ORDRE APM/1123/2017, de 21 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per compensar les pèrdues d'ingressos derivades de l'aplicació obligatòria de la mesura de lluita contra el cargol poma consistent en no conrear els camps d'arròs infestats amb cargol poma.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El cargol poma (Pomacea sp) és un cargol procedent d'una extensa àrea de Sud-amèrica i està considerada una de les 100 espècies invasores més perjudicials del món per la seva afectació al conreu de l'arròs.

En data 30 de juliol de 2010 es va publicar l'Ordre AAR/404/2010, de 27 de juliol, per la qual es declara oficialment l'existència d'un focus del cargol poma ( Pomacea sp ) a l'hemidelta esquerre del delta de l'Ebre, la qual va ser modificada per l'Ordre AAM/63/2013, de 16 d'abril (per adaptar-la a la Decisió de la Comissió 2012/697/UE, de 8 de novembre de 2012, relativa a les mesures per evitar la introducció en la Unió Europea i la propagació en el seu interior del gènere Pomacea sp (Perry), i en la qual s'estableixen mesures respecte a la circulació de vegetals susceptibles de ser afectats i respecte a l'establiment de zones demarcades. Igualment. en data 27 d'octubre de 2015, es va publicar la Resolució ARP/2358/2015, de 21 d'octubre, per la qual es declara un focus de cargol poma ( Pomacea sp ) a Girona.

La normativa citada anteriorment atorga competència a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia per establir i modificar mitjançant resolució les mesures a dur a terme a les zones demarcades.

Actualment, la Resolució ARP/996/2017, de 5 de maig, fixa les mesures obligatòries de lluita contra el cargol poma ( Pomacea sp ) a la zona demarcada de les comarques del Baix Ebre i el Montsià, i preveu a l'article 3.1 a) com a mesura específica dels camps infestats la de no iniciar el conreu de l'arròs i mantenir la parcel·la completament eixuta sense cap mena d'aportació d'aigua durant tota la temporada de cultiu, excepte per aplicar un tractament amb saponines.

El DARP vol compensar les pèrdues econòmiques dels agricultors com a conseqüència de la mesura citada anteriorment. Per assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment efectiu, d'acord amb el marc jurídic actual, s'ha optat per sotmetre els ajuts d'aquesta Ordre al Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinats ajuts en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. D'acord amb l'article 9 del Reglament esmentat, les bases reguladores de la present convocatòria han estat comunicades a la Comissió Europea i li ha estat assignat el número SA.49489.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector del cultiu de l'arròs mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a compensar les pèrdues econòmiques derivades de l'aplicació obligatòria de la mesura de lluita contra el cargol poma consistent en no conrear els camps d'arròs infestats amb cargol poma a les àrees demarcades de Catalunya, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds que figura en l'annex 2.

Disposició addicional

Aquests ajuts tenen naturalesa d'ajuts d'estat, per la qual cosa la Comissió Europea pot emetre una decisió per la qual tant les bases reguladores i la convocatòria, com les resolucions de concessió, es poden veure modificades, si escau, per adaptar-se als termes del pronunciament esmentat.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 21 de novembre de 2017

(De conformitat amb allò que s'estableix al Reial Decret 944/2017, de 27 de octubre)

Isabel García Tejerina

Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

Annex 1

Bases reguladores

1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és compensar els titulars d'explotacions agrícoles infestades amb cargol poma de Catalunya per la pèrdua d'ingressos derivada de l'aplicació obligatòria de la mesura de no conrear-les imposada per la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal, d'acord amb el que preveu l'article 26.9.b) del Reglament (UE)702/2014).

2 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i altres tipus d'unitats econòmiques o de patrimoni separat, tot i que no tinguin personalitat jurídica que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud:

a)Tenir la condició de PIME d'acord amb els criteris establerts en l'annex 1 del Reglament (UE)702/2014).

 1. Ser titular d'una explotació agrícola afectada per la mesura obligatòria de no iniciar el conreu d'arròs i de mantenir la parcel·la eixuta sense cap mena d'aportació d'aigua durant tota la temporada de cultiu, imposada per la directora general competent en matèria de sanitat vegetal.

 2. Complir amb la normativa en matèria de sanitat vegetal vigent.

  3 Requisits i incompatibilitats

  3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

 3. El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut.

 4. Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

 5. En cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

 6. En cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-ho als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

 7. No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en l'article 2.14 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió.

 8. Quan es tracti de persones físiques empresàries: estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

 9. Quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre: Estar inscrites en el registre corresponent.

 10. En cas de comptar amb centres laborals complir amb la normativa de política lingüística fent constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

 11. En cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic, complir amb la normativa de política lingüística atenent els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactant, almenys en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

 12. En el cas en què la persona beneficiària sigui una associació: tenir els estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

 13. En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques, aquesta no es podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 14. No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat l'ajut il·legal i incompatibles amb el mercat interior.

 15. En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

 16. Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex 3.

  3.2 Els ajuts establerts en aquesta Ordre són compatibles amb altres ajuts concedits per a les mateixes finalitats sempre que es compleixin els requisits que preveu l'article 8 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinats ajuts en els sectors agrícola i forestal, i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, i, per tant, es poden acumular amb qualsevol ajut estatal, sempre que l'esmentat ajut es refereixi a costos subvencionables identificables diferents, o bé qualsevol altre ajut estatal en relació als mateixos costos subvencionables, parcialment o totalment solapats, únicament si tal acumulació no supera la intensitat de l'ajut o import d'ajut més elevat aplicable a l'esmentat ajut en virtut d'aquest Reglament.

  Per contra, i tenint en compte que l'objecte d'aquests ajuts és compensar les pèrdues econòmiques derivades de l'obligació de no conrear els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA