ORDRE ARP/404/2003, de 26 de setembre, per la qual es modifiquen les bases reguladores i s'amplia el període de concessió dels ajuts per al foment de la modernització i la concentració de les cooperatives i altres entitats associatives agràries.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ARP/404/2003, de 26 de setembre, per la qual es modifiquen les bases reguladores i s'amplia el període de concessió dels ajuts per al foment de la modernització i la concentració de les cooperatives i altres entitats associatives agràries.

Valorada la conveniència de fomentar i millorar els processos d'integració de les cooperatives catalanes mitjançant l'aplicació de noves estratègies empresarials i comercials, és convenient modificar l'apartat 8.3.2 de les bases reguladores dels ajuts per al foment de la modernització i la concentració de les cooperatives i altres entitats associatives agràries aprovades per l'Ordre ARP/129/2002, de 18 d'abril (DOGC núm. 3626, de 30.4.2002).

L'Ordre ARP/99/2003, de 4 de març (DOGC núm. 3947 de 14.8.2003), de convocatòria per a l'any 2003 dels ajuts per al foment de la modernització i la concentració de les cooperatives i altres entitats associatives agràries, fixa el període de concessió en cinc mesos comptat a partir de la data d'acabament del termini de presentació de la sol·licitud.

En conseqüència, valorat el volum de sol·licituds i la complexitat de l'anàlisi tecnicoeconòmic dels expedients presentats cal ampliar el període de concessió.

En ús de les competències que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l'apartat 8.3.2 de les bases reguladores de l'Ordre ARP/129/2002, de 18 d'abril, el qual queda redactat de la manera següent:

"8.3.2 Documentació específica:

"Contracte de treball, per als ajuts que s'estableixen a l'apartat 2.4.2.2 d'aquest annex. També s'acceptaran els contractes formalitzats en data posterior al termini de presentació de les sol·licituds de la convocatòria dels ajuts de l'any anterior.

Documents de cotització de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA