ORDRE ARP/11/2020, de 5 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca relatius a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social Europeu (FSE), al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), i pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (d'ara endavant, Reglament MEC), defineix les disposicions generals aplicables a les intervencions comunitàries en el sector de la pesca i l'aqüícola. A més, estableix disposicions per millorar la coordinació de l'execució dels fons de la Unió Europea amb un enfocament estratègic.

El Reglament (UE) 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig, relatiu a l'ajut al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i pel qual es deroguen els Reglaments (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006, i (CE) 791/2007 del Consell, el Reglament (UE) 1255/2011 del Parlament Europeu i del Consell (d'ara endavant, Reglament FEMP) i el Programa operatiu per a Espanya del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al període de programació 2014-2020, aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió de 13 de novembre de 2015, estableixen les mesures financeres per a l'aplicació de la Política Pesquera Comuna (PPC), de les mesures pertinents relatives al Dret del Mar, del desenvolupament sostenible de les zones pesqueres i aqüícoles i de la pesca interior, i de la Política Marítima Integrada (PMI).

El Reglament delegat (UE) 2015/288 de la Comissió, de 17 de desembre de 2014, completa el Reglament (UE) 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig, relatiu al període de temps i les dates pel que fa a l'admissibilitat de les sol·licituds.

Aquests ajuts donen resposta a la necessitat principal de millorar la protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes aquàtics mitjançant l'establiment de règims compensatoris en la recollida de residus del mar en el marc de la Prioritat 1 Fomentar una pesca sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l'ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement del Programa operatiu segons l'article 40.1 a) del Reglament (UE) 508/2014.

La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, concretament l'article 86, atribueix al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació la gestió de manera integrada de tots els ajuts públics destinats al millorament de la pesca i de les estructures pesqueres de Catalunya, tant els que figuren en els seus pressupostos com les subvencions territorialitzables de la Unió Europea i de l'Estat.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector pesquer i aqüícola mitjançant la concessió d'ajuts econòmics, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines que es publiquen en l'annex 1.

Article 2

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds que figura en l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Disposició addicional

Aquests ajuts cofinançats amb el FEMP es tramiten d'acord amb les funcions com a organisme intermedi de gestió i certificació dels ajuts FEMP de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i de la Direcció de Serveis del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, respectivament.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 5 de febrer de 2020

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases reguladores

1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines.

2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les federacions de confraries de pescadors d'àmbit territorial català que promoguin la realització d'un projecte destinat a complir l'objecte d'aquestes bases reguladores i que compleixin des del moment de presentar la sol·licitud les condicions d'admissibilitat i els requisits generals dels apartats 2.2 i 2.3.

2.2 Condicions d'admissibilitat:

No poden ser beneficiàries d'aquests ajuts, durant el període de temps determinat en el capítol II del Reglament delegat (UE) 2015/288 de la Comissió, les persones físiques o jurídiques que:

 1. han comès infracció greu d'acord amb l'article 42 del Reglament (CE) 1005/2008 o l'article 90.1 del Reglament (CE) 1224/2009;

 2. han estat involucrades en l'explotació, gestió o propietat d'embarcacions incloses a la Llista de pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (INDNR), d'acord amb l'article 40.3 del Reglament (CE) 1005/2008, o d'embarcacions que enarboren pavelló de països considerats tercers països no cooperants, segons estableix l'article 33 de l'esmentat Reglament;

 3. han comès infracció greu de la Política Pesquera Comuna (PPC) definida com a tal en altres actes legislatius adoptats pel Parlament Europeu i el Consell, o

 4. han comès frau en el marc del Fons Europeu de la Pesca (FEP) o del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

  2.3 Requisits generals:

  Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir des del moment de la sol·licitud els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

 5. No poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques que no estiguin al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social i/o tinguin deutes amb la Generalitat de Catalunya. En el cas que es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica, aquestes condicions d'admissibilitat hauran de complir-les cadascuna de les persones integrants de l'agrupació en qüestió.

 6. En el cas d'associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

 7. Estar inscrites en el Registre Oficial de Confraries de Pescadors, creat d'acord amb l'article 44 de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors.

 8. En el cas de comptar amb centres laborals: complir la normativa de política lingüística fent constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

 9. En el cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic: complir la normativa de política lingüística atenent els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactant, com a mínim en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

 10. En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

 11. En el cas que l'ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l'empresa o entitat que sol·licita l'ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o l'activitat subvencionada, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

 12. En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista en l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes en el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny.

  3 Tipus i quantia dels ajuts

  3.1 Els ajuts tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per l'organització i el funcionament d'un sistema de recollida de deixalles marines al mar amb la participació del sector pesquer i per les actuacions de comunicació, informació, formació i sensibilització i conscienciació en aquest àmbit.

  3.2 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar és la que determina la convocatòria corresponent. El cofinançament del FEMP a aquests ajuts és del 75%.

  3.3 La quantia dels ajuts es determina segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària, i d'acord amb els criteris de priorització que estableix l'apartat 5 d'aquestes bases reguladores.

  3.4 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

  4 Criteris de priorització

  4.1 Les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA