ORDRE de 15 de maig de 1992, per la qual s'aproven les bases per a l'atorgament de subvencions per a la normalització lingüística als diferents sectors industrials.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La indústria, com a mitjà de producció, ha contribuït històricament, i contribueix encara de forma molt important, al desenvolupament econòmic de Catalunya, tot actuant, alhora, com a element dinamitzador del seu reequilibri territorial.

La normalització de l'ús social de la llengua catalana i la necessitat de promoure'l en el món industrial justifiquen plenament l'adopció de mesures de foment de l'ús del català, element que ha d'anar paral·lel a la modernització industrial i a l'increment de la seva competitivitat en els diferents mercats.

Dins d'aquest marc de foment i normalització de l'ús social de la llengua catalana, a proposta de la Secretaria General, i d'acord amb les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

S'aproven les bases que hauran de regir les convocatòries de subvencions per a l'atorgament d'incentius a la normalització lingüística en els diferents sectors industrials, que figuren a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Per a l'any 1992, el termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre i finalitzarà el dia 31 d'agost de 1992. Les actuacions objecte de subvenció hauran de realitzar-se al llarg de l'any 1992 i, se n'haurà de justificar l'import total de la despesa abans del dia 31 de març de 1993. 2.2 Per als exercicis següents, la convocatòria dels terminis de presentació de sol·licituds s'anunciarà mitjançant la resolució oportuna.

Article 3

L'atorgament dels ajuts estarà condicionat a les disponibilitats que determinin les lleis de pressupostos.

Disposició final Aquesta ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 15 de maig de 1992

Antoni Subirà i Claus Conseller d'Indústria i Energia

Annex 1

Bases

- 1 Es podran subvencionar les inversions en els diferents sectors industrials que contribueixin a incrementar la presència de la llengua catalana en els àmbits següents: En formularis, impresos, factures, albarans i altres documents d'ús intern o extern. En catàlegs i mostres i, en general, en la publicitat dels productes. En els embalatges dels productes fabricats, en els manuals d'ús, de muntatge, d'instruccions, certificats de garantia, o en qualsevol altre document que acompanyi el producte. En la retolació interior i exterior dels diferents establiments de l'empresa sol·licitant, com també dels vehicles, roba de treball o qualsevol altre mitjà de suport. En les aplicacions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA