ORDRE EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La prolongació de la crisi econòmica en el context actual, ha donat lloc a que s’hagi produït una important modificació de les característiques i circumstàncies de les persones aturades a Catalunya.

La dificultat de trobar una col·locació s’ha traduït, per un costat, en un increment substancial del temps que una persona treballadora aturada està inactiva i, per tant, un creixement important de les persones que en termes ocupacionals es consideren aturats/ades de llarga durada. Al mateix temps, aquesta circumstància provoca que cada vegada sigui major el nombre d’aturats/ades que deixen de percebre algun tipus de prestació i/o subsidi.

Aquesta nova situació, juntament amb la variació de la composició de l’atur, fa que per part del Servei d’Ocupació de Catalunya es consideri imprescindible que, conjuntament amb la millora de les polítiques actives d’ocupació, aquestes s’adrecin cada vegada més a col·lectius específics.

En aquest sentit, aquesta Ordre que regula les bases del nou Programa mixt de treball i formació es dirigeix d’una manera preferent als/a les aturats/ades que, amb una edat igual o superior a 30 anys, hagin esgotat o no tinguin dret a cap prestació i/o subsidi per desocupació, i planteja una distribució econòmica dels recursos que garanteixin un equilibri territorial per tal d’assegurar que hagi una oferta d’aquesta nova política activa d’ocupació adient a tot el territori i adequada a les seves necessitats.

Al mateix temps, el nou Programa de treball i formació introdueix elements diferenciadors als programes fins ara existents d’escoles taller, cases d’ofici i tallers d’ocupació, que garanteixen una major qualitat a les accions formatives que es desenvolupin, atesa l’obligatorietat que aquestes estiguin incloses en el catàleg d’accions formatives professionalitzadores certificables i, per tant, permetin integrar-se en un possible itinerari ocupacional de l’aturat/ada; una major adaptació al perfil professional dels/de les participants amb la possibilitat que l’entitat local pugui fixar les accions formatives a desenvolupar una vegada seleccionats/ades els/les participants; i, finalment, facilita la impartició d’aquestes accions formatives obrint la possibilitat que es desenvolupin tant prèviament a la contractació laboral com al llarg de la mateixa.

Cal destacar el consens que aquest nou Programa ha rebut per part dels agents socials, sindicats, associacions municipalistes de Catalunya i associacions patronals que ha permès la signatura d’un Acord Marc per tal d’establir uns nivells salarials homogenis a nivell de tota Catalunya i, que, sobretot, i tenint en compte el volum de persones aturades no perceptores de prestació o subsidi, assegura amb el pressupost existent el major nombre possible de participants.

Finalment, la convocatòria per al 2013 introdueix per primera vegada la utilització a la mateixa de la plataforma EACAT i, per tant, dóna una major facilitat i agilitat de gestió del Programa per part de les entitats locals i una més ràpida resolució del procés d’atorgament de les subvencions.

Vist el Reglament (CE) núm. 1081/2006, del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juliol de 2006 relatiu al Fons Social Europeu (DOUE L210, de 31/07/2006), parcialment modificat pel Reglament (CE) núm. 396/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 6 de maig de 2009;

Vist el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell de l'11 de juliol de 2006, pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al FEDER, FSE i al Fons de Cohesió (DOUE L210 de 31/07/2006), modificat pel Reglament (UE) núm. 539/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de juny, Reglament (UE) núm. 1310/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre, i el Reglament (UE) núm. 1311/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre;

Vist el Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, pel qual es fixen normes de desenvolupament per al Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L 371/1, de 27/12/2006);

Vist el Reglament (CE) núm. 846/2009 de la Comissió, d’1 de setembre de 2009, el Reglament (CE) núm. 832/2010, de 27 de setembre i el Reglament (CE) núm. 1236/2011, de 29 de novembre de 2011, que modifiquen el Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió. (DOUE L 250/1, de 23/09/2009);

Vista l’Ordre TIN/2965/2008, de 14 d’octubre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació de 2007-2013, modificada per l’Ordre TIN/788/2009, de 25 de març i l’Ordre ESS/1337/2013, de 3 de juliol;

Vista la reunió de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals celebrada el dia 11 d'abril de 2013 mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat;

A aquestes bases els són aplicables la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (Llei de finances públiques de Catalunya),

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt de Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi per afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat.

1.2 Obrir la convocatòria per a l’any 2013.

Article 2

Aplicació pressupostària i import convocat

2.1 Aquest Programa serà finançat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, d’acord amb les corresponents ordres per les quals es distribueixen territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.

2.2 L’import màxim destinat als ajuts a les entitats locals previstes a la base 2 d’aquesta Ordre és de 19.869.000,00 euros, els quals aniran a càrrec de les partides pressupostàries 6204 D/460.0014.06/331D/000, 6204 D/469.0001.06/331D/000 i 6204 D/461.0001.05/331D/000 del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2013.

2.3 Aquesta dotació inicial es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, mitjançant resolució del/de la director/a del Servei d’Ocupació de Catalunya.

2.4 La resolució d’atorgament d’aquestes subvencions estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat atès que correspon a programes acordats a la reunió de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes laborals celebrada el dia 11 d’abril de 2013 mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat.

2.5 Els ajuts concedits d’acord amb aquesta Ordre poden ser elegibles en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d’Adaptabilitat i Ocupació núm. 2007ES05UPO001 per al període 2007-2013, amb un cofinançament del Fons Social Europeu del 50%, dins de l’eix 2, el tema prioritari 66 i la línia d’acció 66.7.

La certificació d’aquesta despesa en el Programa operatiu regional queda condicionada a que l’ordre estatal de distribució territorial per a l’exercici econòmic de 2013 de subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat, permeti el cofinançament de les actuacions d’aquest Programa Operatiu Regional.

Article 3

Sol·licituds i termini de presentació

3.1 El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre fins al 30 de setembre de 2013, aquest inclòs.

3.2 Les sol·licituds s’han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 6.

Article 4

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L’òrgan competent per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regulen a la base 7.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 de setembre de 2013

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

Annex 1

Bases reguladores

Base 1

Objecte

1.1 L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi per afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat.

1.2 Cada sol·licitud pot incloure diferents projectes d’accions d’experiència laboral i formació en funció del seu àmbit municipal i el sector i activitat econòmica on es desenvolupi.

Base 2

Entitats beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els ajuntaments de Catalunya i els consells comarcals o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquells, que d’acord amb l’annex 6, tinguin una preassignació de quatre o més contractes de treball.

2.2 A l’efecte de determinar el número de contractes de treball que s’ha assignat a cada entitat s’ha tingut en compte, d’acord amb el col·lectiu prioritari, el nombre d’aturats/ades no perceptors/ores de prestació i/o subsidi per municipi i el percentatge d’atur no perceptor del municipi respecte al seu atur total, ajustant l’assignació per tal d’obtenir un adequat equilibri territorial que permeti assegurar una correcta oferta ocupacional a tota Catalunya.

2.3 El procediment ha estat el següent:

  1. S’ha establert el total d’atur d’edat igual o major de 30 anys no perceptor de prestació o subsidi a cada municipi, d’acord amb les dades corresponents al passat mes d’abril.

  2. D’acord amb els criteris establerts al punt 2.2 anterior s’estableix una ràtio d’assignació inicial d’un...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA