ORDRE APM/1124/2017, de 21 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social Europeu (FSE), al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), i pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (d'ara en endavant Reglament MEC), el Reglament (UE) núm. 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu a l'ajut al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i pel qual es deroguen els Reglaments (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006, i (CE) 791/2007 del Consell, i el reglament (UE) 1255/2011 del Parlament Europeu i del Consell (d'ara en endavant Reglament FEMP) i el Programa Operatiu per Espanya del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al període de programació 2014-2020, aprovat per la Comissió Europea, mitjançant la Decisió de data 17 de novembre de 2015, estableixen les mesures financeres per al desenvolupament sostenible de les zones de pesca i aqüícoles.

El Reglament Delegat (UE) núm. 2015/288 de la Comissió, de 17 de desembre de 2014, completa el Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al període de temps i les dates en relació amb l'admissibilitat de les sol·licituds.

Aquests ajuts donen resposta a la prioritat 4 “desenvolupament sostenible de les zones de pesca i aqüícoles” establerta en l'article 6 del Reglament FEMP.

L'Ordre ARP/193/2016, de 14 de juliol, va fer pública la convocatòria per a la selecció dels grups d'acció local de la pesca en el marc del desenvolupament local participatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (2014-2020), s'estableix el contingut mínim de les estratègies de desenvolupament local participatiu, i va aprovar les bases reguladores i convocar els ajuts per a la preparació d'estratègies de desenvolupament local.

Les Resolucions de la Direcció General Pesca i Afers Marítims del 28 d'octubre de 2016 van aprovar i seleccionar, amb caràcter definitiu fins a la signatura del conveni corresponent, els dos grups que participaran en la gestió d'aquestes operacions que cobreixen els territoris de Terres de l'Ebre i Costa Brava.

El 7 i el 9 de juny del 2017 es van signar sengles convenis entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i els dos grups d'acció local seleccionats per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu, en el marc del Programa Operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca 2014-2020.

Els ajuts que es regulen en aquesta Ordre són els corresponents al desenvolupament local, i es tramiten en el marc del desenvolupament local i en aplicació de les estratègies de desenvolupament local participatiu aplicades pels grups d'acció local pesquers seleccionats.

Conseqüentment, valorada la conveniència de continuar donant suport a les iniciatives de desenvolupament local participatiu per promoure el desenvolupament sostenible de les zones pesqueres i aqüícoles mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al desenvolupament local de Catalunya del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per l'aplicació de les estratègies de desenvolupament local participatives que es publiquen en l'annex 1, així com la publicació de les dades, l'àmbit territorial d'actuació i els criteris de selecció i priorització de projectes de cada grup d'acció local pesquer que es detallen a l'annex 2.

La gestió d'aquests ajuts serà exercida amb la col·laboració dels grups d'acció local pesquer (en endavant, GALP) seleccionats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (en endavant, DARP) mitjançant la Resolució de 28 d'octubre de 2016 i signataris del conveni de col·laboració amb l'esmentat Departament.

 

 

Disposicions addicionals:

 

Primera.- Aquests ajuts cofinançats amb el FEMP es tramiten d'acord amb les funcions que tenen, com a organisme intermedi de gestió i certificació dels ajuts FEMP, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i la Direcció de Serveis del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, respectivament.

 

Segona.- A efectes del no inici de les actuacions segons l'apartat 13.1 de les bases reguladores i de la subvencionalitat dels pagaments realitzats atenent a l'apartat 12. d) de les bases reguladores, en el cas de sol·licituds denegades per manca pressupostària, en les sol·licituds presentades en la convocatòria immediatament posterior es considerarà la data de la primera sol·licitud.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Boletín Oficial del Estado.

 

Madrid, 21 de novembre de 2017

 

(De conformitat amb allò que s'estableix al Reial Decret 944/2017, de 27 de octubre)

Isabel García Tejerina

Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

1 Objecte i finalitat dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és incentivar actuacions que fomenten el desenvolupament local, en el marc del Programa Operatiu del FEMP a Catalunya 2014-2020.

Aquests ajuts es tramiten amb la col·laboració dels grups d'acció local pesquers seleccionats mitjançant la resolució del 28 d'octubre de 2016 en el marc de l'Ordre ARP/193/2016, de 14 de juliol.

Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores tenen com a finalitat el foment de les inversions que generen activitat econòmica i cohesió social en a l'aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GALP i aprovades pel DARP.

 

2 Àmbit d'aplicació

2.1. Les àrees d'aplicació dels ajuts relatius al desenvolupament local correspondran únicament als àmbits territorials que es determinen a les estratègies de desenvolupament local (endavant EDLP) presentades pels GALP i que es recullen a l'annex 2 d'aquesta Ordre juntament amb les dades i els criteris de selecció i prioritat de cadascun.

2.2. Els municipis densament poblats en els que la EDLP no computa la totalitat de la població, poden entrar dins l'àmbit d'aplicació d'aquestes bases reguladores quan les actuacions subvencionables que s'hi realitzin estiguin incloses en els projectes dirigits a la població integrant del sector pesquer i les seves famílies, o que presentin beneficis per la resta de territori de la zona de pesca.

 

3 Persones beneficiàries

3.1. Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques i jurídiques següents que promoguin la realització d'un projecte dins l'àmbit territorial dels GALP i que compleixin des del moment de presentar la seva sol·licitud les condicions d'admissibilitat i els requisits generals dels apartats 3.2 i 3.3.

 1. Operadors del sector pesquer. Als efectes d'aquestes bases reguladores, s'entén per operador del sector pesquer la persona física o jurídica que explota o posseeix una empresa dedicada a una activitat vinculada a qualsevol de les fases de producció, transformació, comercialització, distribució i venda al detall de productes de la pesca i l'aqüicultura.

 2. Confraries de pescadors, les federacions de confraries de pescadors i altres organitzacions de pescadors.

 3. Organitzacions aqüícoles.

 4. Organitzacions de productors del sector pesquer i aqüícola

 5. Administracions públiques i entitats públiques.

 6. Organismes de dret públic científics o tècnics

 7. Grups d'acció local de pesca de Catalunya

 8. Organitzacions no governamentals i entitats sense ànim de lucre que tinguin entre els seus objectius algun dels següents:

  - Fomentar les activitats nàutiques.

  - Promocionar els productes pesquers del territori.

  - Promoure i protegir el medi ambient marí i costaner

  - Promoure el patrimoni cultural marítim pesquer.

  - Altres objectius vinculats al mar.

 9. Altres persones físiques i jurídiques que desenvolupin activitats vinculades a l'economia blava, entesa com tota activitat econòmica associada als oceans, mars, ports i zones costaneres, en el marc de les EDLP aprovades.

  3.2 Condicions d'admissibilitat

  No poden ser beneficiàries d'aquests ajuts, durant el període de temps determinat en el Capítol II del Reglament Delegat (UE) 2015/288 de la Comissió, les persones físiques o jurídiques que:

 10. han comès infracció greu d'acord a l'article 42 del Reglament (CE) núm. 1005/2008, o de l'article 90.1 del Reglament (CE) núm. 1224/2009;

 11. han estat involucrades en l'explotació, gestió o propietat d'embarcacions incloses a la llista de Pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (INDNR) d'acord a l'article 40.3 del Reglament CE 1005/2008, o d'embarcacions que enarboren pavelló de països considerats tercers països no cooperants segons s'estableix en l'article 33 de l'esmentat reglament;

 12. han comès infracció greu de la Política Pesquera Comuna (PPC) definides com a tals en altres actes legislatius adoptats pel Parlament Europeu i el Consell,

 13. han comès algun dels delictes tipificats en els articles 3 i 4 de la Directiva 2008/99/CE del Parlament Europeu i del Consell, quan es presenti una sol·licitud d'ajut de les mesures establertes al títol V del capítol II, del Reglament (UE) 508/2014;

 14. han comès frau en el marc del Fons Europeu de la Pesca (FEP) o del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

  3.3 Requisits generals

  Per obtenir la condició de persona beneficiària de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir des del moment de presentació de la sol·licitud els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

 15. No poden ser...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA