l'increment del nombre i efectes dels incendis forestals a Catalunya. L'abandonament d'àmplies zones agrícoles, el canvi d'usos i aprofitaments dels boscos, l'increment de la xarxa d'infraestructures com carreteres, autopistes o línies elèctriques que creuen masses forestals; la construcció d'urbanitzacions prop de masses forestals especialment a les dècades dels anys 70, i l'increment de l'afluència humana al bosc fruit de les noves modalitats de lleure, són globalment factors a tenir en compte en la prevenció dels incendis forestals;

Les zones de protecció definides com a superfície relativament ampla, on la vegetació es modifica o no segons sigui el seu grau de perillositat, han de permetre augmentar la seguretat tant per al bosc quan l'incendi s'ha originat fora, com per a la població quan l'incendi forestal sobrepassa l'àmbit estrictament forestal;

El Decret 63/1988, de 28 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, ha estat la primera recopilació normativa de mesures de prevenció d'incendis forestals. Aquest Decret i les seves posteriors modificacions han demostrat la seva efectivitat en el decurs dels anys de la seva vigència. Amb tot, els canvis sòcio-estructurals i econòmics constants que es produeixen en la nostra societat fan necessària una ampliació dels preceptes de la normativa vigent;

D'altra banda, el Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91, també ha establert una sèrie de condicionants que afecten les edificacions situades prop de masses forestals;

Ateses la Llei 81/1968, de 5 de desembre, sobre incendis forestals i el seu Reglament aprovat pel Decret 3769/1972, de 23 de desembre, i la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, el Decret 241/1994, de 26 de juliol, i el Pla de protecció civil d'emergències per a incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), aprovat per acord del Govern de 29 de de setembre de 1994;

Vist l'informe de la Comissió de Protecció Civil;

A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1 Àmbit d'aplicació

Article 1

1.1 Les normes i prohibicions contingudes en aquest Decret seran d'aplicació a tots els terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, siguin o no poblats d'espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta. 1.2 Als efectes d'aquesta disposició s'entén per: Zona de seguretat: una franja de terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, d'arbres i de restes vegetals o de qualsevol mena de material que pugui propagar el foc. Zona de protecció: una franja de terreny permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida (densitat d'arbres adults inferior a 150 peus/ha, amb una distribució homogènia sobre el terreny), les branques baixes esporgades (un terç de la seva alçada amb un màxim de 5 metres), i neta de vegetació seca i morta durant l'època de màxim risc d'incendi, així com de qualsevol mena de residu vegetal o d'altre tipus que pugui afavorir la propagació del foc.

Capítol 2 Normes d'aplicació general durant tot l'any

Article 2

Urbanitzacions Les urbanitzacions que no tinguin una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500 metres de terrenys forestals han de complir les condicions següents:

  1. Disposar d'una zona de protecció de 25 metres d'amplada a comptar des del perímetre exterior.

  2. Mantenir els vials, les zones d'accés i les cunetes netes de vegetació seca.

  3. Les parcel·les no edificades hauran de complir les mateixes condicions que les establertes a l'article 1 per a les zones de protecció.

  4. Elaborar un pla d'autoprotecció que s'haurà d'incorporar al pla municipal d'actuació, d'acord amb el Pla de protecció civil d'emergències per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT).

  5. Disposar d'una xarxa d'hidrants d'incendi de 100 mm de diàmetre, d'acord amb l'article 1 de l'annex del Decret 241/1994.

Article 3

Habitatges i explotacions agràries Els habitatges situats fora d'urbanitzacions o nuclis urbans i les instal·lacions agrícoles, ramaderes i forestals aïllats, als quals sigui d'aplicació aquest Decret, adequaran les seves instal·lacions en funció del grau de perill i de l'activitat que desenvolupen, d'acord amb el Decret 241/1994 i la normativa que s'estableixi.

Article 4

Instal·lacions de caràcter industrial i de serveis 4.1 Les edificacions i instal·lacions de caràcter industrial, de subministrament i d'emmagatzematge de carburants i productes inflamables, així com les instal·lacions i edificacions de serveis hauran de complir, si s'escau, els condicionants establerts en el Decret 241/1994. Així mateix, hauran d'elaborar un pla d'autoprotecció (PAU), en funció de les seves condicions de protecció, que s'haurà d'incorporar al pla d'actuació municipal (PAM). 4.2 Els solars industrials sense edificar han de complir les mateixes condicions de les zones de protecció.

Article 5

Línies elèctriques 5.1 Els titulars de línies aèries de conducció elèctrica estan obligats a observar les mesures següents:

  1. En les línies d'alta tensió s'han d'eliminar selectivament i periòdica en el corredor de la línia elèctrica, la vegetació que comporti perill d'incendi d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

  2. Els conductors de les línies aèries de baixa tensió han d'estar com a mínim a 1 metre de distància de la vegetació.

  3. Han de presentar, per a la seva autorització, a la Direcció General del Medi Natural, un pla triennal de neteja i manteniment en el qual figuraran els treballs de poda i tala de la vegetació que siguin necessaris per a la seva execució. Aquests treballs, o d'altres que comportin un perill d'incendi, no es podran dur a terme en èpoques d'alt risc d'incendi, llevat dels casos excepcionals autoritzats per la Direcció General del Medi Natural. Atorgada l'autorització del pla que comportarà el dret a talar i esporgar, els treballs s'hauran de realitzar dins el termini i les condicions fixades en la mateixa autorització. 5.2 Els titulars de les finques on transcorrin les línies aèries de conducció elèctrica incloses en el Pla triennal aprovat, tenen l'obligació de permetre'n l'accés, amb l'objecte que es puguin efectuar els treballs de neteja de la vegetació, amb les indemnitzacions prèvies que corresponguin.

Article 6

Vies de comunicació 6.1 Les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies públiques han de mantenir com a zona de seguretat una franja mínima d'un metre a comptar des del límit exterior de la calçada. 6.2 Els titulars i responsables d'instal·lacions ferroviàries tenen l'obligació de mantenir una amplada mínima de dos metres des dels rails com a zona de seguretat.

Article 7

Abocadors 7.1 La declaració d'impacte ambiental determinarà les condicions de la ubicació dels abocadors. 7.2 Sens perjudici del que estableixi la normativa vigent sobre aquesta matèria, els ajuntaments adoptaran les mesures adequades perquè no hi hagi combustió en cap dels abocadors situats en les zones esmentades a l'article 1.1 d'aquest Decret. Les noves instal·lacions requeriran, a més de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA