ORDRE AAM/55/2014, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2014.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Des de l’any 2007 el contracte global d’explotació (CGE) és el model adoptat a Catalunya per tramitar els compromisos que adquireixen els titulars de les explotacions agràries que constitueixen una contrapartida dels recursos disponibles de la Unió Europea (FEADER) i de les administracions públiques, per fomentar les activitats respectuoses amb el medi i promoure models específics d’activitat agrària.

El Reglament (UE) 1310/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix disposicions transitòries relatives, entre d’altres, a l’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, i preveu que els estats membres puguin continuar contraient el 2014, en virtut del Reglament (CE) 1698/2005, compromisos jurídics amb beneficiaris amb relació a determinades mesures.

Així mateix, el Reglament d’execució (UE) núm. 335/2013 de la Comissió, de 12 d’abril de 2013, estableix la possibilitat de prorrogar els compromisos dels ajuts agroambientals durant l’any 2014.

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre, d’ajuts al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2007-2013 (PDR), aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data 22 de maig de 2007, i per la Comissió Europea, mitjançant la Decisió C (2008) 702, de 15 de febrer, modificada per la Decisió C (2009) 10340, de 14 de desembre de 2009, per la Decisió C (2010) 8294 final, de 30 de novembre de 2010, per la Decisió C (2012) 8674 final, de 26 de novembre, i per la Decisió C (2013) 8300, de 25 de novembre de 2013, estableix una sèrie de mesures recollides en tres eixos i adreçades a fomentar un augment en la competitivitat del sector agrícola i forestal, una millora del medi ambient i de l’entorn natural, així com un increment de la qualitat de vida en zones rurals i diversificació de l’economia rural.

El Reglament (CE) núm. 74/2009 del Consell, de 19 de gener de 2009, modifica el Reglament (CE) núm. 1698/2005 i incorpora els nous reptes derivats de la revisió de la Política agrícola comuna (PAC).

El Decret 2/2012, de 3 de gener, pel qual es regula el contracte global d’explotació (CGE), estableix el marc jurídic per als acords d’aquests compromisos, amb l’objectiu d’incentivar el desenvolupament d’un projecte global integrador de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l’agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible.

D’acord amb l’article 6 del Decret 2/2012, de 3 de gener, és procedent convocar per al 2014 els ajuts associats al CGE d’acord amb els objectius de la política agrorural i les previsions del PDR, i els objectius i les finalitats definits al Decret esmentat, així com la renovació del contracte per a les persones que s’hi van acollir en la campanya anterior.

Consegüentment, valorada la conveniència de continuar donant suport a les explotacions agràries catalanes mitjançant un ajut econòmic en el marc del CGE, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, amb l’autorització prèvia del Govern i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Capítol I

Aprovació de les bases i convocatòria del CGE i dels ajuts associats

Article 1

Objecte

L’objecte de l’Ordre és aprovar les normes que regeixen els ajuts associats al CGE per a l’any 2014 que es detallen a continuació, amb les especificitats que, per a cadascun d’aquests ajuts, figuren als annexos.

 1. Procediment general:

  Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores en determinats supòsits (annex 1).

  Diversificació cap a activitats no agrícoles (annex 2).

 2. Procediment abreujat:

  Pràctiques agroambientals (annex 3).

  Foment de la ramaderia ecològica (annex 4).

  Indemnització compensatòria en zones de muntanya i indemnització compensatòria en zones desfavorides fora de les de muntanya (annex 5).

Article 2

Convocatòria del CGE i de determinats ajuts associats

Es convoquen per a l’any 2014 el CGE i els ajuts associats a aquest contracte a què es refereix l’article 1 anterior, així com la renovació dels compromisos subscrits per les persones que ja tenen un CGE vigent.

Article 3

Definicions

Als efectes de l’Ordre s’entén per:

Diagnosi prèvia: descripció de la situació de l’explotació agrària en el moment de la sol·licitud de signatura del CGE. Inclou les dades relacionades amb aspectes productius, econòmics, tècnics, mediambientals, paisatgístics, sociolaborals i sobre qualitat de vida de l’explotació declarades per la persona titular, sobre les quals es realitza una anàlisi de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO). Si escau, les propostes d’incorporació de persones joves descriuran la situació prevista en el moment en què es materialitzi la incorporació.

Pla d’explotació: descripció de la situació prevista de l’explotació agrària el cinquè any de la sol·licitud de signatura del CGE. Fixa els principals objectius de l’explotació relacionats amb les accions previstes, incorpora la seva planificació temporal i projecta les dades de la diagnosi prèvia en el moment de finalització del contracte.

Pla d’empresa: per a l’ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores. Descripció del projecte empresarial amb indicació de les fases i els objectius concrets de desenvolupament de les activitats de la nova explotació. També inclourà informació detallada sobre inversions, formació, assessorament o qualsevol altra mesura necessària, per tal de desenvolupar les activitats de l’explotació agrícola. El Pla d’empresa està integrat per: la diagnosi prèvia, el pla d’explotació, la memòria justificativa sobre la viabilitat de la incorporació en l’explotació, i l’itinerari formatiu o la seva sol·licitud al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (en endavant DAAM).

Càrrega ramadera: el nombre d’unitats de bestiar gros (UBG) que suporta a 1 de gener una hectàrea de superfície agrària amb aprofitament farratger a dent o a dall de l’explotació ramadera. Per determinar aquest nombre d’UBG, només es tindran en consideració el bestiar de l’explotació susceptible de fer un aprofitament ramader de les pastures.

Taula de conversió UBG:

Animals de l’espècie bovina de més de dos anys i equins de més de sis mesos: 1,0 UBG.

Animals de l’espècie bovina de sis mesos a dos anys: 0,6 UBG.

Animals de l’espècie bovina de menys de sis mesos: 0,4 UBG.

Ovelles i cabres: 0,15 UBG.

Porcí: animals reproductors: 0,5 UBG.

Porcí d’engreix: 0,3 UBG.

Avicultura de posta: 0,014 UBG.

Altres aus de corral menors: 0,003 UBG.

Altres espècies: es calcularà l’equivalència en UBG per cada tipus d’animal.

Aquestes equivalències per trams d’edat dels animals es faran d’acord amb el cens de l’explotació a 1 de gener de l’any de sol·licitud, de conformitat amb les dades que figuren al Sistema d’informació ramadera (SIR) en el moment de la sol·licitud.

Article 4

Procediment general i procediment abreujat del CGE

4.1 Procediment general: sistema de tramitació d’un ajut o conjunt d’ajuts que comporta l’elaboració de la diagnosi prèvia i del pla d’explotació el primer any de sol·licitud del CGE i, si escau, quan es presentin propostes de modificació, que estableix l’article 14 del Decret 2/2012, de 3 de gener, pel qual es regula el contracte global d’explotació.

Aquest procediment s’aplicarà en els supòsits de CGE en què els ajuts tinguin per objecte la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores, i/o la diversificació cap a activitats no agrícoles, dels annexos 1 i 2, respectivament, de l’Ordre.

4.2 Procediment abreujat: sistema de tramitació d’un ajut o conjunt d’ajuts que prescindirà de la presentació de la diagnosi prèvia i del pla d’explotació. Aquest procediment abreujat s’aplicarà en els supòsits de CGE amb algun ajut dels annexos 3, 4 i 5 de l’Ordre i que no inclogui cap dels ajuts especificats a l’apartat anterior.

4.3 En cas que la persona sol·licitant s’adhereixi el mateix any al procediment general i abreujat, li serà aplicable el primer.

4.4 Durant la vigència del contracte en procediment abreujat, la sol·licitud d’ajuts associats al procediment general requerirà una proposta de modificació de signatura del contracte inicial. Si la proposta s’estima favorablement, comportarà l’inici d’un nou contracte global d’explotació de procediment general amb la corresponent assumpció del compliment de requisits i compromisos que aquest canvi comporta, sens perjudici del termini establert per als compromisos específics adquirits pels ajuts associats al procediment abreujat.

Article 5

Persones beneficiàries

5.1 Poden ser persones beneficiàries dels ajuts que estableix aquesta Ordre les persones signatàries del CGE, segons el que estableix l’article 11.1 del Decret 2/2012, de 3 de gener, i que compleixin les condicions i els requisits específics dels ajuts definits als annexos de l’Ordre.

5.2 Les persones signatàries del CGE han de ser titulars d’explotacions agràries que compleixin les condicions generals d’admissibilitat de l’article 3 del Decret 2/2012, de 3 de gener.

5.3 Les persones beneficiàries, per rebre l’import de les subvencions, han d’estar al corrent de les obligacions amb l’Administració tributària i la social en el moment que el DAAM realitzi les comprovacions corresponents amb l’Agència Estatal...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA