RESOLUCIÓ IUE/2365/2009, de 29 de juliol, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts destinats a universitats i centres de recerca per a la contractació de personal investigador novell per a l'any 2010 (FI-DGR).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència de Gestió D'Ajuts Universitaris i de Recerca
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

IUE/2365/2009, de 29 de juliol, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts destinats a universitats i centres de recerca per a la contractació de personal investigador novell per a l'any 2010 (FI-DGR).

És aplicable el que disposen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions.

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i d'ajuts convocats per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

És aplicable l'article 41.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826, de 20.2.2003).

L'article 11 del Decret 168/2002, d'11 de juny, pel qual s'aproven els Estatuts de l'AGAUR, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, com també la seva resolució. Aquestes facultats han estat delegades en el/en la president/a de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR) el dia 5 de desembre de 2002.

Per tot això,

Resolc:

Article 1

Aprovar les bases i obrir la convocatòria d'ajuts destinats a universitats i centres de recerca per a contractació de personal investigador novell per a l'any 2010 (FI-DGR) en el marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya, les condicions dels quals figuren a l'annex d'aquesta resolució.

Article 2

Fixar l'import global màxim del programa en 17.640.918,62 euros, que és a càrrec de les partides 449.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2010. Aquest import és a càrrec de la Direcció General de Recerca del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.

Article 3

Aquesta convocatòria és cofinançada pel Fons Social Europeu en el 45% en els casos que correspongui, d'acord amb la normativa dels fons estructurals de la Unió Europea.

Disposició final

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa. A continuació s'indiquen els recursos que s'hi poden interposar: recurs potestatiu de reposició davant el/la president/a de la CEAR en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu directament davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que determinen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 29 de juliol de 2009

Joan Roca i Acín

President de la Comissió Executiva

d'Ajuts de Recerca

Annex

.1 Preàmbul i estructura

A la Carta de l'investigador (2005/251/CE) es defineix el personal investigador com el conjunt de professionals que treballen en la generació de nous sabers, coneixements, productes, processos, mètodes i tècniques i en la gestió dels seus projectes. Aquesta definició aplega totes les persones que participen professionalment en l'àmbit de la recerca i del desenvolupament en qualsevol etapa de la seva carrera, independentment de la seva qualificació. Això inclou qualsevol activitat relacionada amb la recerca fonamental, estratègica i aplicada; el desenvolupament experimental; la transferència de coneixements, incloent-hi la innovació i les capacitats d'assessorament, de supervisió i de docència; la gestió dels coneixements i els drets de propietat intel·lectual, i l'explotació dels resultats de la recerca o del periodisme científic.

Així doncs, l'estímul de les activitats de recerca mitjançant la contractació de personal investigador a les etapes inicials representa el primer esglaó de les polítiques científiques i tecnològiques de la Generalitat de Catalunya. Aquesta acció és molt rellevant, ja que el nostre país encara ha d'invertir un esforç important per dimensionar els recursos humans destinats a la recerca científica en comparació amb altres països del context europeu.

L'etapa de postgrau és la porta d'entrada a la carrera investigadora que ha de conduir cap al ple desenvolupament de la recerca científica en tots els aspectes.

La dualitat entre la recerca i la docència aporta un interès afegit a l'etapa de postgrau, que també és un pas previ per assolir moltes de les categories de professorat universitari. En la situació actual de convergència europea cap a un model universitari comú, engegat en l'anomenat procés de Bolonya, cal adequar la formació en recerca del professorat futur per complir les expectatives i aconseguir els reptes que es generen a l'espai europeu de recerca i d'educació superior.

Amb aquesta convocatòria, la Generalitat de Catalunya proposa un nou model que vetlla per la qualitat i per l'eficiència, i que apropa les persones beneficiàries a la realitat del món professional mitjançant el desenvolupament de contractes amb el suport d'universitats i de centres de recerca.

L'objectiu principal és que aquest personal investigador, mitjançant l'execució d'un projecte de recerca, adquireixi les habilitats pròpies del personal investigador experimentat.

El període que cobreix aquest programa comprèn l'etapa de recerca del doctorat, d'una durada de tres anys, mitjançant un contracte avaluable cada any.

Finalment, per participar en aquest programa, cal que tant les persones graduades com el personal investigador novell s'integrin en departaments i instituts del sistema universitari català, centres de recerca o altres institucions de recerca sense finalitat de lucre localitzats a Catalunya. També cal que s'hagin integrat en programes de doctorat que s'imparteixin en centres de Catalunya.

.2 Ajuts a les universitats o als centres de recerca per contractar personal investigador novell

2.1 Objecte

a) L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajuts a les universitats o als centres de recerca per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca mitjançant la incorporació d'aquest personal en grups de recerca que desenvolupin un projecte vigent i finançat de recerca i desenvolupament.

2.1.2 Aquest programa té una durada de tres anys per mitjà de contracte.

Al final de cada any, les persones candidates han de presentar una memòria del treball desenvolupat i els objectius i el pla de treball per a l'any següent. La renovació dels ajuts per a l'any següent està condicionada a l'avaluació positiva dels projectes, d'acord amb els criteris establerts en la convocatòria corresponent per a la renovació dels ajuts i amb la disponibilitat pressupostària.

2.2 Entitats beneficiàries

Es poden beneficiar d'aquesta convocatòria les universitats del sistema universitari català i els centres de recerca localitzats a Catalunya que tinguin capacitat de contractació laboral i desenvolupin un projecte de recerca vigent i finançat.

2.3 Candidats/es sol·licitants

a) Poden ser candidats/es sol·licitants les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud compleixin els requisits següents:

 1.  Per accedir als programes de doctorat regulats pel Reial decret 778/1998, de 30 d'abril: estar en possessió del títol de llicenciatura, d'enginyeria o d'arquitectura superior, tenir superats els 20 crèdits de docència d'un programa de doctorat i estar admeses en un programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari català.

 2.  Per accedir al període de recerca dels programes de doctorats regulats pel Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre: estar en possessió del títol de llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior, haver superat 60 ECTS d'un màster universitari que condueixi al doctorat i estar admeses en un programa de doctorat del sistema universitari català.

  Estar en possessió del títol de grau i haver superat 300 ECTS entre els estudis universitaris de grau i de postgrau i estar admeses en un programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari català.

  Tenir el títol oficial de màster universitari que condueixi a un doctorat i estar admeses en un programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari català.

  Els títols obtinguts en centres estrangers o espanyols no oficials han de ser validats o reconeguts. Amb vista a aquesta convocatòria, es considera que un títol està reconegut quan la persona sol·licitant acredita haver estat admesa en un programa de doctorat regulat pel Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o en un doctorat regulat pel Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre.

 3.  La nota mitjana mínima de l'expedient acadèmic dels estudis de primer i segon cicle de la persona candidata ha de ser igual o superior a 1,60 (escala 1-4), calculada d'acord amb els criteris que s'especifiquen a l'annex 4 de la Resolució IUE/155/2009, de 2 de gener (DOGC núm. 5313, de 6.2.2009), per la qual s'obren les convocatòries per a la concessió de beques i ajuts en matèria de recerca per a l'any 2009.

 4.  La nota mitjana de l'expedient acadèmic del grau de la persona candidata ha de ser igual o superior a 1,60 (escala 1-4), calculada d'acord amb els criteris que s'especifiquen a l'annex 4 de la Resolució IUE/155/2009, de 2 de gener (DOGC núm. 5313, de 6.2.2009), per la qual s'obren les convocatòries per a la concessió de beques i ajuts en matèria de recerca per a l'any 2009.

 5.  No tenir el títol de doctor/a.

 6.  La institució de contractació ha de comprovar l'acreditació del títol de llicenciatura o de grau, del màster universitari oficial, dels 60 ECTS o de la superació dels 300 ECTS (entre estudis de grau i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA