ORDRE PTO/590/2010, de 17 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions als ajuntaments de comarques i zones de muntanya per a la realització d'operacions necessàries per a la neteja de carreteres i vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PTO/590/2010, de 17 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions als ajuntaments de comarques i zones de muntanya per a la realització d'operacions necessàries per a la neteja de carreteres i vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades.

La Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya, defineix a l'article 2 les comarques de muntanya, i en declara com a tals les comarques de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i Era Val d'Aran en la integritat del seu territori.

El Decret 566/1983, de 7 de desembre, sobre desplegament reglamentari de la Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya, especifica que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques té la competència en matèria de política general de muntanya.

Per la seva part l'article 11 de la Llei 2/1983, d'alta muntanya, permet l'establiment d'una política de subvencions en relació amb les comarques de muntanya, d'acord amb les previsions pressupostàries de cada any, tendents a compensar els desequilibris econòmics i socials entre les comarques de muntanya i la resta del territori.

Els municipis de les comarques i zones de muntanya, per raó de la seva especificitat geogràfica, que es caracteritza per una altitud superior a la de la resta dels municipis de Catalunya, solen ser més afectats per les nevades que es produeixen cada any, especialment durant la temporada de neu.

Per aquesta raó, les carreteres i vies de comunicació de titularitat municipal dels municipis de comarques i zones de muntanya queden sovint obstaculitzades per la neu, i resulta impossible el trànsit normal de persones i vehicles, i consegüentment deixen de complir la seva funció essencial dins la xarxa viària.

És per això que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques considera convenient donar suport financer als ajuntaments de les comarques i zones de muntanya perquè puguin fer-se càrrec de les seves despeses ocasionades per la realització de les operacions necessàries per a la neteja de carreteres i vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades.

Per tot això, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases per a la concessió de subvencions destinades als ajuntaments de comarques i zones de muntanya per a la realització d'operacions necessàries per a la neteja de carreteres i vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades, les quals consten a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 17 de desembre de 2010

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Annex 1

Bases reguladores

—1  Objecte

1.1 Aquesta línia de subvencions té per objecte donar suport als ajuntaments de comarques i zones de muntanya en la realització de les operacions necessàries per a la neteja de carreteres i vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades dutes a terme la temporada de neu immediatament anterior a la presentació de la sol·licitud i, més concretament, en el període que es determinarà en la convocatòria.

1.2 En cap cas s'inclou dins l'objecte de la subvenció el concepte d'inversió.

—2  Actuacions subvencionables

2.1 Les operacions de neteja poden haver estat realitzades amb mitjans personals i materials propis del beneficiari o bé poden haver-se contractat externament.

2.2 Són actuacions o despeses subvencionables les següents:

Retirada de neu, gel i objectes que dificultin la correcta circulació.

Adquisició, emmagatzematge i distribució de potassa o d'altres productes anticongelants.

Adquisició de carburant per a les màquines de neteja.

Arrendament i posada a punt de les màquines de neteja.

Despeses en concepte de personal propi o aliè.

—3  Beneficiaris

3.1 Poden ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases els ajuntaments de comarques i zones de muntanya que figuren en l'annex 2, i que, com a conseqüència de les nevades, hagin realitzat operacions de neteja de les carreteres i vies de comunicació de titularitat municipal.

3.2 Els beneficiaris han de complir, en tot cas, els requisits següents:

a) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

3.3 En els supòsits que, d'acord amb el previst a l'article 25.1.c) del Text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, els beneficiaris hagin delegat o encarregat aquestes operacions de neteja a un Consell Comarcal, aquest últim podrà esdevenir el perceptor directe de l'import de la subvenció atorgada si es recull en aquests termes en el Conveni de delegació o encàrrec entre el beneficiari i aquest consell comarcal.

—4  Despeses subvencionables i import de les subvencions

4.1 Es consideren despeses subvencionables les que tinguin una relació directa amb l'objecte de la subvenció i s'hagin dut a terme durant el període que es determinarà en la convocatòria.

4.2 Només serà subvencionable l'IVA que gravi el valor de les despeses, en cas que el beneficiari de la subvenció tingui la consideració de consumidor final.

4.3 Cada convocatòria fixarà la posició pressupostària a què s'han d'imputar les subvencions i determinarà la quantia màxima per aquesta línia.

4.4 L'import màxim de les subvencions serà d'un 60% del cost total de les actuacions realitzades i justificades en el moment de la sol·licitud.

—5  Compatibilitat de les subvencions

La percepció de les subvencions concedides és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts, públiques o privades, sempre que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el cost total de l'activitat subvencionada.

—6  Sol·licituds i documentació

6.1 Les sol·licituds han de ser aprovades per l'òrgan competent de l'Ajuntament de què es tracti i han de ser formalitzades per l'alcalde.

6.2 Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es presentaran en el registre telemàtic disponible de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, web http://www.eacat.cat., en els termes que estableix la normativa vigent.

El formulari de sol·licitud i l'ofici de tramesa, així com la informació sobre aquest tràmit, estaran a disposició dels sol·licitants a l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT.

La impossibilitat tècnica o d'altra índole no eximeix, en cap cas, a la persona sol·licitant de l'obligació de trametre la documentació dins el termini establert en la convocatòria.

6.3 El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 7, serà el que, a aquest efecte, es determini en la convocatòria corresponent.

Les sol·licituds presentades fora del termini esmentat no seran admeses a tràmit. L'òrgan competent per tramitar el procediment dictarà la resolució corresponent, que serà susceptible de recurs d'alçada davant l'òrgan jeràrquicament superior que correspongui.

6.4 Cal omplir una sol·licitud per a cada actuació per a la qual es demana subvenció.

No es pot presentar més d'una sol·licitud per a una mateixa actuació.

6.5 La signatura i presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases reguladores, i porta implícita l'autorització a l'òrgan gestor per comprovar, d'ofici, si el beneficiari està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions amb la Seguretat Social, llevat que aquesta autorització es denegui expressament. En el supòsit de denegació de l'autorització, l'entitat beneficiària està obligada a presentar, en el moment de la sol·licitud, la certificació positiva expedida per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya i la certificació positiva expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social.

—7  Documentació

7.1 Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent:

a) Declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Administració General de l'Estat.

b) Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Declaració responsable del beneficiari que, d'acord amb l'article 92.2.i) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, abasti:

  1.  Les remuneracions que percep el personal directiu de l'entitat subvencionada, entenent per directiu o directiva la persona que exerceix funcions executives i d'administració.

  2.  El compromís de donar publicitat a les dites remuneracions en la memòria que s'adjunta amb els estats comptables.

  3.  El compromís de les entitats de mantenir, en el marc de la relació laboral preexistent i durant el període de vigència de la subvenció, l'estructura retributiva esmentada.

  4.  El compliment de les regles establertes pels apartats a)...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA