ORDRE ECF/502/2010, de 21 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva en l'àmbit de la formació, difusió, informació i assessorament en el marc del Pla d'acció de l'estratègia d'estalvi i eficiència energètica i del Pla d'energies renovables, i s'obre la convocatòria per a l'any 2010.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/502/2010, de 21 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva en l'àmbit de la formació, difusió, informació i assessorament en el marc del Pla d'acció de l'estratègia d'estalvi i eficiència energètica i del Pla d'energies renovables, i s'obre la convocatòria per a l'any 2010.

Antecedents

El consum d'energia té repercussions molt negatives en diversos aspectes, com ara la reducció progressiva de les reserves de recursos no renovables, l'impacte ambiental de la majoria de les fonts energètiques o la destinació de recursos econòmics a l'explotació de matèries primeres i a altres àmbits econòmics de baix valor afegit.

El consum ineficient d'energia contribueix a l'augment del dèficit de la balança comercial del país, la reducció de la competitivitat de les empreses, l'augment de la inflació, etc.

S'ha de promoure un sistema energètic amb una aportació de recursos renovables més important i també s'ha de promoure un ús més racional i eficient dels recursos energètics.

En el futur immediat, l'energia serà un producte cada cop més costós. Només millorant de manera significativa l'eficiència energètica i adoptant nous hàbits de consum més racionals podrà enfrontar-se millor aquest futur. En aquest sentit, el suport a les inversions en eficiència energètica ha de ser una prioritat de l'Administració Pública.

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) del Departament d'Economia i Finances té assignada l'execució de les activitats que emanen de la política energètica de la Generalitat de Catalunya i del Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015 (PEC), i la seva revisió que s'ha dut a terme durant l'any 2009.

L'Estratègia d'estalvi i eficiència energètica del PEC es coordina amb la Estratègia d'estalvi i eficiència energètica a España 2004-2012 (E4). Per això, el 17 d'abril de 2008 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) del Govern Espanyol i l'Institut Català d'Energia (ICAEN), per a la definició i la posada en pràctica a Catalunya de les actuacions previstes al Pla d'acció 2008-2012 de l'E4. En el Conveni s'identifiquen diverses actuacions que, juntament amb altres d'específiques de l'Estratègia del PEC, requereixen el suport públic per a la seva implementació o extensió.

Per afrontar les necessitats energètiques futures, en estalvi, eficiència energètica i en energies renovables, és fonamental la formació de les persones, tant reglada com no reglada. Entre les diverses línies i activitats de formació i difusió s'han identificat les prioritàries o més urgents de la formació no reglada que, amb ajuts de les administracions públiques, podran estendre el seu abast i millorar la seva qualitat.

L'accés a la formació per obtenir un coneixement específic que permeti resoldre un problema determinat o una orientació de la direcció en què s'ha de resoldre, es pot complementar amb un assessorament tècnic específic. L'assistència tècnica, jurídica o fiscal són serveis habituals prestats per les associacions, professionals o empresarials als seus associats. En altres àmbits, com l'assistencial, és habitual obtenir un primer diagnòstic abans de la intervenció de l'especialista, si escau. Molts diagnòstics i recomanacions preliminars poden resoldre els principals problemes d'eficiència energètica d'un consumidor sense necessitat d'una auditoria energètica completa.

L'assistència tècnica de proximitat, amb el suport de l'administració pública, permet millorar també la “capil·laritat” de les polítiques públiques facilitant la transmissió d'informació i coneixement entre l'administració pública i la societat.

Vista la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009 de l'ICAEN, i d'acord amb el que estableixen els articles 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts de subvencions;

Vist l'informe favorable de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya de data 12 de març de 2010;

Vist el Reglament (CE) número 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes de minimis (DOUE L 379, de 28.12.2006);

Vist el Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d'agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d'exempció per categories) (DOUE L 214, de 9.8.2008), en particular, els articles 38 i 39 de la secció 8 on es recullen els ajuts a la formació;

Vist l'informe favorable emès per l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances, a proposta de l'Institut Català d'Energia, i en ús de les atribucions que em són conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores per subvencionar en règim de concurrència competitiva la realització d'actuacions en matèria de formació, difusió, informació i assessorament en l'àmbit de l'energia i obrir la convocatòria per a l'any 2010.

Article 2

Convocatòries

2.1 En funció de les disponibilitats pressupostàries i per ordre del conseller d'Economia i Finances, es publica al DOGC la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció dels ajuts previstos en aquesta Ordre, la qual contindrà les determinacions establertes per la normativa d'aplicació.

2.2 En el supòsit que un cop resolta la convocatòria s'hagi esgotat l'import màxim destinat per a aquest exercici a les accions regulades en aquesta Ordre, i a mesura que es produeixin renúncies o revocacions de les subvencions, es podran assignar, mitjançant resolució de la directora de l'ICAEN, nous atorgaments als projectes que no hagin arribat a obtenir subvenció i que, atesa la puntuació de la sol·licitud de subvenció, mantinguin una posició immediatament posterior a la dels projectes subvencionats, sempre que aquests projectes es puguin realitzar en els terminis establerts per aquesta Ordre.

Article 3

Objecte dels ajuts, actuacions subvencionables, quantia dels ajuts i règim de subjecció a normativa comunitària

3.1 Són objecte de l'atorgament d'aquests ajuts els projectes i les actuacions, realitzades dins el territori català, que es puguin integrar en alguna de les actuacions següents:

 1. FC-1 Organització de cursos de formació energètica per als tècnics municipals que possibiliten la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals.

 2. FC-2 Organització de cursos de formació sobre la nova normativa energètica edificatòria.

 3. FC-3 Organització de cursos de formació sobre certificació energètica d'edificis.

 4. FC-4 Organització i realització de cursos de formació de gestors de mobilitat.

 5. FC-5 Organització de cursos de formació per a professionals instal·ladors en matèria d'energia solar tèrmica i solar fotovoltaica.

 6. FC-6 Organització de cursos de formació no reglada en matèria d'estalvi i eficiència energètica o energies renovables.

 7. FC-7 Organització de congressos, simposis, jornades, seminaris i exposicions itinerants o temporals i tallers educatius en matèria d'estalvi energètic, energies renovables i mobilitat energèticament eficient.

 8. FC-8 Elaboració de materials i productes audiovisuals, plataformes o eines interactives, edició de publicacions i materials, realització de projectes educatius, així com també expressions i actuacions culturals i artístiques.

  Aquests projectes i actuacions inclouen des de l'organització de cursos de formació en matèries d'estalvi i eficiència energètica adreçades a professionals fins a la realització d'activitats d'informació i sensibilització adreçades a la ciutadania que tinguin per objectiu donar a conèixer el món de l'energia o les pràctiques i criteris d'actuació en els àmbits de l'estalvi i eficiència energètica, de la mobilitat energèticament eficient i de l'aprofitament de les energies renovables.

  3.2. Les actuacions subvencionables faran referència als conceptes següents:

 9. FC-1 Organització de cursos de formació energètica per als tècnics municipals que possibiliten la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals.

  Aquests cursos s'han d'adreçar a càrrecs i tècnics de les administracions locals que tinguin alguna responsabilitat sobre la gestió energètica de les instal·lacions municipals i sobre les ordenances locals que regulen l'eficiència energètica en edificis, l'eficiència energètica en l'enllumenat públic o la gestió energètica de les instal·lacions i serveis del municipi.

  Els cursos han de ser de formació presencial com a mínim en un 50% dels seus crèdits.

  Els cursos hauran de tenir un nombre mínim de 6 alumnes amb assistència comprovable a més del 80% de les hores lectives.

 10. FC-2 Organització de cursos de formació sobre la nova normativa energètica edificatòria.

  L'objectiu d'aquests cursos és proporcionar els coneixements necessaris per a la tasca professional dels seus alumnes sobre les normatives de recent aparició que regulen l'eficiència energètica en els edificis o en els seus...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA