ORDRE ARP/111/2018, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al suport de les confraries de pescadors de Catalunya i de les seves federacions.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La pesca costanera a Catalunya s'organitza a l'entorn de les confraries de pescadors, institucions amb una profunda tradició històrica que són les entitats associatives successores dels pòsits de pescadors i de les antigues associacions i gremis de marejants, navegants i pescadors, molt vives en el sector pesquer del qual són, també, un òrgan de participació democràtic conjunt dels diversos sectors, arts i activitats extractives i productives d'un mateix àmbit territorial.

L'antiguitat d'aquest model associatiu, la seva permanència en el temps i la seva capacitat d'adaptació han donat a aquestes entitats el valor representatiu que tenen actualment.

L'activitat associativa del sector pesquer català gira fonamentalment al voltant de les confraries. Llur àmbit d'actuació cobreix tot el litoral de Catalunya i en formen part tots els professionals del sector pesquer extractiu català, tant els armadors com els treballadors.

Les confraries, entitats de dret públic, són institucions de vertebració del sector pesquer i d'interlocució amb l'Administració de la qual són entitats col·laboradores i en reben la tutela; organitzen, dins el marc legal, els sistemes de producció de llurs afiliats; poden arribar a cobrir tots els serveis que requereixen els pescadors per desenvolupar llur activitat, sens perjudici de la funció que pertoca als sindicats i a d'altres associacions.

La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, concretament l'article 86, atribueix al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació la gestió de manera integrada de tots els ajuts públics destinats al millorament de la pesca i de les estructures pesqueres de Catalunya, tant els que figuren en els seus pressupostos com les subvencions territorialitzables de la Unió Europea i de l'Estat.

En el capítol I de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, es regula la naturalesa, les funcions i l'àmbit territorial de les confraries de pescadors, i es preveu que, atesa llur condició de corporacions de dret públic, poden exercir funcions delegades per l'Administració. La Llei, atenent els principis que actualment guien les administracions públiques d'acostament progressiu de la gestió als administrats, propicia que les confraries puguin actuar com a oficina pública de l'Administració de la Generalitat, i permet així que els pescadors resolguin una part important de les necessàries relacions administratives en llur pròpia corporació.

D'aquesta manera, en l'article 1 de la Llei de confraries de pescadors s'estableix que aquestes estan constituïdes com a corporacions de dret públic, sense ànim de lucre, tenen personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar per al compliment de llurs finalitats, exerceixen la representació del sector pesquer, sens perjudici del que pugui correspondre a altres ens associatius, i actuen en els àmbits territorials respectius com a òrgans de consulta i col·laboració amb les administracions públiques, amb l'objectiu de promoure i impulsar els interessos pesquers.

D'acord amb l'article 4.1.f) de la Llei 22/2002, l'Administració pot delegar en les confraries de pescadors actuacions perquè actuïn com a oficines públiques en assumptes que afectin el sector pesquer.

D'altra banda, l'article 64 de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítima, estableix que les confraries de pescadors i llurs federacions són corporacions de dret públic, sense ànim de lucre, que exerceixen funcions de representació del sector pesquer i de col·laboració i consulta amb l'Administració, i que fan activitats de gestió, impuls i promoció dels interessos pesquers, d'acord amb la regulació que estableix la normativa pròpia de les confraries de pescadors.

Les confraries de pescadors estan sotmeses a la tutela de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Es tracta d'una tutela establerta per Llei, i que comporta una tutela per part de l'Administració de tipus administrativa, legal i financera.

Aquesta tutela que l'Administració exerceix sobre les confraries es concreta mitjançant el control comptable dels comptes anuals (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis del patrimoni net, memòria, liquidació del pressupost i pressupost) que reflecteixen l'activitat econòmica de la confraria, tant de la vessant de corporació pública com de la vessant de l'exercici de l'activitat sotmesa al règim privat.

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.3 l'exercici de la competència en matèria de polítiques de pesca al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, disposa com a funcions de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims en els articles 53.1 c) i e) Planificar les actuacions en matèria d'ajuts al sector pesquer en el marc de la política pesquera europea i la d'impulsar la regulació normativa en matèria d'ordenació pesquera, gestió dels recursos marins i de les zones de protecció pesquera o marisquera, i d'altres mesures de protecció dels recursos marins.

Consegüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector de la pesca mitjançant la concessió d'ajuts econòmics, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al suport de les confraries de pescadors de Catalunya i a les seves federacions, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds que figura en l'annex 2.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 3 de juliol de 2018

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases reguladores

—1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és sufragar part de les despeses realitzades per les entitats indicades a l'apartat 2, per a la realització de les seves funcions com a entitats col·laboradores de l'Administració, establertes en els articles 4 i 27 de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors.

—2 Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries dels ajuts les confraries de pescadors i les federacions de confraries de pescadors constituïdes d'acord a la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors, i reconegudes com a tals en el Registre Oficial de confraries de pescadors.

—3 Requisits i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

 1. El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut.

 2. Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

 3. Estar inscrites en el Registre Oficial de confraries de pescadors, creat d'acord amb l'article 44 de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors.

 4. En cas de comptar amb centres laborals: Complir amb la normativa de política lingüística fent constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

 5. En cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic: Complir amb la normativa de política lingüística atenent els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactant, almenys en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

 6. En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

 7. En el cas que l'ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l'empresa o entitat que sol·licita l'ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o activitat subvencionada, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

 8. Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex 3.

  3.2 Règim de concurrència:

  Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb d'altres que puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, sempre que l'import dels ajuts no superi en cap cas, aïlladament o en concurrència amb altres ajuts d'altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, el cost de les actuacions subvencionables.

  —4 Tipus i quantia dels ajuts

  4.1 L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les funcions de les confraries de pescadors i de les seves federacions, com a ens col·laboradors de l'Administració i de representació del sector pesquer i per a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA