DECRET 158/2012, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges.

Data d'entrada en vigor:25 de desembre de 2012
Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Aquest Decret es dicta en virtut de la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de turisme, d’acord amb el que disposa l’article 171 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, competència que inclou en tot cas la regulació i la classificació de les empreses turístiques i la regulació dels drets i els deures específics de les persones usuàries i de les prestadores de serveis turístics; així mateix, la norma es recolza en la previsió de l’article 123.a) de l’Estatut d’autonomia, relativa a la defensa de consumidors i usuaris, matèria sobre la qual la Generalitat té competència exclusiva.

El Consell de la Comunitat Europea va aprovar el 23 de juny de 1990 la Directiva 90/314, relativa als viatges combinats, les vacances combinades i els circuits combinats, amb l’objectiu d’aproximar les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres pel que fa a aquesta matèria.

Amb la finalitat d’adequar la normativa reguladora de les agències de viatges, que recull el Decret 45/1988, de 13 de gener, a la Directiva esmentada, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges.

El Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis del mercat interior, va suposar una important modificació del règim jurídic de les agències de viatges —agents de viatges, en la definició actual de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya—, atès que va comportar l’eliminació de barreres legals i administratives que dificultaven i restringien l’inici i l’exercici de les seves activitats, com eren l’exigència de forma societària i d’obtenció de títol llicència. Aquest procés culmina amb l’aprovació de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, la qual clarifica i simplifica els requisits per a l’exercici de l’activitat dels agents de viatges, i confereix a la Llei de turisme de Catalunya el seu contingut actual.

Aquest Decret desplega la regulació dels agents de viatges que preveu la Llei de turisme de Catalunya, i modifica el Decret de reglamentació de les agències de viatges per tal d’adequar-lo a l’actual nou marc legal, i amb la finalitat d’actualitzar les definicions, els requisits per a l’exercici de l’activitat i la inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya.

A més, també modifica alguns aspectes específics de la regulació, com els requisits de la garantia dels agents de viatges, que preveu la Directiva 90/314/CE, per tal que el seu import sigui proporcional als ingressos per l’activitat pròpia d’agent de viatges. Així mateix, se suprimeix del Decret tota referència als serveis solts, atès que la seva comercialització i organització no estan reservades en exclusiva als agents de viatges, i, per tant, l’exercici de la mediació turística que no comprengui l’organització i la comercialització de viatges combinats es regeix per la lliure prestació del servei i el lliure establiment.

El text s’ha sotmès a la valoració preceptiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, que ha emès dictamen sobre el Projecte de decret.

De conformitat amb el que disposen els articles 39 i 40 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

Per tot això, a proposta del conseller d’Empresa i Ocupació, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica el títol del capítol 1, que comprèn els articles 1 i 2, i queda redactat de la manera següent:

“Capítol 1

”Objecte i definicions”.

Article 2

Es modifica l’article 1, que queda redactat de la manera següent:

“Article 1

”Aquest Decret té per objecte la regulació dels requisits per a l’exercici de l’activitat dels agents de viatges establerts o que prestin serveis en l’àmbit territorial de Catalunya.”.

Article 3

Es modifica l’article 2, que queda redactat de la manera següent:

“Article 2

”2.1 L’agent de viatges és la persona, física o jurídica que, sota qualsevol forma empresarial, pot comercialitzar i organitzar viatges combinats i que té reservades en exclusiva aquestes activitats. Els agents de viatges poden dur a terme qualsevol activitat d’assessorament, mediació i organització en matèria de serveis turístics.

”2.2 Als efectes d’aquest Decret, s’entén per viatge combinat o forfet la combinació prèvia d’almenys dos dels elements següents, venuts o oferts a la venda per un preu global, sempre que la prestació ultrapassi les vint-i-quatre hores o inclogui una nit d’estada, i sens perjudici que es puguin facturar per separat els diferents elements d’un mateix forfet:

”Primer: el transport, sens perjudici del que estableix la normativa que el regula.

”Segon: l’allotjament.

”Tercer: altres serveis turístics no accessoris del transport o de l’allotjament que representin una part significativa del viatge combinat.

”2.3 La denominació i la condició legal d’agent o d’agència de viatges queden reservades exclusivament als agents de viatges. Aquests són els únics que poden...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA