DECRET 34/2012, de 27 de març, pel qual es modifiquen els Estatuts de l'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, aprovats pel Decret 308/2006, de 25 de juliol, i se'n disposa la publicació íntegra.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 140 de l’Estatut d’Autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d’infraestructures de transport al territori de Catalunya que no tinguin la qualificació legal d’interès general. Així mateix, l’article 169 de l’Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva sobre el transport terrestre de viatgers i mercaderies per ferrocarril que transcorri íntegrament dins el territori de Catalunya, amb independència de la titularitat de la infraestructura, i l’article 150.b) atribueix també competència exclusiva sobre organització de l’Administració de la Generalitat en les seves diverses modalitats, organitzatives i instrumentals, per a l’actuació administrativa.

L’ens Infraestructures Ferroviàries (Ifercat) es va crear mitjançant la Llei 19/2001, de 31 de desembre. Posteriorment, la Llei 4/2006, de 31 de desembre, ferroviària, estableix el paper d’aquesta empresa dintre del sistema ferroviari de Catalunya com a administradora de les infraestructures ferroviàries que el Govern li adscrigui. En desplegament d’aquesta Llei es va dictar el Decret 308/2006, de 25 de juliol, d’aprovació dels Estatuts d’aquest ens.

En aquests moments, cal procedir a fer una modificació dels Estatuts a fi d’adaptar el règim jurídic de l’ens Infraestructures Ferroviàries a la normativa vigent i a la nova estructura de l’Administració de la Generalitat.

Vist l’Acord adoptat pel Consell d’Administració de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, de conformitat amb l’article 9 dels seus Estatuts;

Per tot això, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifiquen els articles 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16 i 19 dels Estatuts de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, aprovats pel Decret 308/2006, de 25 de juliol.

Article 2

S’aproven els Estatuts de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya amb les modificacions que es preveuen a l’article 1, i es disposa la publicació, com a annex, del text íntegre dels Estatuts, que inclouen les modificacions efectuades.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 308/2006, de 25 de juliol, d’aprovació dels Estatuts de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 27 de març de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Lluís Recoder i Miralles

Conseller de Territori i Sostenibilitat

Annex

Estatuts de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya

Capítol 1

Naturalesa, objecte i funcions

Article 1

Naturalesa

1.1 L’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, regulat a la Llei 4/2006, de 31 de març, és un ens públic dels que estableix l’article 1.b.1 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre.

1.2 L’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya gaudeix de personalitat jurídica pròpia, d’autonomia administrativa, econòmica i financera, d’un patrimoni propi i de plena capacitat d’obrar per complir les seves finalitats.

1.3 L’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya està adscrit al departament competent en matèria de transport ferroviari.

1.4 El domicili de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya s’estableix a Barcelona, al carrer dels Vergós, 36-42. Aquest domicili es podrà modificar per decisió del Consell d’Administració.

Article 2

Objecte

2.1 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, com a empresa administradora de les infraestructures ferroviàries, tal com estableix l’article 17 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, té el següent objecte:

 1. Conservar, gestionar i administrar les infraestructures, noves o ja construïdes, que li adscrigui el Govern.

 2. Construir les infraestructures de transport ferroviari que li encomani el Govern.

 3. Construir, conservar i explotar, per encàrrec del Govern, qualsevol altres infraestructures de transport d’interès general i complir qualsevol altra funció que li encomani el Govern i que directament o indirectament estigui relacionada amb la construcció, conservació i l’administració d’infraestructures de transport.

 4. Redactar els estudis i projectes.

 5. Gestionar, per mitjà de qualsevol negoci jurídic admès en dret, les infraestructures que indirectament estiguin vinculades a la política de transport, als serveis de telecomunicacions i a l’ús d’espais públics.

2.2 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya també té com a objecte el desenvolupament de totes les altres funcions que la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, atribueix a l’administrador d’infraestructures ferroviàries.

2.3 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya no pot assumir en cap cas la gestió directa del servei de mercaderies o de viatgers per ferrocarril.

Article 3

Competències i facultats

3.1 Per al desenvolupament del seu objecte, corresponen a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, en els termes establerts a l’article 18 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, les competències i facultats següents:

 1. La contractació de les obres de construcció i conservació de les infraestructures i les instal·lacions i dels subministraments i els serveis necessaris.

 2. La contractació de la conservació de les infraestructures i les instal·lacions i dels subministraments corresponents.

 3. L’adopció dels actes i la subscripció dels contractes necessaris per utilitzar, directament o per mitjà de tercers, les infraestructures i les instal·lacions i dependències corresponents per a activitats directament o indirectament relacionades amb el transport d’interès general.

 4. La percepció de les taxes, els cànons i els preus públics i privats derivats dels actes i els negocis jurídics que concerti.

 5. Les de protecció i policia amb relació a les infraestructures de transport.

 6. La signatura de convenis i la constitució de societats mixtes o consorcis que tinguin relació directa o indirecta amb el seu objecte.

 7. La constitució o la participació en entitats mercantils i la formalització d’acords o negocis jurídics amb subjectes de dret privat.

 8. L’exercici, en els termes de la normativa d’expropiació forçosa, de les funcions corresponents a la condició de beneficiari.

 9. L’elaboració d’estudis i projectes previs al plantejament o al replantejament i la modificació dels existents i, en general, l’elaboració dels treballs i els estudis que li siguin requerits en relació a les matèries sobre les quals té funcions atribuïdes.

 10. L’emissió dels informes preceptius que li requereixi la normativa sectorial en matèria ferroviària.

3.2 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya també pot realitzar totes les actuacions complementàries necessàries per complir el seu objecte. En tot cas, pot adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota mena de béns i drets, concertar crèdits, fer contractes i convenis, obligar-se, interposar recursos i executar les accions establertes per les lleis.

Capítol 2

Règim jurídic

Article 4

Marc normatiu

L’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya es regeix per aquests Estatuts i per les disposicions de la Llei 4/2006, de 31 de març; per les normes de dret civil, mercantil i laboral; per la normativa sectorial...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA