DECRET 245/2002, de 8 d'octubre, de modificació del Decret 369/2000, de 21 de novembre, de l'Observatori de la Infància i l'Adolescència.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar Social
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 245/2002, de 8 d'octubre, de modificaciÛ del Decret 369/2000, de 21 de novembre, de l'Observatori de la Inf‡ncia i l'AdolescËncia.

MitjanÁant el Decret 369/2000, de 21 de novembre, es va crear l'Observatori de la Inf‡ncia i l'AdolescËncia, com a Úrgan col-legiat de participaciÛ amb la missiÛ d'assessorar el Govern de la Generalitat en l'‡mbit de la inf‡ncia i l'adolescËncia.

L'experiËncia adquirida per aquest Úrgan en les funcions encomanades fa convenient que es modifiqui la seva composiciÛ i s'incrementi el seu nombre, tant pel que fa als representants de l'AdministraciÛ de la Generalitat, com al de les institucions dedicades a la inf‡ncia i l'adolescËncia, per tal d'adequar-la a la situaciÛ actual.

Per tot aixÚ, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la consellera de Benestar Social, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article ˙nic

Es modifica l'article 4 del Decret 369/2000, de 21 de novembre, que queda redactat de la manera seg¸ent:

"Article 4

"ComposiciÛ

"4.1††L'Observatori de la Inf‡ncia i l'AdolescËncia ser‡ presidit per la persona titular del Departament de Benestar Social, funciÛ en quË podr‡ substituir-la la persona titular de la Secretaria de la FamÌlia que n'exercir‡ la vicepresidËncia i tindr‡ cura de l'execuciÛ dels acords.

"4.2††A mÈs, formaran part de l'Observatori:

"Una persona en representaciÛ de cadascun dels departaments de GovernaciÛ i Relacions Institucionals, Ensenyament, Cultura, Sanitat i Seguretat Social, Treball, JustÌcia, Benestar Social, Medi Ambient i Interior, designats per la persona titular del departament corresponent.

"Una persona en representaciÛ de la Secretaria General de Joventut, una en representaciÛ de l'Institut Catal‡ de la Dona i una en representaciÛ del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i una altra de l'Institut Catal‡ d'AssistËncia i Serveis Socials, designades per la persona titular de l'Úrgan respectiu.

"Dues persones en representaciÛ de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA