ORDRE VCP/396/2010, de 19 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a activitats ordinàries de promoció i difusió de la cultura catalana i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes a l'exterior.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

VCP/396/2010, de 19 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a activitats ordinàries de promoció i difusió de la cultura catalana i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes a l'exterior.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix a l'article 13 que la Generalitat ha de fomentar els vincles socials, econòmics i culturals amb les comunitats catalanes de l'exterior i els ha de prestar l'assistència necessària.

El Departament de Vicepresidència, a través del Comissionat d'Afers Exteriors i Cooperació, impulsa les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya de suport a la tasca de projecció exterior que fan les comunitats catalanes de l'exterior avui dia i de reconeixement al paper que han desenvolupat en certes etapes de la història.

El Comissionat d'Afers Exteriors i Cooperació té atribuïda la competència de suport a les comunitats catalanes de l'exterior tal com disposa el Decret 633/2006, de 27 de desembre, i depèn del Departament de la Vicepresidència.

D'acord amb el que estableix l'article 10 de la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior, els casals catalans poden rebre els ajuts financers o de qualsevol altra mena que la Generalitat estableixi per al compliment dels objectius de la Llei.

Atès el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Vist el que disposa l'article 36 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Atès l'article 2.1, lletra f), del Decret 478/2006, de 5 de desembre, d'estructura del Departament de la Vicepresidència;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Ordeno:

Article únic

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a activitats ordinàries de promoció i difusió de la cultura catalana i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes a l'exterior. Les bases reguladores dels ajuts esmentats figuren com a annex a aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Contra aquesta Ordre o les seves bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 19 de juliol de 2010

Josep-Lluís Carod-Rovira

Vicepresident del Govern

Annex

Bases reguladores

—1 Objecte

Les subvencions regulades per aquestes bases tenen per objecte el finançament de les despeses de funcionament i de suport a les activitats ordinàries de promoció i difusió de la cultura catalana de les comunitats catalanes a l'exterior.

Són matèria pròpia de les subvencions per funcionament i per activitats ordinàries les següents:

  1. Les despeses de funcionament ordinari de l'entitat així com el manteniment de les seus socials de les comunitats catalanes a l'exterior.

  2. Aquelles activitats de promoció i difusió de la cultura catalana que l'entitat realitzi anualment com a part de la seva programació habitual d'activitats.

Queden excloses com a matèria de subvenció totes les activitats organitzades per la comunitat catalana de l'exterior que difonguin la cultura pròpia del país on estigui reconeguda la comunitat i altres activitats de caràcter social que promoguin la dinamització de l'entitat i fomentin la participació dels socis quan no impliquin la difusió i promoció de cultura catalana, així com aquelles activitats de caràcter empresarial o acadèmic. També queden excloses les activitats socials i culturals extraordinàries, ajuts socials i despeses de reforma i rehabilitació de seus que es regulen a l'Ordre de bases VCP/128/2010, de 25 de febrer.

—2 Entitats destinatàries

Les entitats beneficiàries de les subvencions únicament poden ser les comunitats catalanes a l'exterior legalment reconegudes en la data de publicació de la corresponent convocatòria, d'acord amb el que regula la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes a l'exterior i el Decret 118/1998, de 26 de maig pel qual s'aprova el Reglament de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior, i sens perjudici del seu caràcter vehiculador i repartidor de la subvenció en el cas de la línia d'ajuts socials per als membres de les comunitats catalanes de l'exterior.

Poden optar a aquestes subvencions les comunitats catalanes a l'exterior oficialment reconegudes pel Govern de la Generalitat de Catalunya que duen a terme una activitat sociocultural. Queden excloses aquelles entitats la finalitat de les quals no sigui principalment la social o cultural, i, especialment, les de caràcter empresarial o acadèmic.

Les entitats beneficiàries de les subvencions han de complir, en qualsevol dels supòsits, els requisits que s'estableixen per a cada línia d'activitats de les regulades en aquesta Ordre.

—3 Període

El període de les actuacions subvencionables es pot estendre fins a 4 anualitats, d'acord amb el que determinin les corresponents resolucions de convocatòria.

En qualsevol cas, l'activitat corresponent a cada any s'ha d'executar abans de la data de finalització del termini de justificació de cada anualitat.

—4 Sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar en el lloc, en la forma i dins del termini que s'estableix a la convocatòria corresponent.

Així mateix, les sol·licituds es poden presentar també en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—5 Documentació

A les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació següent:

  1. Declaració responsable de que les dades del registre de comunitats catalanes de l'exterior són vigents i en cas contrari, documentació relativa a les modificacions realitzades.

  2. DNI o passaport de la persona que signa la sol·licitud, que ha de ser la representant legal de l'entitat, i documentació acreditativa de la representació amb què actua.

  3. Declaració en la qual es faci constar si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts amb la mateixa finalitat i el volum d'aquest finançament.

  4. Les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA