DECRET 255/1996, de 5 de juliol, pel qual es modifiquen els preus públics a diversos serveis docents del Departament d'Ensenyament.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès que al servei d'autoaprenentatge, al servei de cursos intensius d'estiu i al servei de cursos monogràfics a les escoles oficials d'idiomes i al servei de cursos monogràfics a les escoles d'art és d'aplicació el capítol 3 del títol preliminar de la Llei 33/1991, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i que pel Decret 152/1995, de 2 de maig, es van fixar els preus públics a diversos serveis docents del Departament d'Ensenyament;

A proposta conjunta dels consellers d'Economia i Finances i Ensenyament, i d'acord amb el Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article 1

1.1 Es modifica el preu públic per a la utilització del servei d'autoaprenentatge a les escoles oficials d'idiomes. 1.2 Es fixa en 8.400 ptes. per quadrimestre el preu públic d'utilització del servei d'autoaprenentatge a les escoles oficials d'idiomes per al curs 1996-97. Els alumnes oficials de les escoles oficials d'idiomes gaudeixen d'una reducció del 50% sobre aquest preu.

Article 2

2.1 Es modifica el preu públic per al servei de cursos intensius d'estiu a les escoles oficials d'idiomes, impartits en el marc de la formació permanent prevista a l'article 2.1 del Reial decret 967/1988, de 2 de setembre, sobre ordenació dels ensenyaments corresponents al primer nivell dels ensenyaments especialitzats d'idiomes. 2.2 Es fixa en 32.750 ptes. el preu públic d'utilització del servei de cursos intensius d'estiu a les escoles oficials d'idiomes, per a cada curs de cada idioma, per al curs 1996-97. Si el curs inclou activitats fora de l'escola el preu públic és de 36.100 ptes.

Article 3

3.1 Es modifica el preu públic per al servei de cursos monogràfics a les escoles oficials d'idiomes, impartits en el marc de la formació permanent prevista a l'article 2.1 del Reial decret 967/1988, de 2 de setembre, sobre ordenació dels ensenyaments corresponents al primer nivell dels ensenyaments especialitzats d'idiomes. 3.2 Per al curs 1996-97 es fixa el preu públic d'utilització del servei de cursos monogràfics a les escoles oficials d'idiomes en 5.500 ptes. d'inscripció al curs més 550 ptes. per hora de durada d'aquest.

Article 4

4.1 Es modifica el preu públic per al servei de cursos monogràfics a les escoles d'art. 4.2 Es fixa en 27.300 ptes. el preu públic per a cadascun dels cursos monogràfics a les escoles d'art per al curs 1996-97.

Article 5

Tots aquests preus públics són...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA