DECRET 572/1983, de 15 de desembre, d'ordenació de les àrees de gestió de l'Institut Català de la Salut.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 220/1991.

La Llei de Catalunya 12/1983, de 14 de juliol, per la qual es va crear l'Institut Català de la Salut, entitat gestora dels serveis i prestacions sanitàries a Catalunya, disposa a l'apartat 2 del seu article 3r. que la gestió d'aquest Institut s'ha de fer mitjançant els centres i les unitats que es determinin d'acord amb el principi d'autonomia administrativa i de desconcentració dels serveis en les diverses àrees territorials i funcionals, les quals han de tenir en compte l'ordenació territorial de Catalunya.

Pel Decret 436/1983, de 6 d'octubrre, s'assignaren als diferents òrgans de la Generalitat serveis en matèria de sanitat, serveis i assistència social i de Seguretat Social que havien estat transferits en virtut, respectivament, dels Reials Decrets 1949/1980, de 31 de juliol, i 1517/1981, de 8 de juliol, i assignats fins a la creació per Llei de l'entitat gestora corresponent, a la Direcció General d'Assistència Sanitària del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Creat l'Institut Català de la Salut, nomenat el seu Director General i establerta l'estructura dels seus Serveis Centrals, escau en aquest moment el determinar l'organització de les àrees encarregades de la gestió, que es portarà a terme tot respectant els principis fixats per l'article 1 de la Llei 12/1983.

Resulta del tot evident la necessitat d'assolir la major eficàcia en la gestió dels serveis mitjançant una desconcentració de funcions amb l'objectiu de fomentar l'estalvi de despesa pública i de millorar el funcionament dels serveis.

Ja és conegut que s'ha realitzat recentment una ordenació dels centres sanitaris de la Seguretat Social a Catalunya mitjançant les Ordres de 14 de juny i 6 de setembre de 1982, modificada aquesta última per la de 10 de març de 1983, que va comportar la creació d'Àrees de gestió assistencial, al capdavant de cadascuna de les quals se situava un gerent, amb funcions de gestió circumscrites a un determinat àmbit.

Les Àrees de gestió han d'ésser aquells àmbits d'actuació sanitària d'utilització pública concebuts per facilitar a l'Institut Català de la Salut el treball en parcel·les més reduïdes que li permetin trobar el nivell adient d'eficàcia.

Les Àrees de gestió s'ajusten a la vigent ordenació territorial de Catalunya i en el futur, un cop s'estableixi la necessària nova ordenació territorial, s'hi adaptaran sense dificultats, atès el caràcter amb què...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA