ORDRE ARP/143/2004, de 29 d'abril, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'artesania alimentària a Catalunya, aprovades per l'Ordre ARP/117/2004, de 13 d'abril.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ARP/143/2004, de 29 d'abril, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'artesania alimentària a Catalunya, aprovades per l'Ordre ARP/117/2004, de 13 d'abril.

El Pla de desenvolupament rural (PDR) preveu entre les mesures incloses al programa específic de Catalunya el foment de l'artesania alimentària.

Mitjançant l'Ordre ARP/117/2004, de 13 d'abril, s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'artesania alimentària a Catalunya i es convoquen els corresponents a l'any 2004 (DOGC núm. 4117, de 22.04.2004).

Valorada la conveniència de fomentar les actuacions destinades a la seva promoció, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l'article 2.4 de l'Ordre ARP/117/2004, de 13 d'abril, el qual queda redactat de la manera següent:

2.4 Els ajuts establerts en aquesta Ordre, que tenen el caràcter de cofinançats amb la Comunitat Europea, d'acord amb el que preveu el PDR, aniran a càrrec de la partida pressupostària 2004 1702 D/780170100/7142 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per un import màxim de 30.472 euros.

Article 2

Es modifica l'apartat 7.1 de les bases reguladores esmentades, el qual queda redactat de la manera següent:

"7.1 Les subvencions s'atorgaran d'acord amb l'import que preveu l'apartat 4 d'aquest annex. Es consideraran, amb ordre decreixent, els criteris de prioritat següents:

"a) Els beneficiaris que realitzin les activitats d'artesania alimentària lligades...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA