ORDRE ARP/123/2020, de 14 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre ARP/27/2018, de 7 de març, per la qual es regula l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al període 2019-2023.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual es crea una organització comuna de mercats dels productes agraris i es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, preveu en l'article 41 que cada estat membre productor presenti a la Comissió un projecte de programa de suport de cinc anys que comprengui mesures d'ajut al sector vitivinícola.

El Reglament delegat (UE) núm. 1149/2016 de la Comissió, de 15 d'abril, completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als programes estatals de suport al sector vitivinícola i modifica el Reglament (CE) 555/2008 pel que fa a la presentació de programes de suport al sector vitivinícola per al període 2014-2018 i el Reglament d'execució (UE) núm. 1150/2016 de la Comissió, de 15 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als programes estatals de suport al sector vitivinícola.

En el marc normatiu esmentat, la Comissió Europea va aprovar el Programa de suport al sector vitivinícola espanyol per al període 2019-2023, les mesures contingudes en el qual es van regular en el Reial decret 5/2018, de 12 de gener, derogat pel Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre. Aquesta norma constitueix la normativa bàsica aplicable i estableix les característiques de l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya.

El Reial decret 558/2020, de 9 de juny, pel qual es modifiquen diferents reials decrets que estableixen normativa bàsica de desenvolupament de reglaments de la Unió Europea en matèria de fruites, hortalisses i vitivinicultura per donar resposta a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, fa necessària l'adaptació, entre d'altres, del Reial decret 1368/2018, de 2 de novembre.

L'Ordre ARP/27/2018, de 7 de març, regula l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al període 2019-2023. Aquesta Ordre ha estat modificada per l'Ordre ARP/18/2019, de 12 de febrer, per tal d'adaptar les bases reguladores d'aquest ajut a les modificacions introduïdes per la normativa bàsica estatal constituïda pel Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, i per l'Ordre ARP/15/2020, d'11 de febrer, per tal d'adaptar-la també a les modificacions introduïdes pel Reial decret...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA