DECRET 316/1989, de 20 de novembre, de modificació del Decret de creació del Consell Assessor d'Indústria i Promoció Exterior.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

La complexitat creixent i la diversificació de les polítiques públiques vinculades al desenvolupament industrial i tecnològic, i també la seva projecció en àmbits supranacionals fan imprescindible dotar l'Administració de nous instruments amb la funció bàsica de donar suport a les decisions i de procedir a l'avaluació i al seguiment d'aquestes.

Atenent aquests requeriments es crea el Consell Assessor d'Indústria i Promoció Exterior que es configura com a òrgan d'informació i assessorament amb vista a la programació, implementació i avaluació de la política industrial i tecnològica a Catalunya i la seva projecció exterior.

En conseqüència, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Es crea el Consell Assessor d'Indústria i Promoció Exterior com a òrgan d'assessorament i de consulta per a totes aquelles matèries relacionades amb l'execució de la política industrial i de promoció exterior de la Generalitat.

Article 2

Les funcions del Consell Assessor d'Indústria i Promoció Exterior seran les següents: 2.1 Actuar com a òrgan d'informació i assessorament en la preparació, l'execució i l'avaluació de la política industrial i de projecció exterior de la indústria catalana. 2.2 Elaborar els estudis, els informes i les propostes que li siguin encomanats per millorar el desenvolupament industrial de Catalunya i la seva projecció exterior, i també sobre els programes o plans d'actuació en un sector industrial determinat. 2.3 Aquelles altres funcions que li puguin ser especialment encomanades.

Article 3

El Consell Assessor d'Indústria i Promoció Exterior tindrà la composició següent: 3.1 El Consell estarà presidit pel president de la Generalitat i tindrà un vice-president que serà el conseller d'Indústria i Energia. 3.2 Tindrà els vocals següents: Un màxim de 25 persones nomenades pel president de la Generalitat, a proposta del conseller d'Indústria i Energia, atenent la seva reconeguda competència en l'àmbit de la indústria, la tecnologia i la promoció exterior. A més, en seran membres el secretari general del Departament d'Indústria i Energia, el director general d'Indústria i el director general de Promoció General. També hi assistiran els membres de l'Administració de la Generalitat que siguin convocats. Actuarà com a secretari la persona designada pel conseller d'Indústria...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA