DECRET 179/1997, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen les modalitats de pagament que regeixen la contractació de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Català de la Salut.

Secció:Concursos i Anuncis
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 179/1997, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen les modalitats de pagament que regeixen la contractació de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Català de la Salut.

El Decret 169/1996, de 23 de maig, pel qual es regula l'establiment dels convenis i contractes de gestió de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 2211, de 29.5.1996), estableix que el sistema de pagament dels serveis la prestació dels quals convingui o contracti el Servei Català de la Salut té per objectiu la millora de l'eficiència dels centres, serveis i establiments sanitaris, promovent-ne la qualitat assistencial i la distribució equitativa dels recursos.

Igualment, el Decret precitat disposa que, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, s'establiran les modalitats de pagament i/o tarifes que regiran la prestació dels diferents serveis.

Conformement amb l'exposat, el present Decret té per objecte l'establiment de les modalitats de pagament que regeixen la contractació de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Català de la Salut.

Per tot això, en ús de les facultats que em confereix la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, modificada parcialment per la Llei 11/1995, de 29 de setembre; de conformitat amb l'acord adoptat pel Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1 Objecte

1.1 El present Decret té per objecte fixar, d'acord amb el que estableix l'article 8.1 del Decret 169/1996, de 23 de maig, les modalitats de pagament dels serveis d'assistència hospitalària i d'atenció primària, i els serveis i les activitats sanitaris que en són complementaris, la prestació dels quals convingui o contracti el Servei Català de la Salut.

1.2 L'aplicació d'aquestes modalitats de pagament resta limitada per les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

Capítol 1. Assistència hospitalària i especialitzada

Article 2

2.1 El sistema de pagament de l'assistència hospitalària i especialitzada incorpora amb caràcter general els vessants següents:

  1. Hospitalització: comprèn el conjunt d'activitats i procediments que es realitzen als pacients atesos en règim d'internament, així com els procediments de cirurgia major ambulatòria.

  2. Consulta externa: comprèn l'atenció als pacients en règim ambulatori constituïda per la primera visita, les visites successives i les proves diagnòstiques i terapèutiques que es duguin a terme durant aquest procés assistencial.

  3. Urgències: comprèn l'atenció als pacients que accedeixen al centre per iniciativa pròpia o d'altres instàncies, utilitzant el circuit alternatiu a la programació, com a conseqüència de la necessitat objectiva o subjectiva d'atenció immediata, amb independència que la destinació final del pacient comporti o no l'ingrés en el mateix centre.

  4. Tècniques, tractaments i procediments...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA