DECRET 335/2001, de 18 de desembre, pel qual s'autoritza la implantació dels estudis conduents a l'obtenció dels títols de llicenciat o llicenciada en ciències del treball, de segon cicle, d'enginyer tècnic o d'enginyera tècnica de telecomunicació, especialitat en telemàtica, i d'enginyer o enginyera de telecomunicació, de segon cicle, a la ...

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

335/2001, de 18 de desembre, pel qual s'autoritza la implantació dels estudis conduents a l'obtenció dels títols de llicenciat o llicenciada en ciències del treball, de segon cicle, d'enginyer tècnic o d'enginyera tècnica de telecomunicació, especialitat en telemàtica, i d'enginyer o enginyera de telecomunicació, de segon cicle, a la Universitat Pompeu Fabra.

La Universitat Pompeu Fabra, amb l'objectiu d'incrementar i adequar la seva oferta docent, en l'àmbit de les ciències socials, a la nova configuració dels mercats de treball i a les necessitats derivades del context econòmic actual, ha sol·licitat al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, a través del seu Consell Social, autorització per a la implantació dels estudis conduents a l'obtenció del títol de llicenciat o llicenciada en ciències del treball, de segon cicle, a la Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació.

D'altra banda, la transformació de societat industrial en societat de la informació fa necessari tenir una perspectiva integrada de formació, desenvolupament i investigació. El projecte de la Universitat Pompeu Fabra planteja formar enginyers i enginyeres de telecomunicacions amb un perfil que complementi els criteris d'exigència de les matèries fonamentals de la carrera amb un conjunt de matèries, centrades en els sistemes de multimèdia i Internet, que s'adeqüin a la realitat de l'economia catalana, en els propers anys. Per aquest motiu, la Universitat Pompeu Fabra ha sol·licitat impartir les dues enginyeries a l'Escola Superior Politècnica.

De conformitat amb l'esmentada sol·licitud i d'acord amb el que estableixen la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària; la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials; el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris, i el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regulen la programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement d'universitats i de reordenació de centres docents universitaris i d'implantació d'ensenyaments, a proposta del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S'autoritza la implantació a la Universitat Pompeu Fabra dels estudis conduents a l'obtenció...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA