DECRET 278/2002, de 5 de novembre, de modificació del Decret 190/2000, de 29 de maig, sobre l'Observatori de Dret Privat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 278/2002, de 5 de novembre, de modificació del Decret 190/2000, de 29 de maig, sobre l'Observatori de Dret Privat de Catalunya.

Vist el Decret 190/2000, de 29 de maig, sobre l'Observatori de Dret Privat de Catalunya;

Atès que es considera convenient la modificació de la composició del Ple de la Comissió de Codificació de l'Observatori, regulada per l'article 11 del Decret 190/2000 esmentat, amb l'ampliació de dos del nombre de juristes de reconegut prestigi i la incorporació de les persones que han estat presidents de les seccions de la Comissió de Codificació,

D'acord amb el que s'ha exposat, atès el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, a proposta de la consellera de Justícia i Interior i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica l'article 11.2, lletres f) i g), del Decret 190/2000, de 29 de maig, sobre l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, que queden redactades de la manera següent:

"f) Catorze juristes de reconegut prestigi dels àmbits universitari, judicial, de l'exercici lliure, i registral i notarial, nomenats per la persona titular del Departament de Justícia i Interior.

"g) Els presidents i els expresidents de les seccions.".

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA