ORDRE ENS/216/2003, de 13 de maig, per la qual es modifiquen els preus públics dels serveis d'ensenyament de música i de dansa als col-legis d'educació primària i artística per al curs 2003-2004.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Català de Seguretat Viària
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ENS/216/2003, de 13 de maig, per la qual es modifiquen els preus públics dels serveis d'ensenyament de música i de dansa als col-legis d'educació primària i artística per al curs 2003-2004.

Atès que als serveis d'ensenyaments de música i de dansa que preveu l'article 39.5 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, els és d'aplicació l'article 22 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i d'acord amb l'article 23 de la Llei esmentada sobre la creació, la modificació i la derogació dels preus públics;

A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Ordeno:

Article 1

1.1 Modificar el preu públic pel servei d'ensenyament de música als col-legis d'educació primària i artística que preveu la disposició addicional 6 del Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària.

1.2 Fixar en 515,00 euros el preu públic d'utilització del servei públic d'ensenyament de música als alumnes escolaritzats en aquests centres, per al curs 2003-2004

Article 2

2.1 Modificar el preu públic pel servei d'ensenyament de dansa als col-legis d'educació primària i artística que preveu la disposició addicional 6 del Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària.

2.2 Fixar en 343,00 euros el preu públic d'utilització del servei d'ensenyament de dansa per als alumnes escolaritzats en aquests centres, per al curs 2003-2004.

Article 3

Els preus públics seran exigibles abans de la prestació del servei.

No obstant això, es pot fraccionar el pagament dels preus públics en tres terminis d'una tercera part cadascun. El primer termini es farà efectiu abans de la matriculació de l'alumne, el segon termini es farà efectiu abans del 31 de desembre, i el tercer termini es farà efectiu abans del 31 de març del corresponent curs acadèmic.

Article 4

Als alumnes de famílies nombroses, els seran d'aplicació les exempcions i bonificacions que estableix la legislació vigent relativa a la protecció d'aquestes famílies.

Disposició addicional

D'acord amb el que disposa l'article 2.b) de la Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora de l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Generalitat de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA