ORDRE BEF/55/2004, de 9 de març, per la qual s'obre convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió de la prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec per a les famílies amb infants menors de tres anys, i per a les famílies nombroses o famílies monoparentals amb infants menors de sis anys per a l'any 2004.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE BEF/55/2004, de 9 de marÁ, per la qual s'obre convocatÚria i s'aproven les bases per a la concessiÛ de la prestaciÛ econÚmica de car‡cter universal per infant a c‡rrec per a les famÌlies amb infants menors de tres anys, i per a les famÌlies nombroses o famÌlies monoparentals amb infants menors de sis anys per a l'any 2004.

Atesa la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famÌlies;

AtËs el Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya a travÈs d'Internet, l'Acord del Govern de la Generalitat de 13 de juliol de 1999, mitjanÁant el qual es va endegar el projecte d'AdministraciÛ Oberta de Catalunya, amb la finalitat d'apropar els seus serveis al ciutad‡ mitjanÁant la utilitzaciÛ de les noves tecnologies de la informaciÛ i de la comunicaciÛ, que s'inclouen dins el Pla d'actuaciÛ e-Europe 2002 de les Comunitats Europees, i l'Acord de Govern de 13 de maig de 2003 d'establiment de criteris funcionals que facilitin el desenvolupament d'un nou sistema de relaciÛ amb els ciutadans;

AtËs el Decret 341/2003, de 29 de desembre, sobre prÚrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003, aprovats per la Llei 30/2002, de 30 de desembre;

En ˙s de les facultats que m'atorga la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1††S'obre la convocatÚria per a la concessiÛ de la prestaciÛ econÚmica de car‡cter universal per infant a c‡rrec per a les famÌlies amb infants menors de tres anys nascuts entre l'1 de gener de 2001 i el 31 de desembre de 2004 (ambdues dates incloses), i per a les famÌlies nombroses o famÌlies monoparentals amb infants menors de sis anys nascuts entre l'1 de gener de 1998 i el 31 de desembre de 2004 (ambdues dates incloses), i s'aproven les bases que han de regir aquesta convocatÚria, les quals figuren a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

1.2††Per a la concessiÛ d'aquesta prestaciÛ econÚmica no es tindran en compte els ingressos econÚmics de la unitat familiar.

Article 2

Partida pressupost‡ria i quantia

2.1††La partida del pressupost de la Generalitat per al 2003, prorrogat per a l'any 2004 amb c‡rrec a la qual s'imputa la prestaciÛ econÚmica per infant a c‡rrec per a les famÌlies amb infants menors de tres anys, i per a les famÌlies nombroses o famÌlies monoparentals amb infants menors de sis anys, Ès 2105 D/480210200/3132.

2.2††La quantia inicial disponible Ès de 50.625.650 euros.

2.3††El crËdit inicial disponible es podr‡ ampliar, amb subjecciÛ a la normativa vigent.

Article 3

Termini

El termini de presentaciÛ de les sol∑licituds s'inicia l'endem‡ de la publicaciÛ d'aquesta Ordre al DOGC i finalitza el 31 de desembre de 2004.

Excepcionalment, per a les famÌlies amb infants nascuts durant el mes de desembre de 2004, el termini de presentaciÛ de les sol∑licituds finalitza el 31 de gener de 2005 i es resoldranamb el pressupost de 2005.

Article 4

TramitaciÛ i resoluciÛ

4.1††La tramitaciÛ i resoluciÛ de les sol∑licituds de prestaciÛ econÚmica per infant a c‡rrec correspon a l'“rgan TËcnic de Suport a la FamÌlia, regulat a l'article 3 del Decret 93/2000,de 22 de febrer.

4.2††El termini m‡xim per emetre i notificar la resoluciÛ Ès de sis mesos a comptar de l'endem‡ de la data de presentaciÛ de les sol∑licituds.

4.3††Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat resoluciÛ expressa, s'entendr‡ desestimada la sol∑licitud d'atorgament de la prestaciÛ econÚmica per infant a c‡rrec.

4.4††La prestaciÛ econÚmica per infant a c‡rrec es pot tramitar telem‡ticament d'acord amb el procediment establert a l'annex 2 de l'Ordre BEF/34/2003, de 28 de gener, publicada al DOGC n˙m. 3812 de 31 de gener de 2003.

Article 5

NotificaciÛ

La resoluciÛ es notificar‡ als interessats per correu certificat. Contra la resoluciÛ, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alÁada en el termini d'un mes davant l'Úrgan que ha dictat l'acte o la persona titular de la Secretaria de la FamÌlia, en els termes que estableixen els articles 114 i seg¸ents de la Llei 30/1992, de rËgim jurÌdic de les administracions p˙bliques i del procediment administratiu com˙.

Disposicions addicionals

.1††La prestaciÛ econÚmica de car‡cter universal per infant a c‡rrec que preveu aquesta Ordre ˙nicament es podr‡ demanar en el marc que s'hi estableix i d'acord amb les bases que l'han de regir.

.2††Al final de l'exercici es donar‡ publicitat de les prestacions econÚmiques atorgades mitjanÁant la seva exposiciÛ als taulers d'anuncis de la seu central del Departament de Benestar i FamÌlia i de les delegacions territorials.

.3††Les sol∑licituds de la convocatÚria de l'any 2003 que no es van resoldre durant aquell any i compleixin els requisits de l'esmentada convocatÚria, s'abonaran a c‡rrec de la partida pressupost‡ria de la present convocatÚria, d'acord amb els imports de l'exercici 2003.

Disposicions finals

.1††Es faculta la persona titular de la Secretaria de la FamÌlia a adoptar les mesures necess‡ries per a l'aplicaciÛ d'aquesta disposiciÛ.

.2††Aquesta Ordre entrar‡ en vigor l'endem‡ de la seva publicaciÛ al DOGC.

Barcelona, 9 de marÁ de 2004

Anna SimÛ i CastellÛ

Consellera de Benestar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA