LLEI 7/2001, de 31 de maig, de creació de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 3449, pàg. 12504, de 9.8.2001).

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

7/2001, de 31 de maig, de creació de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 3449, pàg. 12504, de 9.8.2001).

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Sota la formulació jurídica d’una entitat de dret públic sotmesa al dret privat i adscrita al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació es crea, mitjançant aquesta Llei, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, amb les característiques pròpies d’una agència que administra i distribueix recursos econòmics, i amb l’objectiu explícit de gestionar les beques i els ajuts universitaris i de recerca, i també d’altres programes i accions que, en l’àmbit de les competències pròpies del dit Departament, li siguin encomanades.

Aquesta iniciativa està en consonància amb els objectius del Govern de la Generalitat sobre política de modernització i flexibilització de l’organització de l’Administració i respon, concretament, a la voluntat de globalització i racionalització de les infraestructures i de coordinació dels recursos personals i materials que es destinen al foment de la recerca i dels estudis universitaris, per tal de rendibilitzar al màxim els esforços inversors amb càrrec als pressupostos públics. Val a dir que s’ha pres com a punt de referència el model organitzatiu emprat per altres governs que tenen una llarga experiència en la utilització de les agències executives com a instrument de gestió d’aquest tipus d’activitats, com són el de Suècia, el del Quebec o el del Japó.

L’Agència ha de dur a terme d’una manera descentralitzada la gestió de les beques i els ajuts als estudiants universitaris amb l’objectiu d’assolir la igualtat d’oportunitats, i també les activitats de foment de la recerca i la innovació tecnològica, i l’execució de programes i d’accions que el Departament li encomani. En la seva activitat, ha de tenir el grau d’autonomia suficient per exercir les funcions que té assignades amb eficàcia i eficiència, a fi de propiciar un apropament dels serveis als ciutadans. Per tot això, la creació de l’Agència es vincula a l’establiment de compromisos clars de millora i de qualitat dels serveis.

Aquesta Llei estableix la naturalesa i els objectius de l’Agència, i el Departament a què resta vinculada, el qual li fixa les directrius i n’exerceix el control mitjançant el contracte programa de relacions. També regula els aspectes essencials de l’organització de l’Agència, tot determinant els òrgans de govern i la manera de designar-los, els recursos humans i econòmics de què ha de disposar i altres qüestions relatives al règim patrimonial, contractual i pressupostari.

Aquesta Llei es dicta a l’empara dels articles 9.7 i 15 de l’Estatut d’autonomia, que atribueixen, respectivament, a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de recerca i la competència plena en matèria d’ensenyament, i de l’article 54, que faculta la Generalitat per constituir empreses públiques com a mitjà d’execució de les funcions en què té competència.

Article 1

Creació i naturalesa

 1. Es crea l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, com a entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que ajusta la seva activitat al dret privat, vinculada al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

 2. L’Agència es regeix per aquesta Llei; per la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana; per l’ordenament jurídic privat, amb les úniques excepcions establertes per aquesta Llei i per la normativa que la desplegui; pels seus propis estatuts, i per les altres lleis i disposicions que li siguin aplicables.

 3. L’Agència actua sota les directrius del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, el qual exerceix el control d’eficàcia i d’eficiència sobre la seva activitat.

Article 2

Objectiu

L’Agència té per objectiu exercir les funcions establertes per aquesta Llei respecte al foment de les actuacions en matèria d’universitats, recerca i innovació tecnològica que són competència de la Generalitat de Catalunya.

Article 3

Funcions i règim jurídic

 1. Correspon a l’Agència l’execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d’altres activitats de foment de l’estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

 2. Les relacions de l’Agència amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació s’articulen mitjançant un contracte programa, que ha de ser autoritzat prèviament pel Departament d’Economia i Finances quant a les actuacions econòmiques i financeres que incorpori.

 3. L’Agència sotmet la seva activitat, en les relacions externes, amb caràcter general, a les normes de dret civil, mercantil i laboral que li siguin aplicables, tret dels actes que impliquin l’exercici de potestats públiques, els quals resten sotmesos al dret públic. Concretament, les beques i les subvencions que gestiona l’Agència es regeixen pel que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 4. En les relacions internes amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i la resta d’ens que integren l’Administració de la Generalitat, s’aplica el dret públic. El règim d’adopció d’acords i funcionament del Consell de Direcció se subjecta a la normativa general sobre òrgans col·legiats aplicable a la Generalitat de Catalunya.

Article 4

Òrgans de govern

 1. L’Agència s’estructura en els òrgans de govern següents:

  a) El president o presidenta, que és el conseller o consellera del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

  b) El Consell de Direcció.

  c) El director o directora executiu.

 2. Correspon al Govern de la Generalitat aprovar els estatuts de l’Agència, a proposta del conseller o consellera del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Els estatuts de l’Agència han de determinar les funcions dels òrgans de govern, l’estructura orgànica i les normes de funcionament. També han de determinar el contingut mínim del contracte programa establert per l’article 3.2, que ha d’incloure, en tot cas, la definició dels objectius que ha d’assolir l’Agència, la previsió de resultats a obtenir en la seva gestió, i també els instruments de seguiment i control a què s’ha de sotmetre la seva activitat.

 3. L’Agència pot crear comissions específiques de caràcter assessor per promoure la participació de les universitats i d’altres persones físiques o jurídiques que puguin contribuir a complir millor les funcions que té encomanades.

Article 5

Consell de Direcció

 1. El Consell de Direcció és l’òrgan superior de govern de l’Agència. En formen part:

  a) El president o presidenta de l’Agència, que també ho és del Consell de Direcció.

  b) Fins a un màxim de cinc vocals designats pel conseller o consellera del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

  c) Un o una vocal en representació del Departament d’Economia i Finances, designat pel seu conseller o consellera.

  d) El director o directora executiu de l’Agència.

 2. Els membres del Consell de Direcció, tret del director o directora executiu, són nomenats i separats pel Govern de la Generalitat a proposta del conseller o consellera del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, per un període de quatre anys, i poden ser reelegits per dos mandats més de la mateixa durada.

 3. Els membres del Consell de Direcció que ho són per raó del càrrec que ocupen cessen en la seva representació únicament quan cessen en el càrrec.

 4. El Consell de Direcció ha de nomenar un secretari o secretària, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot, tret que en sigui membre.

 5. Els membres del Consell de Direcció resten sotmesos a la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats.

 6. Els membres del Consell de Direcció que tinguin la condició d’alt càrrec o de funcionari de la Generalitat no tenen dret a cap retribució, a excepció de les dietes que els puguin correspondre, d’acord amb la normativa i amb els imports aplicables al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 6

El director o directora executiu

 1. El director o directora executiu assumeix la direcció executiva de l’Agència i la representació plena del Consell de Direcció en relació amb l’execució dels acords que adopti aquest òrgan.

 2. El director o directora executiu és contractat laboralment pel Consell de Direcció pel període i en les condicions que determini el contracte corresponent. Ha de ser seleccionat entre persones de reconeguda experiència en la gestió d’organitzacions públiques o privades.

Article 7

Recursos humans

El personal de l’Agència és format per:

a) Personal funcionari de l’Administració de la Generalitat que li sigui adscrit, i, si és el cas, d’altres administracions públiques, d’acord amb la normativa vigent.

b) Personal contractat en règim de dret laboral, tot respectant els principis de publicitat, d’igualtat, de mèrit i de capacitat. Té la consideració de personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Article 8

Patrimoni

 1. Constitueixen el patrimoni de l’Agència els béns i els drets que li són adscrits, i els béns i els drets propis, de qualsevol naturalesa, que adquireixi per qualsevol títol.

 2. El patrimoni de l’Agència afecte a l’exercici de les seves funcions té la consideració de domini públic com a patrimoni afectat a un servei públic, i com a tal gaudeix de les exempcions tributàries que corresponen als béns d’aquesta naturalesa.

 3. S’entén implícita la utilitat pública en relació amb l’expropiació d’immobles pel que fa a les obres i els serveis de l’Agència.

 4. La gestió del patrimoni de l’Agència s’ha d’ajustar al que disposa la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, i a la legislació de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

Article 9

Recursos econòmics

Els recursos econòmics de l’Agència són integrats per:

a) Els que se li assignin amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, inclosos els derivats dels contractes programa.

b) Els rendiments procedents dels béns i els drets propis o que tinguin adscrits.

c) Els ingressos derivats de l’exercici de la seva activitat.

d) Les subvencions, les donacions i qualsevol altra aportació voluntària d’entitats públiques i privades o de particulars.

e) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits, si escau, d’acord amb la normativa vigent.

f) Qualssevol altres que li puguin correspondre.

Article 10

Pressupost i contractació

 1. El pressupost de l’Agència es regeix pel que estableixen el Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 4/1985, reguladora de l’Estatut de l’empresa pública catalana, i les successives lleis de pressupostos de la Generalitat.

 2. Els contractes que subscrigui l’Agència s’han d’ajustar al que estableix la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques, amb les particularitats derivades de l’organització i el funcionament de la mateixa Agència.

Article 11

Règim d’impugnació dels actes

 1. Els actes dictats pels òrgans de l’Agència en l’exercici de llurs potestats administratives tenen la consideració d’actes administratius.

 2. Els estatuts de l’Agència han de determinar el règim d’impugnació dels actes dels seus òrgans.

Article 12

Comptabilitat i control econòmic

 1. El règim de comptabilitat de l’Agència s’ha de subjectar al pla especial que aprovi la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

 2. El control de caràcter financer de l’Agència té per objecte comprovar-ne el funcionament economicofinancer i s’efectua pel procediment d’auditoria, el qual substitueix la intervenció prèvia de les operacions corresponents. L’auditoria s’ha de fer o bé directament per la Intervenció General de la Generalitat o bé sota la direcció d’aquesta.

Article 13

Dissolució i modificació

 1. La dissolució de l’Agència es produeix per llei, la qual ha d’establir el procediment de liquidació i la forma mitjançant la qual els òrgans de l’Agència continuen exercint les funcions fins que la liquidació sigui total.

 2. La modificació de la naturalesa jurídica de l’Agència requereix una llei del Parlament.

Disposició transitòria primera

Els funcionaris dels cossos d’administració general i dels cossos especials de la Generalitat de Catalunya adscrits al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i als organismes que en depenen, que compleixen funcions atribuïdes a l’Agència, i també funcions d’administració i de gestió i altres funcions auxiliars que hi són vinculades, poden ésser adscrits a l’Agència, mitjançant una resolució del secretari o secretària general del Departament a mesura que se’n constitueixi l’estructura orgànica, en les mateixes condicions que els són aplicables quan entri en vigor aquesta Llei.

Disposició transitòria segona

Mentre l’Agència no assumeixi el ple exercici de les funcions que té atribuïdes, aquestes funcions han de continuar essent exercides pels òrgans i els serveis corresponents del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

Disposició transitòria tercera

A mesura que l’Agència assumeixi les seves funcions, s’ha de subrogar en els contractes i els convenis que afecten les funcions que té atribuïdes formalitzats pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i els organismes que en depenen.

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 31 de maig de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

(01.150.120)