ORDRE EMO/63/2011, de 14 d'abril, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores a les eleccions locals i al Consell General d'Aran el dia 22 de maig de 2011.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

EMO/63/2011, de 14 d'abril, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores a les eleccions locals i al Consell General d'Aran el dia 22 de maig de 2011.

El Reial decret 424/2011, de 28 de març, publicat al BOE núm. 75, ha disposat la convocatòria d'eleccions locals, que tindran lloc el dia 22 de maig de 2011.

El Decret 298/2011, de 22 de març (DOGC núm. 5847, de 29.3.2011), ha disposat la convocatòria d'eleccions al Consell General d'Aran, que tindran lloc el 22 de maig.

El Decret 301/2011, de 29 de març, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Consell General d'Aran de 2011, regula als articles 21 i 22 els permisos laborals per a les persones treballadores d'empreses privades i del personal al servei de l'Administració, i a la disposició final primera s'autoritza el conseller d'Empresa i Ocupació per dictar les disposicions oportunes per al seu desplegament i execució, en l'àmbit de les seves competències.

Vist el que disposa l'article 13 del Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92, de 17.4.1999), i als efectes de l'article 37.3.d) del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i dels articles 28.1, 72, 76.4 i 78.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral, amb les corresponents modificacions;

Atès el que disposen l'article 170 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en virtut de la disposició final primera del Decret 301/2011, de 29 de març, de normes complementaries per a la realització d'eleccions al Consell General d'Aran,

Ordeno:

Article 1

Permís a les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal

  1. El diumenge dia 22 de maig de 2011 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d'electores i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal que preveu l'article 37.1 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA