ORDRE EDU/420/2006, de 9 d'agost, per la qual s'obre convocatòria pública per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de programes i actuacions de formació de persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

EDU/420/2006, de 9 d'agost, per la qual s'obre convocatòria pública per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de programes i actuacions de formació de persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials.

Les necessitats formatives de les persones adultes en les que concorren especials dificultats a causa de la seva discapacitat, fan necessària la millora de la seva formació, per garantir-ne la integració dins de la nostra realitat social i cultural de Catalunya.

La convocatòria pública de concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de programes de formació de persones adultes s'inscriu en el marc de la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults, i respon a l'objectiu de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent de fomentar la realització d'actuacions amb criteris de pertinença, eficiència, eficàcia, sostenibilitat, impacte i transferència de bones pràctiques.

De conformitat amb el que estableixen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent,

Ordeno:

Article 1

Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de programes i actuacions de formació de persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, durant l'any 2006.

Article 2

Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria, les quals s'estableixen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

Destinar a la concessió d'aquestes subvencions un import total màxim de 300.000,00 euros, amb càrrec a la posició pressupostària D/482000100/4210 del centre gestor EN05 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l'any 2006.

Article 4

El termini per presentar la sol·licitud i la documentació corresponent és de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

Article 5

5.1 Es delega en el director general de Formació Professional i Educació Permanent la competència per resoldre aquesta convocatòria.

5.2 El termini màxim per resoldre és de sis mesos, a partir de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

5.3 La resolució del director general de Formació Professional i Educació Permanent es publicarà al tauler d'anuncis del Departament d'Educació i Universitats, dels seus serveis territorials i al DOGC, i en ella s'indicaran els recursos que es podran interposar, l'òrgan davant dels quals es podran interposar i el termini per fer-ho.

En qualsevol cas, s'entendran desestimades les sol·licituds no resoltes dins el termini màxim establert.

Article 6

Les subvencions convocades no tenen caràcter recurrent.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA