ANUNCI de la Notaria de Luis Enrique Barberá Soriano sobre subhasta d'una finca hipotecada (exp.: 1/95).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Anuncis Diversos
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

Jo, Luis Enrique Barberá Soriano, notari de l'Il·lustre Col·legi de Barcelona, amb residència a la capital, amb despatx a l'av. Diagonal, núm. 584, planta 3a, faig saber:

Que davant meu es tramita procediment extrajudicial d'execució hipotecària, número d'expedient 1/95, en el qual figura com a creditora la Sra. Catalina Mateo Álvarez, amb domicili a Veguellina de Orbigo (León), carrer Buenos Aires, sense número, i com a deutor el senyor Juan Castelló García, amb domicili a Barcelona, carrer Europa, 15.

I que ja que és procedent la subhasta davant notari de la finca que després es detallarà, es portarà a terme sota les següents condicions:

-1 Lloc: totes les subhastes es celebraran en el meu despatx, al lloc abans esmentat.

-2 Dia i hora: s'assenyala la primera subhasta per al dia 16 d'abril de 1996, a les 11 hores; la segona subhasta, si escau, per al dia 14 de maig de 1996 a les 11 hores; i la tercera subhasta, si escau, per al dia 11 de juny de 1996 a les 11 hores; i en el cas de millora de postura de la tercera subhasta, s'assenyala per a la licitació per als millorants i millors postures el dia 20 de juny de 1996, a les 11 hores.

-3 Tipus: el tipus per a la primera subhasta està fixat en la quantitat de vint milions de pessetes (20.000.000) de ptes.; per a la segona subhasta, en el setanta-cinc per cent (75%) d'aquesta quantitat; i la tercera subhasta serà sense subjecció a tipus.

-4 Consignacions: excepte el creditor, tots els altres postors, sense excepció, per prendre part en la primera o en la segona subhasta, hauran de consignar en el meu despatx una quantitat equivalent al 30 per cent (30%) del tipus que correspongui; en la tercera subhasta consistirà en un vint per cent (20%) del tipus de la segona subhasta. Les quantitats a consignar seran en efectiu metàl·lic o en xec bancari conformat.

-5...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA