RESOLUCIÓ INT/216/2005, d'1 de febrer, per la qual es nomenen dues persones per ocupar dos llocs de comandament de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:e. a. de Jocs i Apostes de la Generalitat
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

INT/216/2005, d'1 de febrer, per la qual es nomenen dues persones per ocupar dos llocs de comandament de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil.

Atesa la Resolució INT/3095/2004, de 10 de novembre, de convocatòria per ala provisió, pel sistema de lliure designació, de dos llocs de comandament de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil (convocatòria de provisió núm. IT/054/04; DOGC núm. 4262, de 17.11.2004);

Vist que s'han complert els requisits i les especificacions exigits en la convocatòria;

Atès el que estableixen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

Atesa la proposta del director general d'Emergències i Seguretat Civil;

Atesa la competència que atribueix al titular del Departament el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya aprovat per Decret 123/1997, de 13 de maig, i fent ús de les atribucions que m'han estat delegades per la Resolució INT/2028/2004, de 12 de juliol, sobre les facultats pròpies del règim de personal al servei del Departament d'Interior,

Resolc:

Article 1

Nomenar el senyor Antoni Rifà i Ros cap de la Regió d'Emergències de Girona de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil del Departament d'Interior.

Article 2

Nomenar la senyora Mercè López Sánchez cap de la Regió d'Emergències de Lleida de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil del Departament d'Interior.

Disposició final

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, potestativament, i d'acord amb el que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA