ORDRE TRE/360/2002, de 30 d'agost, per la qual s'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE TRE/360/2002, de 30 d'agost, per la qual s'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres.

Vista l'Ordre de 24 d'abril de 1987, per la qual s'aprova un model de comunicació d'obertura o represa d'activitats d'un centre de treball;

Atès que l'Ordre de 6 de maig de 1988, modificada per l'Ordre de 29 d'abril de 1999, regula els requisits i les dades de les comunicacions d'obertura prèvia o de represa d'activitats i aprova el model oficial;

Atès que el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, preveu en l'article 18 l'avís previ a les obres, i estableix les dades que ha de contenir;

D'acord amb l'article 11.2 de l'Estatut d'autonomia, correspon a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat en matèria de Treball;

Atès que cal aprovar els models de comunicació d'obertura o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres;

En virtut de les facultats que em són conferides,

Ordeno:

Article 1

1.1. Aprovar el model de comunicació d'obertura o represa d'activitats d'un centre de treball, que figura a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

1.2. Aprovar el model d'avís previ d'obres, que figura a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Article 2

Els impresos a què fa referència l'article anterior estaran a disposició dels interessats a les delegacions territorials del Departament de Treball i en els Centres de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball. Així mateix, també estaran disponibles a la web del Departament de Treball (www.gencat.es/treball).

Article 3

Aquests impresos es podran presentar d'acord amb el que disposen les ordres TRE/228/2002 i TRE/229/2002, de 28 de juny, per les quals es regulen els serveis per via telemàtica de comunicació d'obertura o represa d'activitats i d'avís previ, així com de qualsevol de les maneres previstes a l'article...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA