ORDRE TIC/239/2003, de 8 de maig, per la qual es modifica l'article 30 de l'Ordre de 19 de desembre de 2001 i s'obre la convocatòria de l'any 2003 per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de l'economia social (codi de convocatòria 003).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE TIC/239/2003, de 8 de maig, per la qual es modifica l'article 30 de l'Ordre de 19 de desembre de 2001 i s'obre la convocatòria de l'any 2003 per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de l'economia social (codi de convocatòria 003).

Atès que l'Ordre de 19 de desembre de 2001, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de l'economia social i es convoquen les corresponents per a l'any 2002 (DOGC núm. 3542, de data 28.12.2001), preveu que l'àmbit temporal de les actuacions que poden accedir als ajuts de l'Ordre van des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de cada exercici, llevat del programa A, per al qual l'àmbit temporal d'actuacions serà des de l'1 de gener fins al 30 de juny;

Atès que es fa necessari modificar l'àmbit temporal de les actuacions subvencionables corresponents als programes A i D per tal d'aconseguir satisfer millor les necessitats dels destinataris dels programes esmentats;

Atès, d'altra banda, que l'Ordre de 19 de desembre de 2001, esmentada, estableix que el conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme ha de fixar les convocatòries d'ajuts en funció de les disponibilitats pressupostàries de l'exercici corresponent;

Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Vist l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb els informes previs de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, d'acord amb les atribucions que m'han estat conferides,

Resolc:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte modificar l'àmbit temporal de les actuacions subvencionables corresponents als programes A i D regulats a l'Ordre de 19 de desembre de 2001, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de l'economia social i es convoquen les corresponents per a l'any 2002 (DOGC núm. 3542, de 28.12.2001), i obrir la convocatòria per a l'any 2003 per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de l'economia social, en relació amb determinats programes previstos en l'Ordre esmentada.

Article 2

Àmbit temporal

Es modifica l'article 30 de l'Ordre de 19 de desembre de 2001, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de l'economia social, que queda redactat de la manera següent:

L'àmbit temporal de les actuacions que poden accedir als ajuts que preveu aquesta Ordre és des de l'1 de juliol de l'exercici anterior al de la convocatòria fins al 30 de setembre, ambdós inclosos.

Article 3

Convocatòria i programes

S'obre convocatòria, per a l'any 2003 per presentar sol-licituds per a l'obtenció de les subvencions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA