ORDRE MAH/90/2005, de 2 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament d'actuacions als espais naturals protegits de Catalunya, i se'n fa pública la convocatòria per a l'any 2005 (codi de la convocatòria 04.10.05).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient i Habitatge
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

MAH/90/2005, de 2 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament d'actuacions als espais naturals protegits de Catalunya, i se'n fa pública la convocatòria per a l'any 2005 (codi de la convocatòria 04.1 0.05).

La Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, té com a objectius, entre d'altres, protegir, conservar i millorar els espais naturals de Catalunya d'una manera compatible amb el desenvolupament i la utilització dels seus recursos.

Pel que fa als espais naturals de protecció especial, l'article 30 d'aquesta Llei preveu que la Generalitat pugui establir ajuts tècnics i financers per a l'àmbit territorial de l'espai protegit i la seva àrea d'influència.

Per altra banda, l'article 10.2 del Decret 328/1992, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), estableix que el Departament de Medi Ambient elaborarà anualment programes on s'establiran beneficis tècnics i financers destinats als ajuntaments, les entitats localsmenors, les entitats sense finalitat de lucre, les agrupacions agràries i forestals legalment constituïdes i els titulars de finques agrícoles o forestals integrades totalment o parcialment en un espai inclòs al Pla.

L'experiència adquirida en la gestió dels espais protegits en aquests darrers anys, ja siguin espais del PEIN o espais naturals de protecció especial, posa de manifest la idoneïtat de mantenir línies d'ajut seguint els criteris de desenvolupament sostenible del territori, d'acord amb una política de millora de les activitats tradicionals i de potenciació dels recursos endògens, tot tenint en compte les recomanacions de la Unió Europea en matèria de conservació.

D'altra banda, la Xarxa Natura 2000 representa una selecció de les millors mostres d'hàbitats i d'espècies en el conjunt de la Unió Europea, amb el compromís, d'una banda, d'assegurar la seva conservació i, de l'altra, de fomentar-hi polítiques de desenvolupament per a les persones que hi viuen i en depenen.

Els espais del PEIN, els espais naturals de protecció especial i els espais que formen part de la Xarxa Natura 2000, si bé poden tenir objectius d'ordenació i gestió específics, constitueixen el sistema d'àrees protegides de Catalunya. La tramitació d'una única convocatòria pública d'ajuts que abasti la totalitat d'aquests àmbits territorials, és una conseqüència lògica d'aquesta consideració.

Així doncs, vist el Reglament CE núm. 1257/1999 del Consell, de 17 de maig del 1999, sobre l'ajut al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA), i pel qual es modifiquen i deroguen determinats reglaments;

Vista la Decisió de la Comissió de les Comunitats Europees de 14 de setembre del 2000, per la qual s'aprova el Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) per al període 2000-2006, i les modificacions posteriors;

Vist l'informe de 30 de setembre del 2004 de reprogramació financera del PDR, que es basa en l'article 37 del Reglament CE núm. 817/2004, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament CE núm. 1257/1999 del Consell, sobre l'ajut al desenvolupament rural a càrrec del FEOGA;

Vista la llista dels llocs d'importància comunitària i de zones de protecció especial pera les aus que formen part de la Xarxa Natura 2000 designats abans del 31 de desembre de 2004, per a tot Catalunya;

Ateses les disposicions de declaració de cadascun dels espais naturals de protecció especial;

Vist el Decret 328/1992, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural, i les modificacions posteriors;

Vist l'Inventari de zones humides de Catalunya, en la versió del març de 2001;

D'acord amb el que disposa el capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Ateses les normes bàsiques que estableix la Llei 38/2003, general de subvencions;

D'acord amb la Llei 11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunyaper a l'any 2005, i fent ús de les atribucions que em confereix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

1.1 S'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats al finançament d'actuacions als espais naturals protegits de Catalunya a l'empara de la Llei 12/1985, d'espais naturals, i de les directives 92/43/CEE i 79/409/CEE, que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

1.2 S'obre la convocatòria dels ajuts destinats al finançament d'actuacions als espais naturals protegits de Catalunya per a l'any 2005, que es regeix per les bases reguladores que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

El finançament dels ajuts que preveu questa Ordre corresponents a la convocatòria del 2005 anirà a càrrec de les posicions pressupostàries del Departament de Medi Ambient i Habitatge següents:

Línia 1: ajuts als espais naturals de protecció especial.

a) Un import màxim de 90.000 euros pera actuacions de manteniment en terrenys comunals, finques de titularitat municipal o d'ús públic, a càrrec de la partida pressupostària MA04D/460000100/4422.

b) Un import màxim de 60.000 euros per a activitats d'educació ambiental o per a actuacions de manteniment en finques privades la titularitat de les quals recaigui en persones físiques o persones jurídiques sense ànim de lucre, a càrrec de la partida pressupostària MA04D/480000100/4422.

c) Un import màxim de 900.000 euros per a inversions en terrenys comunals, finques de titularitat municipal o d'ús públic, a càrrec de la partida pressupostària MA04D/760000100/4422.

d) Un import màxim de 500.000 euros per a inversions en finques privades la titularitat de les quals recaigui en persones físiques o en persones jurídiques sense ànim de lucre, a càrrec de la partida pressupostària MA04D/780000100/4422.

Línia 2: ajuts a la protecció de la biodiversitat.

Aquesta Línia correspon a les actuacions que preveu la mesura "t" del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR). Es tracta d'actuacions cofinançades per la Unió Europea, el Ministeri de Medi Ambient i la Generalitat de Catalunya.

a) Un import màxim de 850.000 euros per a inversions en terrenys comunals, finques detitularitat municipal o d'ús públic.

b) Un import màxim de 100.000 euros per a inversions en finques privades la titularitat de les quals recaigui en persones físiques o persones jurídiques sense ànim de lucre.

La part de cofinançament del Departament de Medi Ambient i Habitatge anirà a càrrec de les partides següents:

a) MA04D/760000100/4422.

b) MA04D/780000100/4422.

Línia 3: ajuts a l'ordenació dels usos públics i a la millora ambiental.

a) Un import màxim de 800.000 euros per a inversions en terrenys comunals, finques de titularitat municipal o d'ús públic, a càrrec de la partida pressupostària MA04D/760000100/442.

b) Un import màxim de 140.000 euros per a inversions en finques privades la titularitat de les quals recaigui en persones físiques o persones jurídiques sense ànim de lucre, a càrrec de la partida pressupostària MA04D/780000100/4422.

Línia 4: ajuts a les zones humides.

a) Un import màxim de 80.000 euros per a inversions en terrenys comunals, finques de titularitat municipal o d'ús públic, a càrrec de la partida pressupostària MA04D/760000100/4422.

b) Un import màxim de 80.000 euros per a inversions en finques privades la titularitat de les quals recaigui en persones físiques o persones jurídiques sense ànim de lucre, a càrrec de la partida pressupostària MA04D/780000100/4422.

Article 3

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar de la publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 4

Les sol·licituds es tramitaran, resoldran i notificaran d'acord amb el que preveuen les bases 11, 12 i 13. El règim de recursos és el que estableix la base 12.6.

Article 5

La relació dels espais naturals protegits pels quals es pot demanar ajut és la següent: els espais naturals de protecció especial, els espais del PEIN, els espais de la xarxa Natura 2000 i les zones humides de l'Inventari de zones humides de Catalunya.

Disposició derogatòria

Queden derogades les ordres MAB/177/2003, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament d'actuacions i inversions en els espais naturals de protecció especial; MAB/211/2003, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament d'inversions en el Pla d'espais d'interès natural; MAH/4009/2003, de concessió d'ajuts per a la conservació d'hàbitats naturals i hàbitats d'espècies en virtut de les directives 79/409/CEE i 92/43/CEE, i l'Ordre de 28 de febrer de 2002, per la qual s'aproven les bases reguladoresdels ajuts per a la conservació d'hàbitats naturals i hàbitats d'espècies en virtut de les directives 92/43/CEE i 79/409/CEE.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 de març de 2005

Salvador Milà i Solsona

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Annex

Bases reguladores dels ajuts destinats al finançament d'actuacions als espais naturals protegits de Catalunya

Capítol 1

Actuacions subvencionables

.1 Objecte dels ajuts

Aquests ajuts tenen per objecte finançar les actuacions i inversions fetes als espais naturals protegits de Catalunya a l'empara de la Llei 12/1985, d'espais naturals, i de les directives 92/43/CEE i 79/409/CEE, queestableixen les convocatòries anuals.

.2 Actuacions subvencionables

Són objecte de subvenció les actuacions i inversions definides en els tres grups següents, d'acord amb el que estableix el capítol 2 d'aquestes bases:

Grup 1: actuacions de manteniment i inversions en edificis, i actuacions de desembosc forestal i d'educació ambiental.

1.1) Millores i arranjaments estructurals d'exteriors en edificacions i construccions principals i coberts, teulades o cabanes...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA