ORDRE ASC/344/2008, de 14 de juliol, per la qual es regula la prestació econòmica d'assistència personal i s'amplia el nivell de protecció del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Accio Social i Ciutadania
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ASC/344/2008, de 14 de juliol, per la qual es regula la prestació econòmica d'assistència personal i s'amplia el nivell de protecció del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD).

L'article 19 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, va establir una prestació econòmica d'assistència personal per a les persones en situació de gran dependència. L'objectiu general d'aquesta prestació és facilitar la contractació d'una assistència personal, la finalitat de la qual serà permetre l'accés a l'educació i al treball, i una vida més autònoma en l'exercici de les activitats bàsiques de la vida diària.

D'altra banda, la disposició addicional primera de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, entre les mesures per a la promoció de l'autonomia personal, preveu, en l'apartat cinquè, la regulació per reglament de la figura de l'assistent personal.

Tanmateix, les dues lleis esmentades no concreten ni precisen els elements essencials de la prestació (objecte, modalitats, requisits de les persones beneficiàries i del personal d'assistència, quanties, compatibilitats i incompatibilitats), sense els quals no és possible la seva aplicació ni tampoc l'establiment d'instruments jurídics per garantir la qualitat del servei i protegir els interessos de les persones beneficiàries.

Per aquesta raó, el Departament d'Acció Social i Ciutadania, d'acord amb les necessitats existents, i tenint en compte l'evolució del sistema estatal d'atenció a la dependència en els primers mesos de desplegament, ha decidit regular normativament, en una disposició específica, la prestació econòmica d'assistència personal.

La prestació, segons la Llei estatal, procura facilitar la integració laboral i educativa de les persones en situació de gran dependència i, en conseqüència, la seva autonomia i integració social plena, sense que això suposi una minva de la seva autonomia en les activitats bàsiques de la vida diària.

Al mateix temps, la prestació es dissenya en atenció a les diverses alternatives existents de treball i educació, presencial i virtual, i a les necessitats dels seus destinataris. Per això, l'assistència personal s'estructura en dues modalitats. En primer lloc, la prestació d'acompanyament, d'intensitat més limitada, per donar suport a la integració laboral i educativa de caràcter presencial. En segon lloc, la prestació de suport personal, dotada d'un nivell addicional de protecció, per impulsar les modalitats laborals i educatives, virtuals i presencials, en règim de dedicació completa, i, també, la participació cívica de les persones beneficiàries.

Aquesta disposició normativa també regula els requisits personals i materials de la prestació, entre ells la idoneïtat i la formació del personal d'assistència, la quantia de les prestacions i el règim de compatibilitats i incompatibilitats, raó per la qual es modifiquen simultàniament les ordres ASC/433/2007, de 23 de novembre (prestacions econòmiques), i ASC/55/2008, de 12 de febrer (compatibilitats i incompatibilitats).

L'Ordre regula alhora la relació jurídica transitòria entre aquesta disposició, aprovada en aquest moment per no allargar la demora en el desplegament de la prestació i atendre les situacions socials d'especial necessitat que s'hi protegeixen, i la futura Cartera de Serveis Socials, en què s'integraran properament totes les prestacions socials existents, entre elles la que és objecte d'aquesta disposició.

D'altra banda, els primers mesos de desplegament de la Llei estatal de dependència han posat de manifest la necessitat d'establir mecanismes de correcció de determinades situacions de desequilibri en la gestió de les prestacions econòmiques.

L'Ordre també estableix un mecanisme per compensar la reducció de les prestacions socials anàlogues en els imports de les prestacions econòmiques, establert per l'article 31 de la Llei estatal de dependència. El mecanisme consisteix en una garantia d'import mínim, per evitar els casos en què l'aplicació inevitable i obligada de la Llei deixi les persones beneficiàries amb menys recursos sense cap cobertura addicional.

Finalment, l'Ordre adopta les denominacions previstes en la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2008. En concret, la disposició introdueix la nova denominació de la xarxa d'atenció a la dependència, anomenada .Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència., d'acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei. Igualment, l'Ordre empra el nom de .Sistema Públic de Serveis Socials. (títol II de la Llei).

En l'àmbit material de l'atenció a la dependència, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 115/2007, de 22 de maig, pel qual es determinen els òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per aplicar la Llei 39/2006, de 14 de desembre. L'article 3.2 del Decret atribueix, entre d'altres, al departament competent en serveis socials les altres funcions derivades de l'aplicació de la Llei.

Per tot això, vist l'informe del Consell General de Serveis Socials, i en ús de les facultats que m'atorguen els articles 12.d) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya, i l'article 3.2 del Decret 115/2007, de 22 de maig,

Ordeno:

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquesta Ordre és regular la prestació econòmica d'assistència personal i ampliar el nivell de protecció del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD).

Article 2

Prestació econòmica d'assistència personal

2.1 La finalitat de la prestació econòmica d'assistència personal és facilitar l'accés de les persones en situació de gran dependència a l'educació i al treball i fer possible, de manera vinculada a l'objectiu anterior, una major autonomia en les activitats bàsiques de la vida diària.

2.2 L'objecte de la prestació econòmica d'assistència personal és contribuir a la contractació d'un servei d'assistència personal, durant un nombre determinat d'hores mensuals.

2.3 Llevat del que estableix l'article 8 d'aquesta Ordre, la prestació econòmica d'assistència personal té naturalesa jurídica de dret subjectiu i està garantida per a les persones en situació de gran dependència.

Article 3

Modalitats

3.1 La prestació econòmica...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA