RESOLUCIÓ ENS/1876/2011, d'11 de juliol, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat La Immaculada, de Sabadell.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

ENS/1876/2011, d'11 de juliol, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat La Immaculada, de Sabadell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada per la representant del titular del centre educatiu privat La Immaculada, de Sabadell, en petició de modificació de la capacitat, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa d'aplicació, en concret, per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; el Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin els ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària, i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d'autorització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Modificar l'autorització d'obertura del centre educatiu privat La Immaculada, de Sabadell, codi 08024248, per modificació de la capacitat, en els termes següents:

Capacitat que s'amplia:

Educació infantil de segon cicle: de 3 a 4 unitats i de 72 a 97 llocs escolars.

—2 Aquesta autorització té vigència fins a la fi del curs 2013-2014.

—3 La composició del centre és la que figura a l'annex.

—4 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA