DECRET 453/1981, de 14 de desembre, modificant i completant el Decret 214/1980, de 28 d'octubre, que va estructurar orgànicament el Departament de Justícia.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 1/1980, de 8 de maig, va estructurar el Consell Executiu de la Generalitat, en el qual s'integra el Departament de Justícia. Per Decret 214/1980, de 28 d'octubre, es va procedir a l'estructuració del Departament amb la creació dels diferents centres directrius amb els seus serveis.

Atès que el millor desenvolupament de les tasques encomanades al Departament requereix i fa necessari modificar l'esmentada estructuració creant nous serveis i seccions;

Atès que per Decret 168/1981, de 8 de juliol, han estat assignades al Departament de Justícia les competències derivades de l'Estatut d'Autonomia i referents a les Institucions Públiques de Protecció i Tutela de Menors i atès el Decret 401/1981, de 30 d'octubre, pel qual ha estat així mateix assignat a aquest Departament els Serveis i Institucions en matèria de promoció de la dona (Patronat de Protecció de la dona), competències que aconsellen readaptar l'estructura anterior per tal d'adequar l'organització del Departament a les noves necessitats;

Vist el que disposen el Decret de 18 de setembre de 1978, sobre organització i competències dels òrgans dels Departaments, i el Reglament de Règim Interior de la Generalitat de Catalunya, de 18 de març de 1978;

A proposta del Conseller de Justícia i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer

- El Departament de Justícia de la

Generalitat de Catalunya, sota la direcció del seu Conseller titular, s'estructura en els següents òrgans:

  1. Secretaria General Tècnica.

  2. Direcció General de Justícia i Institucions Penitenciàries.

  3. Direcció General de Protecció i Tutela de Menors.

Article segon

- Corresponen al Secretari General Tècnic les

funcions establertes en l'article 8 del Decret de 18 de setembre de 1978, sobre organització i competències dels òrgans dels Departaments, i totes les altres que li siguin encomanades per ordre o delegació del Conseller.

Article tercer

- La Secretaria General Tècnica restarà

estructurada de la següent manera:

  1. El Gabinet Tècnic.

  2. La Secretaria Administrativa.

Article quart

- Corresponen al Gabinet Tècnic les funcions

següents: La realització dels informes tècnics i els estudis especialitzats que se li encomanin; la tramitació interna dels expedients que es presenten al Consell Executiu; l'assessorament tècnic al Conseller, al Secretari General Tècnic i a les Direccions Generals; l'anàlisi de la documentació nacional i internacional d'interès per a l'Administració de Justícia i la preparació del suport documental necessari per a la redacció dels textos normatius en què tingui intervenció el Departament; la traducció de textos i documents jurídics la gestió i control de la Biblioteca.

Article cinquè

- Per al desenvolupament de les esmentades

funcions el Gabinet Tècnic s'organitza en les següents Seccions:

  1. Secció de Legislació i Assumptes Jurídics.

  2. Secció de Traducció de Documents.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA