DECRET 33/2012, de 27 de març, de modificació del Decret 37/2010, de 16 de març, d'aprovació del Reglament de salons recreatius i de joc.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 141.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de jocs, apostes i casinos, si l’activitat s’acompleix exclusivament a Catalunya. Aquesta competència inclou, en tot cas, la creació i l’autorització de jocs i apostes i la seva regulació, com també la regulació de les empreses dedicades a la gestió, l’explotació i la pràctica d’aquestes activitats o que tenen per objecte la comercialització i la distribució dels materials relacionats amb el joc en general, amb les modalitats de joc per mitjans informàtics i telemàtics incloses.

En el mateix sentit, l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979 també atribuïa aquesta competència a la Generalitat i, en conseqüència, es va aprovar la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, que, entre d’altres aspectes, habilita el Govern de la Generalitat per aprovar el catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i la reglamentació específica de cada un dels jocs i apostes recollits en el catàleg citat.

Mitjançant el Decret 37/2010, de 16 de març, es va aprovar l’actual Reglament de salons recreatius i de joc.

Aquest Decret que substituïa l’anterior Decret 22/2005, de 22 de febrer, va simplificar el procediment administratiu respecte els salons recreatius per tal de facilitar a les empreses l’exercici de l’activitat econòmica en aplicació del que disposen la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior, i l’article 21 del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica, que preveu l’encàrrec o delegació de funcions en l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE).

Actualment, mitjançant l’Acord de govern de data 15 de març de 2011, pel qual s’adopten mesures per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial en el període 2011-2014, es preveu la modificació de procediments administratius a fi de racionalitzar i simplificar les càrregues administratives innecessàries, tenint en compte el principi d’intervenció mínima a què es refereix l’article 33 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, de forma que, sempre que sigui possible cal optar per l’alternativa menys restrictiva i costosa per a les empreses, per la qual cosa s’ha aprofitat per introduir una disposició...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA