ORDRE EDU/28/2007, de 14 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels premis de la Mostra de produccions audiovisuals escolars adreçada als centres educatius d'ensenyament no universitari de Catalunya i s'obre la convocatòria pública per al curs 2006-2007.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

EDU/28/2007, de 14 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessiÛ dels premis de la Mostra de produccions audiovisuals escolars adreÁada als centres educatius d'ensenyament no universitari de Catalunya i s'obre la convocatÚria p˙blica per al curs 2006-2007.

Els audiovisuals (la fotografia, el vÌdeo, la r‡dio, la televisiÛ i el cinema) sÛn uns instruments de comunicaciÛ cada vegada mÈs arrelats a la nostra societat, amb uns llenguatges propis, i de gran valor pedagÚgic, que permeten a infants i joves comunicar i compartir la seva visiÛ del mÛn i representar les seves vivËncies personals i els seus aprenentatges. Aquests mitjans convergeixen cada vegada mÈs en nous formats digitals afavorits per les tecnologies de la informaciÛ i la comunicaciÛ.

El Departament d'EducaciÛ de la Generalitat de Catalunya vol estimular l'˙s pedagÚgic dels mitjans audiovisuals als centres educatius de Catalunya, i fomentar l'aprenentatge dels llenguatges propis d'aquests mitjans. Per aixÚ considera adient convocar la Mostra de produccions audiovisuals escolars.

L'objectiu d'aquests premis Ès afavorir l'educaciÛ en comunicaciÛ mitjanÁant la creaciÛ artÌstica i crÌtica dels missatges audiovisuals en els nous formats digitals.

Per tot aixÚ, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capÌtol IX del Text refÛs de la Llei de finances p˙bliques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a proposta de la DirecciÛ General d'InnovaciÛ,

Ordeno:

Article 1

S'aproven les bases reguladores que consten a l'annex d'aquesta Ordre per a la concessiÛ dels premis de la Mostra de produccions audiovisuals escolars, en les modalitats de fotografia escolar, vÌdeo i televisiÛ escolar, i r‡dio escolar, als centres educatius d'educaciÛ prim‡ria i d'educaciÛ secund‡ria de Catalunya, de titularitat del Departament d'EducaciÛ, municipals i privats concertats.

Article 2

S'obre la convocatÚria p˙blica per a la concessiÛ dels premis corresponents al curs 2006-2007, que es regeixen per les bases reguladores que es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

3.1††La despesa derivada del lliurament dels premis vinculats a la Mostra per als centres educatius guanyadors, per un import m‡xim de 57.600,00 euros, anir‡ amb c‡rrec a la posiciÛ pressupost‡ria D/483000100/4230, centre gestor EN02, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2006, prorrogat per a l'any 2007.

3.2††El desglossament dels premis a concedir Ès el seg¸ent:

a)†En la modalitat de fotografia escolar: 16 premis de 1.200,00 euros cadascun.

b)†En la modalitat de vÌdeo i televisiÛ escolar: 16 premis de 1.200,00 euros cadascun.

c)†En la modalitat de r‡dio escolar: 16 premis de 1.200,00 euros cadascun.

Article 4

El termini de presentaciÛ de sol∑licituds per a la participaciÛ en la convocatÚria dels premis s'inicia l'1 de marÁ de 2007 i finalitza el dia 4 de maig de 2007.

Article 5

5.1††Es delega en el director general d'InnovaciÛ la facultat per resoldre la convocatÚria, a proposta d'un jurat constituÔt per a cada modalitat.

5.2††El jurat que seleccionar‡ els treballs participants en la modalitat de fotografia escolar estar‡ constituÔt pels membres seg¸ents, designats pel director general d'InnovaciÛ:

El responsable de projectes TIC en EducaciÛ, o persona en qui delegui, que actuar‡ com a president.

Un/a tËcnic/a de la SubdirecciÛ General d'OrdenaciÛ Curricular i Programes Educatius.

Un/a director/a d'un Centre de Recursos PedagÚgics.

Un/a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA