ORDRE AAM/197/2012, de 26 de juny, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts destinats al foment de la participació en programes de qualitat dels aliments per a les persones agricultores i ramaderes, aprovades mitjançant l'Ordre AAM/241/2011, de 21 de setembre, i es convoquen els corresponents a l'any 2012.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El foment, la defensa i la millora de la qualitat dels productes alimentaris, que gaudeixen d’unes característiques diferencials i de qualitat, han estat prioritats de l’Administració. Per aquest motiu, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural dóna suport als productes que segueixen un programa comunitari i nacional de qualitat.

La producció agrària ecològica (PAE) es pot definir com un conjunt de tècniques agràries que exclouen l’ús de productes químics de síntesi, com ara fertilitzants, plaguicides o antibiòtics, per tal de preservar el medi ambient, mantenir o augmentar la fertilitat dels sòls i proporcionar aliments amb totes les seves propietats naturals, d’acord amb el que regula la Llei 15/2002, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives i normativa de desplegament.

La producció integrada (PI), que defineix el Decret 241/2002, de 8 d’octubre, pel qual es regula la producció integrada a Catalunya, és un sistema agrícola de producció d’aliments vegetals, frescos i/o transformats, obtinguts mitjançant mètodes de producció als quals s’aplica una combinació harmònica de factors biològics, agronòmics, químics i biotecnològics, amb la finalitat d’optimitzar la qualitat del producte amb un màxim respecte pel medi ambient.

L’article 33 del Reglament (CE) 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, relatiu als ajuts al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), estableix que es podran concedir ajuts, entre altres conceptes, per a la participació de les persones agricultores que participin en programes relatius a la qualitat dels aliments.

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, d’ajuts al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període de programació 2007-2013 (PDR), aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data 22 de maig de 2007 i per la Comissió Europea, mitjançant la Decisió C (2008) 702, de 15 de febrer de 2008, modificada per la Decisió C (2009) 10340, de 14 de desembre de 2009, i per la Decisió C (2010) 8294 final de 30 de novembre de 2010, preveu dins l’Eix 1 de la mesura 132 ajuts destinats al foment de la participació en programes de qualitat dels aliments per a les persones agricultores i ramaderes.

Mitjançant l’Ordre AAM/241/2011, de 21 de setembre, es van aprovar les bases reguladores del ajuts destinats al foment de la participació en programes de qualitat dels aliments per a les persones agricultores i ramaderes, publicada en data 30 de setembre de 2011 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquesta...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA