DECRET 274/1995, d'11 de juliol, sobre nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Els decrets 346/1983, de 8 de juliol, i 571/1983, de 28 de desembre, sobre nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges, van representar una innovació molt important amb relació a les normes que fins al moment de la seva promulgació regulaven les característiques i condicions que havien de reunir el locals per ser considerats com a habitatges.

Tant aquests decrets com el Decret 129/1984, de 18 d'abril, sobre l'atorgament de la cèdula d'habitabilitat, van implicar l'inici d'una nova etapa que havia de regir la construcció d'habitatges i, sobretot, la tasca a iniciar per part de l'Administració, tenint en compte que l'habitabilitat passava a ocupar un lloc important a efectes no només estadístics de nombre d'habitatges, característiques constructives i tipologies, sinó del compliment de requisits d'habitabilitat i d'altres requeriments referents a la construcció.

En virtut d'aquestes disposicions, la cèdula d'habitabilitat deixà de ser un element de comprovació de condicions d'higiene i amb el temps s'ha instrumentalitzat en un document imprescindible en la política d'habitatge.

D'ençà de la promulgació d'aquests decrets, s'han publicat importants disposicions en matèria d'habitatge, entre les quals, pel seu rang normatiu, hem d'esmentar, com a prioritària, la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge.

Aquesta Llei ha implicat un trencament en la dualitat, tant d'exigències com de mesures i de protecció als usuaris, que fins ara venia produint-se en les normes d'obligat compliment, segons es tractés d'habitatges lliures o de protecció oficial.

En aquesta mateixa línia, es considera necessari establir una homogeneïtzació dels requisits exigibles com a mínims, per ambdues categories, la qual comporta, al mateix temps, una elevació i una millora dels nivells més acord amb la realitat actual.

En aquest sentit, als habitatges de protecció oficial els seran d'aplicació les prescripcions recollides en aquest Decret, en substitució de les ordenances provisionals d'habitatges de protecció oficial aprovades per l'Ordre Ministerial de 29 de maig de 1969.

El Decret 346/1983 establia l'existència de dos nivells d'habitabilitat, un destinat a habitatges de construcció antiga i un altre destinat a habitatges nous. Tanmateix, el present Decret estableix un nivell d'habitabilitat exigible a tota construcció d'obra nova sense distinció de categoria ni règim lliure o si està acollida a algun règim de protecció. Paral·lelament, a l'igual que en l'esmentat Decret 346/1983, es fixen els nivells d'habitabilitat de què han de gaudir els habitatges usats. En aquest sentit, per tal d'evitar que molts dels habitatges que integren el parc actual no fossin susceptibles de ser utilitzats com a residència de persones físiques, s'ha optat per un únic nivell aplicable a tot el parc d'habitatge usat.

D'altra banda, es considera del tot convenient, per a una millor facilitat en les tasques dels professionals que intervenen en el procés constructiu, recollir en un únic text totes les determinacions que afectin els nivells d'habitabilitat.

Per últim, s'han d'assenyalar com a novetats introduïdes més destacables les següents: una elevació de la superfície de les sales i de les habitacions, de la superfície d'il·luminació i ventilació de les peces, un aclariment quant a les exigències dels ascensors, com també una adaptació de les mesures de les peces d'accessos i escales a les altres normes d'obligat compliment i una millora en el nivell d'equipament mínim exigible als nous habitatges.

Per tot això, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

De conformitat amb el que disposa la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge, i als efectes del que s'estableix en aquest Decret, s'entén per habitatge tota construcció fixa destinada a ser residència de persones físiques, o utilitzada com a tal, amb independència que s'hi desenvolupin altres usos. Els elements complementaris de la construcció formen part de l'habitatge.

Article 2

2.1 Tots els habitatges de nova edificació, els creats per reconversió d'antiga edificació o els obtinguts com a conseqüència d'obres de gran rehabilitació, entenent per tals les que només excloguin l'enderrocament de les façanes o constitueixin una actuació global en tot l'edifici que afecti la seva estructura o configuració interior, hauran de tenir, com a mínim, el nivell d'habitabilitat objectiva definit a l'annex 1 del present Decret. 2.2 Els habitatges de protecció oficial estaran subjectes a les prescripcions de l'annex 1 del present Decret amb les especificitats que es recullen a l'annex 2. 2.3 La resta d'habitatges hauran de complir els requisits establerts a l'annex 3.

Article 3

3.1 En la memòria dels projectes bàsics d'habitatges s'ha de fer constar, per a cada habitatge, la seva classificació com a habitatge complet o reduït, la seva superfície útil i el nombre de peces que conté. 3.2 En els plànols del projecte bàsic s'han d'expressar les peces, que han de complir el mínim d'habitabilitat, que es classifiquin, com a sala (S), habitació (H), cambra higiènica (B) cuina (C) i galeria (G).

Article 4

4.1 Per poder atorgar llicència d'obres, caldrà que l'Ajuntament hagi realitzat el control relatiu al fet que els habitatges projectats tinguin el nivell d'habitabilitat objectiva establert al present Decret. 4.2 Aquells municipis que per manca de serveis tècnics ho demanin podran ser assistits en la realització d'aquest control pel Consell Comarcal corresponent a la seva demarcació.

Article 5

No podrà atorgar-se la cèdula d'habitabilitat als habitatges de nova edificació que no compleixin amb el nivell d'habitabilitat establert en la present disposició.

Article 6

Els habitatges nous que hagin obtingut cèdula d'habitabilitat, d'acord amb el nivell exigit en el present Decret, hauran de reunir sempre, com a mínim, les característiques del mateix nivell, per obtenir les successives cèdules que se sol·licitin.

Disposició transitòria

-1 A les sol·licituds de llicència d'obres corresponents a habitatges que es presentin durant els sis primers mesos posteriors a l'entrada en vigor d'aquest Decret, els serà d'aplicació el nivell d'habitabilitat objectiva que estableixen els decrets 346/83, de 8 de juliol, i 571/1983, de 28 de desembre.

-2 Les ordenances municipals d'edificació i els plans urbanístics s'adequaran en un termini de quatre anys a les prescripcions d'aquest Decret.

Disposició derogatòria

A partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret, queden derogats el Decret 346/83, de 8 de juliol, i el Decret 571/83, de 28 de desembre, sens perjudici del que s'estableix a la disposició transitòria primera.

Disposició final

-1 Aquest Decret entrarà en vigor als sis mesos de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

-2 Es faculta el conseller de Política Territorial i Obres Públiques per adoptar les mesures necessàries per al desplegament i l'execució del que disposa aquest Decret.

Barcelona, 11 de juliol de 1995

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Artur Mas i Gavarró

Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Annex 1

-1 Definicions

A efectes del present Decret:

 1. Un habitatge és complet quan està compost com a mínim

  per una sala, una o més habitacions i una cambra

  higiènica.

 2. Un habitatge és reduït quan està compost com a mínim per

  una sala i una cambra higiènica, i no conté cap habitació.

 3. Peces principals són les sales i habitacions.

 4. Una peça pot definir-se com a sala quan compleix:

  1. Tenir una superfície útil no inferior a 12 m2, sense cap

   estrangulament inferior a 1,40 m2.

  2. Admetre la inscripció d'un quadrat que mesuri en planta

   2,40 x 2,40 metres.

  3. Disposar d'una obertura a un espai exterior obert o pati

   d'illa, directa o a través d'una galeria, de manera que

   entre 0,80 i 1,80 metres d'alçària tingui, com a mínim, una

   superfície de 0,80 m2. No pot fer-se a través de la sala

   l'obertura a l'exterior o la ventilació obligatòria de cap

   altra peça.

  4. No contenir cap aparell higiènic.

  5. Si té una superfície inferior a 16 m2, no contenir

   l'equip obligatori de cuina.

 5. Una peça pot definir-se com a habitació quan compleix

  els requisits següents:

  1. Tenir 6 o més m2 de superfície útil.

  2. Admetre la inscripció d'un quadrat que mesuri en planta

   1,90 x 1,90 metres.

  3. Disposar d'una obertura a espai exterior, pati de

   parcel·la, pati d'illa, directa o a través d'una galeria,

   de manera que entre 0,80 i 1,80 metres d'alçaria tingui,

   com a mínim, una superfície de 0,40 m2.

  4. No contenir cap aparell higiènic que sigui un wàter,

   safareig o abocador.

  5. No contenir l'equip obligatori de cuina.

  6. Es pugui independitzar.

 6. Una peça pot definir-se com a cambra higiènica quan

  compleix els requisits següents:

  1. Poder-se independitzar.

  2. Tenir ventilació a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA