ORDRE ARP/295/2004, de 19 d'agost, per la qual es declara l'existència oficial de la plaga mosca mediterrània de la fruita, Ceratitis capitata Wiedemann, i s'estableixen mesures obligatòries de lluita.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ARP/295/2004, de 19 d'agost, per la qual es declara l'existència oficial de la plaga mosca mediterrània de la fruita, Ceratitis capitata Wiedemann, i s'estableixen mesures obligatòries de lluita.

La mosca mediterrània de la fruita constitueix, per a les collites dels cultius de cítrics i d'altres fruiters hostes, un risc sempre present a les regions de clima mediterrani.

L'article 14.2 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, permet a l'Administració la declaració d'existència oficial d'una plaga quan es verifiqui la seva presència i la importància de la infestació.

D'acord amb el que disposa el Reial decret 461/2004, de 18 de març, pel qual s'estableix el Programa nacional de control de la mosca mediterrània de la fruita i es qualifica d'utilitat pública la prevenció i lluita contra aquesta plaga, a proposta de la Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Es declara l'existència oficial, a Catalunya, de la plaga de la mosca mediterrània de la fruita, Ceratitis capitata Wiedemann, que afecta els cítrics i altres fruiters hostes, i s'estableixen mesures obligatòries de lluita per al seu control.

Article 2

És obligació dels titulars d'explotacions amb cultius de cítrics i d'altres fruiters hostes de la plaga, executar les mesures que regula aquesta Ordre, en els llocs i els moments que determini el Servei de Sanitat Vegetal de la Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Article 3

El Servei de Sanitat Vegetal, amb la col·laboració de les agrupacions de defensa vegetal i altres entitats agràries, realitzarà anualment una prospecció de la plaga per tal d'avaluar la dinàmica de les seves poblacions i l'eficàcia de les mesures aplicades. Amb els resultats d'aquesta prospecció es determinaran les zones i els moments més adients per al control de la plaga, i es redactarà un pla plurianual d'actuació que especificarà les mesures a adoptar els propers anys. En aquest pla s'aplicaran progressivament, en la zona que es delimiti, tècniques de lluita compatibles amb el medi ambient, i es promouran tècniques culturals per tal d'evitar la propagació de la mosca.

Article 4

Per prevenir el desenvolupament de les poblacions de mosca...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA