EDICTE de la Notaria Antonio Pérez-Coca Crespo relatiu a l'Anunci de subhasta pública d'una finca hipotecada.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Anuncis Diversos
Rang de Llei:Edicte
 
EXTRACTO GRATUITO

Jo, Antonio Pérez-Coca Crespo, notari amb residència a Barcelona, i despatx a la Gran Via de les Corts Catalanes, número 1176 bis, 6è 6a, faig saber: que devant meu, a instància de l'entitat Citibank España, SA, es tramita procediment extrajudicial d'execució hipotecària, número d'expedient 1, de la finca següent: Finca trenta-dos. Pis àtic, porta tercera, a la setena planta alta de l'edifici número 64, del carrer Alts Forns, d'aquesta ciutat. Composta de rebedor, menjador-estar, dos dormitoris, cuina, bany, safareig i terrassa; té una superfície de cinquanta metres quaranta decímetres quadrats i afronta: al nord, vol del carrer Alts Forns; est, celobert i edifici 66 del mateix carrer; oest, replà de l'escala i pis àtic quarta i sud, replà de l'escala, ascensors i pati de llums. Té un coeficient del 2,120 per cent. Registre: Barcelona, número 14, tom 2640, llibre 146 de Sants-1, foli 148, finca número 6.394, inscripció 1a. I que procedint la subhasta de l'esmentada finca, aquesta es durà a terme sota les següents condicions:

-1 S'assenyala com a data de la primera subhasta el dia 2 de juny de 1997 a les 13.00 hores; la segona, si s'escau, pel dia 27 de juny de 1997, a les 14.00 hores; i la tercera, si s'escau, pel dia 30 de juliol de 1997, a les 13.00 hores; i en cas de millora de la postura de la tercera subhasta, s'assenyala per a la licitació entre els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA