ORDRE ECF/65/2010, d'1 de febrer, per la qual es modifiquen els convenis de col·laboració per a la constitució de fons d'inversió sota la denominació Fonstresor Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

ORDRE

ECF/65/2010, d'1 de febrer, per la qual es modifiquen els convenis de col·laboració per a la constitució de fons d'inversió sota la denominació Fonstresor Catalunya.

L'Ordre de 25 de novembre de 1998, del Departament d'Economia i Finances, per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració per a la constitució de fons d'inversió sota la denominació Fonstresor Catalunya, i s'estableixen els requisits i les condicions a complir per les entitats participants, va establir els convenis de col·laboració per a les diferents modalitats de Fonstresor Catalunya.

L'Ordre ECF/432/2002, de 28 de novembre, per la qual es modifiquen els convenis de col·laboració per a la constitució de fons d'inversió sota la denominació Fonstresor Catalunya previstos a l'Ordre de 25 de novembre de 1998, va establir que les entitats gestores que volguessin constituir fons d'inversió denominats Fonstresor Catalunya haurien de signar els convenis de col·laboració previstos a l'Ordre ECF/432/2002, de 28 de novembre.

Actualment tots els convenis de col·laboració vigents estan adaptats als annexos 1 i 2 de la referida Ordre ECF/432/2002, de 28 de novembre.

Amb tot això, han quedat a la pràctica sense efectes els annexos 1 i 2 de l'Ordre de 25 de novembre de 1998, del Departament d'Economia i Finances, esmentada anteriorment.

La clàusula primera dels convenis de col·laboració previstos als annexos 1 i 2 de l'Ordre ECF/432/2002, de 28 de novembre, disposa que els elements següents: criteris d'inversió, aportació mínima dels/de les partícips, comissions i despeses, sistema de retribució i règim reemborsament als/a les partícips han de constar expressament en el seu Reglament de gestió.

Posteriorment, la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha establert un model normalitzat de Reglament de gestió de fons d'inversió, d'acord amb l'article 10 de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva, en el qual es determina que els elements esmentats anteriorment s'han de fixar en el fullet informatiu.

Per tal de simplificar les obligacions de les societats gestores dels fons d'inversió sota la denominació Fonstresor Catalunya, és necessari modificar els convenis de col·laboració i permetre l'adopció d'aquest model normalitzat.

Per tot l'exposat, vist l'informe favorable emès per l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances i en ús de les atribucions que em són...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA